Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 16
1.
Seçeneklerden hangisi resmi yazı türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" anı
Soru Açıklaması
Anı edebi bir tür olup, resmi yazı türleri arasında yer almaz.
2.

Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşünizleyiciler önünde tartışıldığı konulma türüne ne adverilir?

Doğru Cevap: "B" Münazara
Soru Açıklaması

Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşünizleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Kurasonucu seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki grubunher birinde 3-5 konuşmacı yer alır. Bir münazarayöneticisinin kontrolünde, sırayla sunumunu yapankonuşmacılar aynı zamanda kendilerine yöneltilensorulara da cevap verirler. Daha önce belirlenen jüriüyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bir grubunüstünlüğü ile münazara sona erer.

3.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
Doğru Cevap: "A" Şura
Soru Açıklaması
Bazı sözcüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler: *Ünlü uzunluğunun veya inceliğinin anlam ayırıcı olduğu durumlarda yazıda bazı sözcüklerin ‘^’ işareti kullanılarak birbirinden farklı gösterildiği görülür. Bu sözcükler arasındaki ayrım, konuşma sırasında da gözetilmeli; uzun veya ince söylenmesi gereken sözcükler buna göre doğru biçimde kullanılmalıdır.
4.
Sanatsal yazı türleri içinde en eski tür hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şiir
Soru Açıklaması
Sanatsal yazı türleri içinde şiir en eski tür olarak nitelendirilmektedir.
5.
I. Bir araştırma alanında, yapılan çalışmaların yöntem ve tekniklerle sağlamlaştırılarak ortaya konduğu yazılardır.II. Yazarın konu ile ilgili olarak başka kaynaklara göndermede bulunduğu yazılardır.III. Yazarın sadece kendisi ile baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu yazılardır.Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri bilimsel yazıların özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II
Soru Açıklaması
Yazarın deneme, fıkra gibi sadece kendisi ile baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu yazılar bilimsel yazılar arasında yer almaz.
6.

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" Kadıköyü’nde, Bahariye Caddesi’ndeki Geren Apartmanı’nın giriş katında, 21:05’te doğmuşum.
Soru Açıklaması

Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur.

7.
Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yöntem
Soru Açıklaması
Olay, kişiler, yer, zaman
8.

I- Okuduğunu anlama ciddi bir dikkat gerektirir.II- Okuduğunu anlama, okunanların önbilgilerle ilişkiler kurmayı, analiz ve sentezi gerektirir.III- Okuduğunu anlama bilgi birikimine gerek duymaz.IV- Okuduğunu anlama için kelime dağarcığı önemli değildir.Yukarıda okuduğunu anlamayla verilen ilgili temel ilkelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Okuduğunu anlama geniş bir bilgi birikimini ve var olan bilgiler arasında sağlam ilişkiler kurma becerisini gerektirir. Ayrıca okuduğunu anlama zengin bir kelime dağarcığını gerektirir. Kelime dağarcığının kısıtlı olması okuduğunu anlamayı güçleştirir. I ve II’de verilen maddeler okuduğunu anlamayla ilgili verilen bilgiler doğru bilgilerdir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatım biçimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kişileştirme
Soru Açıklaması

Tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanıklama ve tanıtlama paragrafta anlatım biçimlerindendir. Kişileştirme bir anlatım biçimi değildir.

10.

Hiç düşündünüz mü ( ) deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?..Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Noktalı virgül
Soru Açıklaması

Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle ayrılıyor ve kendi aralarında gruplanabiliyorsa bu gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır.Hiç düşündünüz mü; deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?.

11.
Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?
Doğru Cevap: "A" Akraba ilişkileri
Soru Açıklaması
Okuma Alışkanlığı Edinmeyi Etkileyen Faktörler Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak adlandırılan okuma alışkanlığını edinmede değişik etkenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Bu etkenler şu şekilde sıralanabilir: *Bireysel etkenler *Çevre *Aile *Okul
12.
Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Not etme
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin konusudur?

Doğru Cevap: "C" Çobanların yaşamı
Soru Açıklaması

Doğayı, doğa güzelliklerini ve bunları sevdirmeyi amaçlayan, çobanların yaşamını, aşklarını, üzüntülerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir.

14.

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "D" ağlıyor
Soru Açıklaması

Sözlü dilde, -An, -ArAk, -AcAk, -AsI, AlIm gibi ekler, /a/ veya /e/ ünlüsüyle biten fiillerle kullanıldığında araya gelen yardımcı /y/ sesinden ötürü başlıyacak (< başla-y-acak), yolluyarak (<yolla-y-arak), tarıyalım (< tara-y-alım), gelmiyen (< gel-me-y-en) gibi geniş ünlüsü daraltılarak telaffuz edilebilmektedir. Ancak bu durum yazıda gösterilmez. Sonu /a/ veya /e/ ünlüsüyle biten fiillere -(I)yor eki geldiğinde bu ünlüler daralır: ağlıyor.

15.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ünlem işaretinin kullanıldığı durumlardandır? 1.Acıma, üzüntü, sevinç, kızma, korku, şaşırma, coşma gibi her türlü duyguyu ifade eden kelime, kelime öbeği veya cümlelerden sonra konur. 2.Hitap, çağrı, seslenme, uyarı vb. bildiren kelime, kelime öbekleri veya cümlelerden sonra konur. 3. Onay veya ret bildiren kelimelerden sonra konabilir.
Doğru Cevap: "E" 1,2,3
Soru Açıklaması
Üç seçenekte ünlem işaretinin kullanıldığı durumlardır
16.
Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz türemesi vardır?
Doğru Cevap: "A" affetmek
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi karar yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.
Soru Açıklaması

Giriş bölümünde toplantının gündemi veya konusu belirtilir.

18.

Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, doğal afet, türeyiş, ölüm ya da yenilgileri ve bu olaylarda önemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarını manzum hikayeler halinde anlatan metinlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Destan
Soru Açıklaması

Destan bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, doğal afet, türeyiş, ölüm, büyük başarı ya da yenilgileri ve bu olaylarda önemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarını manzum hikayeler halinde anlatan metinlerdir. Destanlarda topluluğa öncelik veren bir tutum sergilenir.

19.

I. Olaya dayalı planII. Akışa dayalı planIII. Duyguya dayalı planIV. Üsluba dayalı planYukarıdakilerden hangisi veya hangileri kompozisyon yazımında uygulanabilecek plan türlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan uygulanabilir:

- Olaya dayalı plan

- Düşünceye dayalı plan

- Duyguya dayalı plan.

20.

Hangi yılda basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir?

Doğru Cevap: "E" 1928
Soru Açıklaması

12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir. Doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.