Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi gelişme bölümünün özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Konuyla ilgili örnek verilen yerdir.
Soru Açıklaması

Gelişme, konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleşip olgunlaştığı bölümdür. Yardımcı düşünceler bu bölümde ele alınır. Konuyu açık ve anlaşılır bir biçimde çeşitli yönleriyle ortaya koyacak yardımcı düşünceler, okuyucuyu ana düşünceye adım adım ulaştıracak birer basamak niteliğindedir. Bu bakımdan her kompozisyonda gelişme bölümünün uzunluğu değişir. Yardımcı düşüncelerin sayıca fazla olduğu konularda gelişme bölümü de buna göre uzun olur. Yardımcı düşüncelerin ayrı ayrı paragraflarda işlenmesi uygun bir yöntemdir. Konuyla ilgili örnek verilecekse yeri gelişme bölümüdür.

2.
Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme sıfatlarına örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kopkoyu
Soru Açıklaması
Pekiştirme sıfatları, sözcüğün ilk hecesinin ünlüyle biten kısmı alınarak bunlara p, r, s, m seslerinin getirilmesiyle türetilir ve bunlar birleşik yazılır. Bu yapıların daha da pekiştirildiği veya bu yapılarda ünlü türemelerinin ortaya çıktığı görülür.

yemyeşil, gömgök, kopkoyu, pespembe, yusyuvarlak, kapkaranlık, sırsıklam, çarçabuk, çırılçıplak, güpegündüz, çepeçevre, sırılsıklam, paramparça vb.
3.
“Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunması” hangi tür dinlemeyi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Pasif dinleme 
Soru Açıklaması
4.
Sorgulayıcı dinleme ile eleştirel dinleme arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel dinleme dinleneni değerlendirme amaçlı eleştirmeyi, sorgulayıcı dinleme dinlenenin mantıksal sorgusunu yapmayı amaçlar
Soru Açıklaması
5.
Bilim ve sanat alanlarInda genel veya belirli bir tema etrafInda sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarInIn topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türüne ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sempozyum
Soru Açıklaması
Sempozyum: Bilim ve sanat alanlarInda genel veya belirli bir tema etrafInda sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarInIn topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türüne sempozyum denir.
6.
"Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı" hangi tür dinlemeyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
Eleştirel dinleme:Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bir dinlemedir.
7.

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Bir türlü susmasını beceremiyor, ikidebir öğretmeninin sözünü bölüyordu.
Soru Açıklaması

"İkide bir" ayrı yazılır. Yanıt B'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangileri içerdikleri konulara göre ayrılan şiir türü örneklerindendir? 1. Lirik 2. Epik 3. Pastoral 4. Dramatik
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Şiirler içerdikleri konulara göre; lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik, dramatik olmak üzere altı türe ayrılmaktadır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
İş görüşmesi sırasında yapılan konuşmalar ile ilgili belirli hazırlıklar yapılabilse de bu konuşmaların içeriği, takınılan tutum bakımından standartları olamayacağından iş görüşmelerini topluluk karşısında yapılan hazırlıklı konuşmalardan ayrı ele almak gerekir. Dolayısıyla Doğru cevap A seçeneğidir.
10.
17.yy. Fransız yazarı Moliere’in "Cimri, Hastalık hastası" oyunları hangi komedi türüne dahildir?
Doğru Cevap: "D" Karakter
Soru Açıklaması
Komediler yoğunlaştıkları konulara göre farklı adlandırılırlar. Örneğin, insan karakterinin gülünç ve aksak yanlarını konu alıyorsa karakter komedileri (Moliere’in Cimri, Hastal›k Hastas›); içinde bulunduğu toplumun gülünç ve aksak yönlerini ele alıyorsa töre komedileri (Şinasi’nin Şair Evlenmesi); iç içe geçmiş olayları şaşırtıcı yönleriyle ele alıyor ve genellikle sadece güldürme amaçlanıyorsa entrika komedileri (Ahmet Vefik Paşa’nın Ayyar Hamza) olarak adlandırılır.
11.
Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne ne denir?
Doğru Cevap: "B" otobiyografi
Soru Açıklaması
Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne otobiyografi denir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görme
Soru Açıklaması
Temel dil becerileri, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel beceriler içinde şekil 7.1’de görüldüğü gibi okuma ve dinleme anlamanın; konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşenidir.
13.
7. Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Münazara
Soru Açıklaması
Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür.
14.

