Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 2
1.
1. Amaçlı dinleme2. Sorgulayıcı dinleme3. Amaçsız dinleme4. Ön yargılı dinleme5. Seçici dinleme6. Eleştirel dinlemeYukarıdakilerden hangileri dinleme türlerindendir?
Doğru Cevap: "C" 1, 2, 5 ve 6
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Orta oyunu
Soru Açıklaması

Anadolu coğrafyasında gelişmiş köy tiyatrosu (Köy Seyirlik Oyunları), halk tiyatrosu geleneği (Meddah, Karagöz, Ortaoyunu, Kukla), kimi zaman halk tiyatrosu geleneğini benimseyen, kimi zaman da Batı tarzı tiyatro etkinliklerinin yapıldığı saray tiyatrosu modern Türk tiyatrosunu besleyen kaynaklar olmuştur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Hayal gücü
Soru Açıklaması

Okuduğunu anlayabilmenin başlıca şartları şunlardır: yoğun dikkat, yeniden yapılandırma, zihinde canlandırma, çıkarımlarda bulunma, anlamı kavrama.

4.

Türkçede büyük harf kullanımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Noktalı virgülden sonra büyük harfle başlanır.
Soru Açıklaması

Türkçede büyük harfin kullanıldığı belli başlı yerler şunlardır: Bütün özel isimler büyük harfle başlatılır, iki noktadan sonraki cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar, kısaltmaların hepsi ve bir kısmı büyük harfle yazılır, şiirlerde dizeler büyük harfle başlar, bütün cümleler büyük harfle başlar, tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar, unvanlar ve hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır, kitap, dergi gibi çalışmalarda yazı başlıklarının ilk harfleri büyük yazılır, özel adlardan türetilen bütün sözcükler büyük harfle yazılır, tabela ve levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır. Oysa noktalı virgülden sonra (özel isim gibi büyük harfi gerektiren bir kullanım olmadığı sürece) büyük harf kullanılmaz. Doğru cevap B’dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?
Doğru Cevap: "A" Başlıklarda kullanılır.
Soru Açıklaması
6.
Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri, olağanüstü olayları ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan ve uzunca açıklayan şiir türü hangisidir?
Doğru Cevap: "E" epik şiir
Soru Açıklaması
Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri, olağanüstü olayları ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan ve uzunca açıklayan tür epik şiir türüdür.
7.
Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şiir
Soru Açıklaması
Ortak bir tanıma ulaşılamayan türlerden biri olan şiir, genel olarak, “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi^ anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır.
8.

Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Ayşe ne yapar eder seni ikna eder bence.
Soru Açıklaması

Gerçek anlamı dışında, yardımcı fiil olarak kullanılan vermek, durmak, yazmak, kalmak, bilmek ve gelmek fiilleri, kendisinden önceki fiile -A, -U, -I zarf-fiil ekleri yardımıyla bağlandığında bitişik yazılır: uyuyakalmışım, çalışabilmek,  yapadur, alışılageldiği.

9.

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinden okura dönük eleştiriyi tanımlar?

Doğru Cevap: "E" Eleştirmen yapıttan çok yapıtın kendisi üzerinde bıraktığı etkileri değerlendirir.
Soru Açıklaması

A seçeneğinde sanatçıya yönelik eleştiri, B seçeneğinde yapıta yönelik eleştiri, C seçeneğinde çözümleyici eleştiri, D seçeneğinde topluma dönük eleştiri açıklanmıştır.

10.
Belirli hislerin sonucu olarak yüzde, yüzü oluşturan organlarda meydana gelen hareketlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mimik
Soru Açıklaması
11.
Seçeneklerden hangisi bilimsel araştırma yazısının sonuç bölümünde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Çalışma boyunca yapılan açıklamaların özeti
Soru Açıklaması
Çalışma boyunca yapılan açıklamaların özeti araştırma yazısının sonuç bölümünde, diğer seçeneklerde yer alan ifadeler ise giriş bölümünde yer alır.
12.
İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dinleme
Soru Açıklaması
Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi dinlemedir. Daha sonra dinleme ile birlikte konuşma becerisi gelişir.
13.

I.OkumaII.DinlemeIII.KonuşmaIV.YazmaHangi seçenekte temel dil becerilerinin dallarından olan anlamanın bileşenleri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Temel dil becerileri, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel beceriler içinde okuma ve dinleme anlamanın; konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşeni olarak ayrılmaktadır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İmza, ad ve soyad adres bilgilerinden hemen önce sol tarafa yazılması
Soru Açıklaması
15.

Hiç düşündünüz mü ( ) deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?..Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Noktalı virgül
Soru Açıklaması

Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle ayrılıyor ve kendi aralarında gruplanabiliyorsa bu gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır.Hiç düşündünüz mü; deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?.

16.

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplar aşağıdaki mektup türlerinden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Açık mektup
Soru Açıklaması

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplar açık mektuplardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini almak maksadıyla etki arttırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.

17.
9- Ticari kuruluşların birbirleriyle iletişimde kullandıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş mektubu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki dinleme sürecini etkileyen özelliklerden hangisi, hem konuşmacıdan hem de dinleyiciden kaynaklanan ortak bir ögedir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi birikimi
Soru Açıklaması
19.
Şiir, bilgi aktarmak veya öğretmek amacıyla yazılmaz.Aşağıdaki şiir türlerinden hangisi bu düşünceyi destekleyici nitelikler taşımaz?
Doğru Cevap: "D" Didaktik
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki telefon yazışmasında yanlış anlaşılamaya sebep olan yazım hatası hangisidir?

A: Hiç kar da yok.

B: Bu mevsimde kar yağar mı ki?

A: Ne karı? Satıştaki kazancımdan söz ediyorum ben.

Doğru Cevap: "D" düzeltme işaretinin kullanılmaması
Soru Açıklaması

Türkçede k, g, l, gibi ünsüzlerin art damak mı yoksa ön damak mı olduğu esas olarak birlikte kullanıldığı ünlüye bağlıdır: kara, garip, alın, koku, gurbet, kol vb. sözcüklerde bu sesler art damak; kürek, gülücük, el, yelek gibi sözcüklerde ise ön damak ünsüzüdür. Ancak yazı dilinde kimi alıntı sözcüklerde, bu sesi gösteren harflerden önce veya sonra art damak ünlüleri - a ve u - geldiği halde, söz konusu ünsüzler ön damak ünsüzü olarak söylenir. Bu durumu yazıda belirtmek için, bu ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: kâr, kâğıt, kâfir, bekâr, Hakkâri, Kâmil, dükkân, mezkûr, sükûn, mahkûm; karargâh, dergâh, rüzgâr; lâle, lâzım, İslâm, hilâl, Halûk vb. Verilen örnekte de buna ilişkin bir sorun vardır: kar “havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı"/ kâr: Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı. Doğru cevap D’ dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.