Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi öznel yanı bulunan düşünce yazılarındandır?

Doğru Cevap: "D" Deneme
Soru Açıklaması

Düşünce yazılarının da kendi içinde çeşitlendiği görülür. Araştırmaya dayalı düşünce yazıları bilimsel yazılar içinde de ele alınabileceği gibi deneme, fıkra, eleştiri gibi düşünce yazıları öznel yanı bulunan ve genellikle gazete çevresinde oluşan yazılar olarak değerlendirilmektedir. Anı, günlük, gezi, öz yaşam öyküsü gibi türler ise kişisel hayatı konu edinen düşünce yazıları olarak kabul edilmektedir.

2.
Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" didaktik
Soru Açıklaması
Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere ndidaktik şiir adı verilir.
3.
"Titreşen her nesnenin 1 sanideyeki yalın titreşimleridir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" frekans
Soru Açıklaması
frekans Titreşen her nesnenin 1 sanideyeki yalın titreşimleridir
4.
Çobanların karşılıklı konuşması biçiminde yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eglog
Soru Açıklaması
Çobanların karşılıklı konuşması biçiminde yazılan şiirlere eglog denir .
5.
Sosyal yaşamda ilişkileri düzenleyen konuşma, hazırlanış biçimine göre kaç farklı biçimde sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "D" İki
Soru Açıklaması
6.

Türk edebiyatındaki ilk Türkçe roman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru Açıklaması

Tanzimat döneminde yani 1860’lı yıllarda gazetecilik ve tercüme alanında yürütülen çalışmalar, Türk romanının ortaya çıkışında etkili olmuştur. İlk Türkçe roman Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkları) adlı eseridir.

7.

Soyadı kanunu çıkmadan önce tanınmış oluptakanunla birlikte soyadı alan kişilerin soyadları hanginoktalama işareti kullanılarak yazılır?

Doğru Cevap: "E" Soyadını ayraç içinde yazarak
Soru Açıklaması

Soyadı Kanunu çıkmadan önce tanınmış olup dakanunla birlikte soyadı alan kişilerin soyadları ayraçiçinde yazılabilir.Örnek olarak şu paragraf gösterilebilir:O sırada Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilenHamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey de aynı düşüncede idi.Âkif’in yakın arkadaşı Hasan Basri (Çantay) Bey’legörüşerek, Âkif’i yarışmaya katılmak için ikna etmesiniistedi.

8.
Sesin niteliği ve niceliği bakımından kuvvetsiz konuşmanın sonucu ortaya çıkan üslup hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Monoton üslup
Soru Açıklaması
Sesin niteliği ve niceliği bakımından kuvvetsiz konuşmanın sonucu ortaya çıkan üslupa monoton üslup denir.
9.
Seçeneklerden hangisi temel dil becerilerinin alt bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Seslenme
Soru Açıklaması
Temel dil becerileri anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel becerilerin de kendi dört alt bileşeni vardır. Okuma ve dinleme anlamanın, konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşenidir.
10.

Ayraç/Parantez ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerdenhangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerlerhakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar ayraçiçinde gösterilir.
Soru Açıklaması

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerler hakkındayazarın bir tahmini varsa bunla parantez değil köşeliparantez içinde gösterilir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ton/tonlama
Soru Açıklaması
Pes ve Tiz Ses Doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özellikler şöyle sıralanabilir: İşitilebilirlik Esneklik Akıcılık Hoşagiderlik
12.

Doğrudan okumaya yoğunlaşarak okunanların anlamları üzerinde düşünmeyi ifade eden kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zihinde canlandırma
Soru Açıklaması

Zihinde canlandırma: Düşünmenin gerçekleşmesi doğrudan okumaya yoğunlaşmak, okunanların anlamları üzerinde düşünmek ve bunları zihinde canlandırmakla ilişkilidir.

13.

