Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Serilik
Soru Açıklaması
2.

Aşağıda verilen dilimize Arapça ve Farsçadan geçen sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "B" ehlibeyt
Soru Açıklaması

Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen, tek sözcük gibi düşünülen tamlamalar bitişik yazılır.fevkalade, suikast; ehlibeyt, cihanşümul, hüsnüniyet, gayrimenkul vb.

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü/biyografi yazımında dikkat edilmesi gereken belirleyici özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılır.
Soru Açıklaması

Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılmaz ancak gerçekler sanatçı duyarlılığı ile yazılır. Bu türde tarihsel gerçeklik en önemli öğedir. Yazılacak kişinin çocukluğundan itibaren kişinin bireysel ve toplumsal özellikleri yansıtılır.

4.
Yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp sorgulamasıyla ortaya çıkardığı malzemeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Konu
Soru Açıklaması
Yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp sorgulamasıyla ortaya çıkardığı malzemeye konu denir.
5.

Duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yazı
Soru Açıklaması

Yazı en kısa tanımıyla duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesidir.

6.

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılar aşağıdaki türlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tutanak
Soru Açıklaması

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılara tutanak adı verilir. Tutanaklarda elde edilen hazır durum anlatılmalı, yoruma veya kişisel görüşlere yer verilmemelidir.

7.
1. Sesli okuma 2. Özetleyerek okuma 3. Soru sorarak okuma 4. Resmederek okuma 5. Tartışarak okuma 6. Derin okumaYukarıdakilerden hangileri okuma türlerindendir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3 ve 5
Soru Açıklaması
8.

Özünde roman türünde yapısal bir değişim vedönüşümle gerçekliği farklı bir biçimde oluşturmayıdeneyen, neyin anlatıldığından çok anlatım şekline önemveren edebi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yeni Roman Akımı
Soru Açıklaması

Yeni roman akımı, özünde roman türünde yapısalbir değişim ve dönüşümle gerçekliği farklı bir biçimdeoluşturmayı deneyen, neyin anlatıldığından çok anlatımşekline, tekniğine önem veren edebi harekettir.

9.
1. Bireysel Etkenler 2. Çevre 3. Ekonomi 4. Aile 5. Okul 6. İklimYukarıdakilerden hangileri okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyer?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 4 ve 5
Soru Açıklaması
10.

Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından özel amaçlarla istenen ve kişinin hayatını, öğrenimini, yeteneğini, deneyimini, iş yapma gücünü belirten yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Özgeçmiş
Soru Açıklaması

Özgeçmiş, herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından özel amaçlarla istenen ve kişinin hayatını, öğrenimini, yeteneğini, deneyimini, iş yapma gücünü belirten kısaca kişiyi tüm özellikleriyle tanıtan kısa bir yazı türüdür. Uluslararası bilimsel bir terim olarak “Curriculum Vitae (CV)” olarak adlandırılır.

11.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşma türüdür?
Doğru Cevap: "A" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
Hazırlıksız Konuşmalar/Günlük Konuşmalar *Telefonla konuşma *İş görüşmesi
12.
"Metnin tamamı okunmadan, sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okuma" hangi tür okumanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Göz atarak okuma
Soru Açıklaması
Göz Atarak Okuma Göz atarak okuma, metnin tamamı okunmadan, sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okumadır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız/günlük konuşma türlerindendir?

Doğru Cevap: "A" İş görüşmesi
Soru Açıklaması

Konferans, açış konuşması, seminer ve forum hazırlıklı konuşmalar (topluluk konuşmaları) türünün içinde yer alır. İş görüşmesi yapmadan önce de belirli bir hazırlık yapılması gerekebilirse de konuşmanın içeriği ve takınılan tutum açısından belirli standartlar belirlenemez. Bu yönüyle hazırlıklı konuşmalardan ayrılır.

14.
Dinlenenlerin çok yönlü bir bakış açısıyla tarafsız bir biçimde el alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı dinleme türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
Dinlenenlerin çok yönlü bir bakış açısıyla tarafsız bir biçimde el alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı dinleme türü eleştirel dinlemedir.
15.
Aşağıdakilerden hangileri söyleşi/sohbet yazılarının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Konu derinlemesine işlenir
Soru Açıklaması
Söyleşi yazılarında konu genel ve yüzeysel olarak ele alınır. Dolayısıyla doğru seçenek A şıkkıdır.
16.
Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek adına dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyduğu dinleme türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Empatik dinleme
Soru Açıklaması
Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek adına dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyduğu dinleme türü empatik dinlemedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında durum öyküsü öncüsüdür?

Doğru Cevap: "E" Memduh Şevket Esendal
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı’nda Memduh Şevket Esendal bu türün öncüsüdür. Sait Faik de bu türü deneyen yazarlarımızdandır. Diğer seçenekler olay öyküsü türünde eserler vermiş yazarlarımızdandır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi ayraç işaretinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Cümlede özellikle vurgulanmak istenen ögeler, ayraç içinde verilebilir.
Soru Açıklaması
19.

Hangisi eleştirel düşünmenin temel özellikleriarasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Öznel bir bakış açısını gerektirir.
Soru Açıklaması

Eleştirel düşünmenin temelinde dikkat, nesnellik,geniş bir bakış açısı ve yorumlama becerisi yatmaktadır.Eleştirel düşünmenin temel özellikleri şöyledir:- Eleştirel düşünme ön yargılardan uzak olmayıgerektirir.- Eleştirel düşünme bir süreçtir.- Zihinsel düşünme süreçlerinin aktif kullanımı sözkonusudur.- Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlukılar.- Bilimsel bir yaklaşımı, nesnel bakış açısınıgerektirir.- Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisininönemli bir yeri vardır.- Eleştirel düşünmenin temelinde yoğun bir dikkatvardır. Olgu, olay ve durumları dikkatle ele alıpdeğerlendirmeyi, yorumlamayı, analiz ve sentezyapma becerisini gerektirir.

20.

Başka dillerden geçen bazı sözcükler, Türkçede karşılıkları olmasına rağmen verici dildeki veya onlara yakın biçimleriyle kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kullanıma örnektir?

Doğru Cevap: "B" Kriter
Soru Açıklaması

Kriter kelimesinin Türkçe’deki karşılığı ‘ölçüt’tür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.