I.Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmakII.Metni klasik müzik eşliğinde okumakIII.Metnin konusunu belirlemekIV.Metin yazarının bakış açısını belirlemekHangileri okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anlamayı destekleyecek, anlama hızını artıracak çalışmalardandır?

Doğru Cevap: "E" I-III-IV
Soru Açıklaması

Okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anlamayı destekleyecek, anlama hızını arttıracak bazı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:- Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmak- Metnin paragrafları arasında ilişki kurmak, ilişkiyi kavramak- Okuma sırasında önemli görülen yerleri not almak- Metnin konusunu belirlemek- Metindeki ana ve yardımcı düşünceyi belirlemek- Metin yazarının bakış açısını, anlatım tarzını belirlemek- Metinde yer alan örnekleri dikkatle okumak ve konuyla ilişkilendirmek- Metnin konusunu önceden bilinenlerle ilişkilendirmek- Metinde ele alınan konuyu zihinde yeniden yapılandırmak, analiz ve senteze gitmek, yorumlamak- Metinde geçen anlamı bilinmeyen kelime ve terimlere bağlama uygun anlamlar yüklemek- Metinden hareketle ‘’ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim” sorularına cevap bulmak

15.
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
16.
Bilimsel yazı stili hangi formatta olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" IMRAD
Soru Açıklaması
Bilimsel yazı stili IMRAD formatında olmalıdır.
17.
1- Aşağıdakilerden hangisi okumanın temel ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Okuma dönemsel olmalıdır.
Soru Açıklaması
1. Okuma anlam kurma sürecidir.
2. Okuma akıcı olmalıdır.
3. Okuma stratejik olmalıdır.
4. Kişi okumaya güdülenmelidir.
5. Okuma yaşam boyu devam etmelidir.
18.

Hangisi hemen her tür sözlü iletişim ortamındabireyin ortak kurallar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Bireylerin hataları gözlemlenmeli ve her fırsattadile getirilmelidir.
Soru Açıklaması

Aslında hemen her tür sözlü iletişim ortamındabireyin uyması gereken ortak kurallardan bazılarışunlardır:- Sözlü iletişimin her aşamasında; sorulan sorularda veyasorulara verilen cevaplarda, üzüntünün veya mutluluğunpaylaşıldığı vb. durumlarda içten olunmalıdır.- Konuşma sırasında diğer bireyleri küçümseyen, küçükdüşüren söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.- Diğer bireylerin övgüye ve kutlamaya değer meziyetleri,başarıları, abartılı olmayan, iyi niyete gölgedüşürmeyecek düzeyde ifadeler ile ortaya konulmalıdır.- Konuşma sırasında diğer bireylerin yaşı, cinsiyeti,statüsü gözetilmeli, seçilen ifadelere, üsluba ve iletişimdeçok önemli yeri olan beden dilinin kullanımına özengösterilmelidir.- Konuşma sırasında diğer bireyleri daima ikna etmeyeçalışan, belirli bir düşünceye katılmaya zorlayan, diğerbireyler üzerinde statüye, yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyinegöre baskı kurmaya çalışan söz ve davranışlardan uzakdurulmalıdır.- Diğer bireylerin hatalarını gözeten ve her fırsatta dilegetiren, buna bağlı olarak da diğer bireyleri daimauyarma eğilimde olan söz ve davranışlardankaçınılmalıdır.- Sözlü iletişime dâhil olan diğer bireylerin konuşmahakkına saygı ve gereğinden fazla konuşmamaya özengösterilmeli, diğer bireylerin konuşmaları saygıyla vedikkatle dinlenmeli, ayrıca konuşmanın merkezinekendisini koyan, yerli yersiz şekilde kendisiyle ilgilimeseleleri konu yapan bir konuşmacı izlenimindenkaçınılmalıdır.

19.

I- Olay ağırlıklı değildir.II- Serim düğüm çözüm aşamalılığı vardır.III- Bu tür öykülerde okur, günlük yaşamdan seçilmiş değişik durumlarla karşılaşır.IV- Entrikalar ve çatışmalar yer alır.Yukarıda durum öyküleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Yaşamdan bir kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde veren öykü biçimidir. Durum öyküleri olay ağırlıklı değildir. Durum öykülerinde okur, günlük yaşamdan seçilmiş, değişik durumlarla karşılaşılır. Olay öyküsündeki gibi entrikalar, çatışmalar yoktur durum öyküsünde. Gözlemci ve betimleyici gerçekçilik belirgin özelliklerindendir.

20.
Yazılı kompozisyonla ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kompozisyonda, biçimden çok içerik önemlidir. 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.