I.ÖzetlemeII.Metindeki düşünceler arasındaki ilişkiyi görmekiçin metni yeniden gözden geçirmeIII.Bağlama yönelik ipuçlarını kullanmaIV.Metinle ilgili önceden yapılan tahminlerindoğruluğunu kontrol etmeOkuma stratejilerinden hangileri okuma sonrasındakullanılan stratejiler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I-II-IV
Soru Açıklaması

Sürecin değerlendirildiği aşama olarak da ifadeedilen bu aşamada okumanın amaçlara uygun olarakgerçekleşip gerçekleşmediği, metinde anlaşılmayan bir yerolup olmadığı, metinle ilgili tahminlerin ne derece doğruolduğu denetlenir. Okuma sonrası kullanılan stratejilerarasında, metinle ilgili önceden yapılan tahminlerin doğruolup olmadığını kontrol etme, özetleme, metindekidüşünceler arasındaki ilişkiyi görmek için metni yenidengözden geçirme gibi stratejiler sayılabilir.

14.

Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kalmışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Tanıtlama
Soru Açıklaması

Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek anlamında olan tanıtlama, yazıda sayısal verilerin, istatistiklerin, göstergelerin, tahminlerin tanıt olarak kullanılmasıdır. İleri sürdüğümüz düşüncelerin birtakım verilerle tanıtlanması gerekebilir. Bu durumda istatistiklere, deney sonuçlarına yer verilebilir. Yapılmış araştırmaların sonuçlarından yararlanılabilir.

15.

Hangisi Türkçe'nin değişmeyen yazım kurallarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Ünlü küçülmesi
Soru Açıklaması

Ünlü küçülmesi diye bir yazım kuralı yoktur. Diğer yazım kuralları detaylı şekilde kitapta açıklanmaktadır.

16.

I. Bebeklerin anne, babasından ve yakın çevresinden edindiği söz varlığı ve dili kullanma yeteneği gelişmeye başlar.II. Dil becerisini geliştiren en önemli nitelik yazmadır.III. Okul öncesinde gelişen ilk dil becerisi dinlemedir.IV. Dinleme ile birlikte okuma becerisi gelişir.Yukarıda okuma, yazma ve dil edinimi süreçleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan başlayarak bebeklerin dil edinimi hızlı bir sürece dönüşür. Bu süreçte anne ve babasından, yakın çevresinden edindiği söz varlığı ve dili kullanma yeteneği gelişmeye başlar. Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi dinlemedir, daha sonra dinleme ile birlikte konuşma becerisi gelişir. Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik okumadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisinin didaktik şiir türünde eserleri vardır?

Doğru Cevap: "A" La Fontaine
Soru Açıklaması

Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere didaktik şiir denir. İnsanlara ahlak dersi vermeyi amaçlayan fabllar da genellikle manzum şiirler olarak yazılır. İnsanlar arasında geçen olayları diğer canlılar arasında geçiyormuş gibi göstererek anlatan fabllar, sonunda okuyana bir ders verir. Bir olaya dayandığı için fabllarda da öykülerdeki gibi serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Beydeba, Ezop, La Fontaine bu türde eser vermiş ünlüler arasındadır.

18.

Hangisi noktanın kullanım alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.
Soru Açıklaması

- Cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur.- Rakamlardan sonra konursa sıra sayı sıfatlarını türetir; yani -ncI eki yerine geçer.- Kimi kısaltmalarda kullanılır.- Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa bunların arasına nokta konur.- Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur.- Bir yazıda maddeleme yapılıyorsa maddeleri belirtmek için kullanılan rakam veya harflerden sonra konur.- Bilimsel yazılarda kaynakça yazımında kullanılır.- Büyük rakamların okunuşunu kolaylaştırmak için rakamlar basamaklara ayrılarak aralarına nokta konulmaktadır.- Matematikte çarpma işlemi işareti olarak kullanılır.

19.
9- Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerdendir?
Doğru Cevap: "E" Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak
Soru Açıklaması
Okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları; yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamaktır
20.
Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle özenli bir anlatımla yansıttığı yazıya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle özenli bir anlatımla yansıttığı yazıya gezi yazısı denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.