Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 13
1.

Okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metnebaşlanmadan önce metnin görsellerinden, başlığındanyola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılmasışeklinde gerçekleşen okuma türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tahmin ederek okuma
Soru Açıklaması

Okuma sırasında okumanın kesilerek ya dametne başlanmadan önce metnin görsellerinden,başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumlarınyapılması şeklinde gerçekleşen okuma türüne tahminederek okuma denir. Zihnin etkin kılınması açısındanyararlıdır. Metin yarıda kesilerek devamı hakkındayorumlar yapılır ya da metne hiç başlanmadan metningörsellerinden ve başlığından yola çıkılarak tahmindebulunulur.

2.

Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Boğumlama
Soru Açıklaması

Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır. Seslerin doğru biçimde boğumlanması (sesletilmesi) etkili konuşmanın temel koşullarından biridir.

3.
Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Öğreticilik ve düşündürücülük ağırlıklı şiirlere satirik şiir denir.
Soru Açıklaması
4.

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar … plan ile yazılır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki plan türlerinden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Duyguya dayalı
Soru Açıklaması

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı plan ile yazılır. Duyguların egemen olduğu yazılarda, karşılaştığımız olayların hayal dünyamızda bıraktığı izler, bizde uyandırdığı düşünceler egemendir.

5.
"Önce Aslı sonra da Tahir Nil kenarındaki Karaman (?) şehrinde Zühre Han ile karşılaşmışlar ve birbirlerine türküler söylemişlerdir. " cümlesinde soru işaretinin işlevi nedir ?
Doğru Cevap: "D" Verilen bilginin tereddütlü olduğunu göstermek için kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
Bir yazıda yer, tarih vb. verilen bilgilerle ilgili olarak tereddütler varsa bu durum, ayraç içinde soru işareti kullanılarak belirtilir.
6.
Hangi yazım kuralı diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Öğretmenin söylediği herşeyi not ettim.
Soru Açıklaması

Birleşik fiillerde ' etmek, olmak ' ile yapılanlar hece düşmesi veya türemesine sebep oluyorsa beraber yazılır. Ses olayı olmadığında yazımı ayrı olur doğru cevap C şıkkıdır.

7.
Belirli hislerin sonucu olarak elde, kolda ve başta meydana gelen hareketlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Jest
Soru Açıklaması
8.

Metin içinde yazar ve tarih bilgisini veren parantea içi kaynakça gösterme yöntemini kullanan yazım stili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" APA
Soru Açıklaması

Metin içinde yazar ve tarih bilgisini veren APA, Amerikan Psikoloji Derneği’nin benimsediği bir yöntemdir. Bu stil daha çok, ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilir.

9.

Daha çok avukatların, siyasîlerin, amele rehberlerininkullandığı, makul, mantıkî, kuvvetli, mücadeleye hazır veitham edici konuşmaya dayalı üsluba ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Delil üslubu
Soru Açıklaması

Kişinin konuya ve amaca göre seçeceği üslupçeşitlerini Cosson şu şekilde sıralar:- Daha çok avukatların, siyasîlerin, amele rehberlerininkullandığı, makul, mantıkî, kuvvetli, mücadeleye hazır veitham edici konuşmaya dayalı delil üslubu.- Bir yerden bir yere atlayan, çok defa mantıksız ve sıkıcıolan, genellikle sinirli, çekingen insanların doğalkonuşmalarına dayalı çözük, ayrık üslup.- Vaizlerin şarkı söylüyor gibi uzata uzata bir makamtutturarak kullandıkları, buna uygun ortamlar dışındayadırganabilecek vaiz üslubu.- Ağırlıkla duygulara yer veren hissî üslup.- Kitle toplantılarında halkı galeyana getirmekisteyenlerin, halk kâtiplerinin, inkılapçıların tercih ettiği,bazen çekingen ve azametli bazen birden bire patlayan,bağırtan ama genelde ardında coşkunluk saklayan keskinüslup.- Ağır başlı, azametli, keskin, hiddetli, ne çok ciddi ne çokgergin olmayan, meclislerde kendiliğinden oluşan,konuşmada eğlenceli, nazik ve orijinal özellikler taşımayadayalı ziyafet üslubu.

10.
Aşağıdakilerden hangisi bağlaç ya da hâl / durum eki olarak kullanılan de / da'nın yazım kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Bağlaç olan de, önündeki sözcükle ses uyumuna girer.
Soru Açıklaması
Bağlaç olan de, önündeki ve arkasındaki sözcükten ayrı yazılır.
11.
Bilimsel araştırma yazısının başlık seçiminde aşağıdakilerden hangileri uygun değildir? I) içeriği yansıtması II) özgün olması III) çok genel ifadelere yer verilmesi IV) kısaltmalara yer verilmesi V) çok uzun ifadelere yer verilmesi
Doğru Cevap: "D" III, IV, V
Soru Açıklaması
Başlık, çok genel, çok kısa ya da çok uzun ifadeler içermemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
12.
Shakespeare hangi şiir türünde batının temsilcisidir?
Doğru Cevap: "A" Dramatik şiir
Soru Açıklaması
Dramatik şiirin batıdaki temsilcisi Shakespeare'dir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi telefonla konuşurken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gürültülü bir ortamda yüksek sesle konuşulması.
Soru Açıklaması
14.
10- Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamayı hızlandıracak çalışmalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Zengin kelime dağarcığına sahip olmak
Soru Açıklaması
Okuduğunu anlama, zengin bir kelime dağarcığını gerektirir.
15.
Seçeneklerden hangisinde araştırma raporlarında yaygın olarak kullanılan yazı karakteri, yazı büyüklüğü ve satır aralığı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Times New Roman-12 punto- 1.5 satır aralığı
Soru Açıklaması
Araştırma raporlarında yaygın olarak kullanılan Times New Roman, 12 punto 1.5 satır aralığıdır.
16.
İş mektubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kâğıdın sol üst köşesine tarih yazılır. 
Soru Açıklaması
17.
Doğayı, doğa güzelliklerini ve bunları sevdirmeyi amaçlayan, çobanların yaşamlarını, aşklarını ve üzüntülerini anlatan şiirlere hangi ad verilir?
Doğru Cevap: "A" pastoral
Soru Açıklaması
Doğayı, doğa güzelliklerini ve bunları sevdirmeyi amaçlayan, çabanların yaşamlarını, aşklarını ve üzüntülerini anlatan şiirlere
18.
Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve dğerlendirmek amacıyla yazılan yazı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğru, güzel ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin konuşmayla ilgili olarak dikkat etmesi gereken özelliklerden biri olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Söz ettiği konuyu çok iyi bilmesi
Soru Açıklaması
20.
2. Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe ne denir?
Doğru Cevap: "C" Tını
Soru Açıklaması
Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe tını ya da renk denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.