Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Bağ bozumu şenlikleri
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Şiir
Soru Açıklaması

Anı, gezi, deneme ve günlük düşünce yazısı türüne girer. Şiir sanatsal yazı türüdür.

3.
Belirlenen bir konunun, karşıt iki görüşteki kişilerce izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münazara
Soru Açıklaması
4.

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilmiş olan eserlerden hangisi Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak bilinmektedir?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Has Hacib- Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak 11. yüzyılda yazılmış olan Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı eseri görülür. Bu eserde insan, toplum ve devlet yaşamının düzenlenmesiyle ilgili bilgiler yer almaktadır.

5.
"İnsanın duygularını, düşüncelerini sese dayalı bir dizge halinde sunmasıdır" Tanım aşağıdaki başlıklardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" konuşma
Soru Açıklaması
konuşma İnsanın duygularını, dşüncelerini sese dayalı bir dizge halinde sunmasıdır
6.

“Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ölçü
Soru Açıklaması

Ölçü, şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine (açıklık-kapalılık, uzunluk-kısalık) göre bir uyum içinde olmasıdır. Şiirde ritmi sağlar.

7.
Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Söyleşi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıklık
Soru Açıklaması
9.

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.

Yukarıdaki bilgiyi örnekleyen şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir.
Soru Açıklaması

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur. Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir ve tanrıçanın gözlerinin Baykuş gözü renginde olduğu anlatılırdı.

10.
1. Konuşan ve dinleyici olmak üzere iki taraf vardır.2. Konuşkan bir dinleyici, karşı tarafla daha hızlı ve kolay iletişim kurabilir.3. Dinleyicinin kelime dağarcığının zenginliği anlam kurmasını kolaylaştırır.4. Dinleyicinin ve bilgi birikimi iletişim kurmada önemli bir etkendir.5. İletinin doğru algılanması yoğun bir dikkat gerektirir.6. Konuşma başlayınca hemen tepki verilmelidir.Yukarıdakilerden hangileri dinlemenin temel niteliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" 1, 3, 4 ve 5
Soru Açıklaması
11.

I- Olay ağırlıklı değildir.II- Serim düğüm çözüm aşamalılığı vardır.III- Bu tür öykülerde okur, günlük yaşamdan seçilmiş değişik durumlarla karşılaşır.IV- Entrikalar ve çatışmalar yer alır.Yukarıda durum öyküleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Yaşamdan bir kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde veren öykü biçimidir. Durum öyküleri olay ağırlıklı değildir. Durum öykülerinde okur, günlük yaşamdan seçilmiş, değişik durumlarla karşılaşılır. Olay öyküsündeki gibi entrikalar, çatışmalar yoktur durum öyküsünde. Gözlemci ve betimleyici gerçekçilik belirgin özelliklerindendir.

12.
Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özel mektup 
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hoşagiderlik
Soru Açıklaması
Doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel özellikleri: Açıklık Doğallık İnandırıcılık İlginçlik Konuşmacının bilgi ve donanımı Ön çalışma Yöntem ve plan Konuşmacıyı destekleyen yardımcı unsurlar Üslup
14.
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sanatsal boyutlu yazılardır.
Soru Açıklaması
İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Yazar, ya okuru ele aldığı konu hakkında bilgilendirmek ister ya da o konuya ilişkin düşüncelerini paylaşmak ister. Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazılar değildir; bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Düşünce yazılarının yazılış amacı ile okura sezdirilen anlam arasında bir ilişki söz konusudur. Genelde sözcüklerin ilk anlamlarıyla oluşturulan düşünce yazılarında, okurda bıraktığı izlenimin kişiden kişiye değişmeyeceği varsayılır. Düşünce yazılarının bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilir.
15.

‘Şiir kelimelerle güzel biçimler kurmak sanatıdır’ ifadesi ile şiiri tanımlayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cahit Sıtkı
Soru Açıklaması

Şairler, şiirin tanımlanan özelliklerine karşı çıkarak, kendileri tanımlar şiiri. Yahya Kemal şiiri kalpten gelen bir durumun dile yansıması olarak nitelerken Recaizade Mahmud Ekrem şiiri düşünce, duygu ve hayal olarak kabul eder. Cahit Sıtkı’ya göre “şiir, kelimelerle güzel biçimler kurmak sanatıdır”.

16.

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Trajedi (Tragedya) türüne örnek bir eserdir?

Doğru Cevap: "B" Romeo ve Juliet
Soru Açıklaması

Latin edebiyatı döneminde Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear adlı eserleri ve Klasik dönemde (17. yüzyılda) Corneille’nin Le Cid ve Horace adlı eserleri ile Racine’nin Andromak, Phedre adlı eserleri tragedya türünün önemli eserleridir.

17.
Aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi kişisel hayatı konu edinen düşünce yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fıkra
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan dönemi komedi yazarlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Aristophanes
Soru Açıklaması
İlk büyük komedi şairi Aristophanes’tir. Antik Yunan döneminde komedi türünde eserler kaleme almıştır.
19.

Titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ton / Tonlama
Soru Açıklaması

Titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna tonlama denir. Tonlama, iletilmek istenen mesajın, duygunun doğru şekilde dinleyiciye ulaşmasına, dinleyici üzerindeki etkisinin artmasına yardımcı olur. Tonlama aracılığıyla, konuşmanın içeriğine uygun coşkun, güçlü, kesin, yumuşak, hassas duygular dinleyiciye iletilir.

20.
6. Açık oturuma benzeyen diğer konuşma türü hangisidir?(
Doğru Cevap: "B" Panel
Soru Açıklaması
Panel süresi ve mekanı bakımından açık oturuma benzer.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.