Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 6
1.
I. Aile II. Çevre III. Okul IV. İklim Yukarıda yer alan numaralandırmalardan hangileri okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I., II., III
Soru Açıklaması
Okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörler, bireysel etkenler, okul, çevre ve aile olarak gruplandırılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi amacı çıplak doğa güzelliklerini sevdirmek olan çoban ve kır yaşamını anlatan şiir türüdür?
Doğru Cevap: "A" Pastoral
Soru Açıklaması
3.
I. Okuma bir anlam kurma sürecidir. II. Okuduğunu anlama süreci beynin etkin çalışmasını gerektiren bir süreçtir. III. Alınan iletinin zihinsel süreçte anlamdırılması yoğun bir çaba gerektirir. IV. Okunanların ön bilgilerle ve bağlantılı diğer konularla ilişkilendirilip zihinde yeniden yapılandırılmasıdır. Yukarıdakilerden hangisi okuduğunu anlamayla ilgili temel ilkelerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.
Seçeneklerden hangisi Batılı tarzda kaleme alınmış ilk Türkçe tiyatro eseridir?
Doğru Cevap: "B" Şair Evlenmesi
Soru Açıklaması
Batılı tarzda kaleme alınmış ilk Türkçe tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yazar
Soru Açıklaması
Dinleme etkinliğinde şekil 7.2’de görüldüğü gibi dört temel bileşen vardır: Konuşan, ileti-mesaj, dinleyen, geri bildirim.
6.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Makale
Soru Açıklaması
Bu ünitede türlerin birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayacağı anlayışı benimsenerek sanatsal yazı türlerinden şiir, öykü, roman ve tiyatro genel özellikleriyle betimlenip bu türlere örnek olabilecek metinlere yer verilmiştir.
7.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatındailk tiyatro eseri veren yazardır?
Doğru Cevap: "D" Şinasi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Anlatım
Soru Açıklaması

Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman.

9.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Dikkat
Soru Açıklaması
Kaynak (Konuşmacı) Temelli Faktörler: • Mesajda kullanılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılmaya yol açacak cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar • Konuşma bozuklukları, konuşmayı etkileyen fiziksel etkenler • Konuşma hızı • Ses tonu • Jest ve mimikler • Bilgi birikimi • Konuyla ilgili yapılan hazırlık • Konunun sunuluş şekli
10.
Aşağıdakilerden hangisi yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma dili daha tutucudur.
Soru Açıklaması
Yazı dili konuşma diline göre daha tutucudur, yani yazı dilinin kuralları konuşma diline göre daha yavaş değişir. Dilin hem yaşayanlar hem de geçmişle gelecek nesiller arasında köprü olma niteliği dikkate alındığında, her neslin yazı dilini kendisine göre yeniden yapılandırmasının doğru olmadığı görülecektir.
11.

I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya dacümle olsun tırnak içinde verilir.II. Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnakiçinde verilebilir.III. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısralarıbirbirinden ayırmak için kullanılır.IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerindenönce kullanılır.Yukarıda tırnak işaretiyle ilgili verilen bilgilerden hangisiveya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısralarıbirbirinden ayırmak için eğik çizgi; özel isme gelen iyelik,hal ve bildirme eklerinden önce kesme işareti kullanılır.

12.

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veyabir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan vegazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türüaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Açık mektup
Soru Açıklaması

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanmasıveya bir tezin savunulması ve halka duyurulması içinyazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlananmektup türüne açık mektup denir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında uyulması gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Metin bölümünün sonuna sol alta tarih yazılır.
Soru Açıklaması

Metin bölümünün sonuna sağ alta tarih yazılır. Tarihin altına imza atılır. İmzanın altına da ad ve soyad yazılır.

14.

“Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır.”Yukarıdaki paragrafta paragraf anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Tanımlama
Soru Açıklaması

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek, açıklamak onu tanımlamaktır. Yazıda savunduğumuz düşünceyi çeşitli özellikleriyle tanımlayarak ilgili düşüncenin kavranmasına yardımcı oluruz. Soruda verilen paragrafta da kültür kelimesi tanımlanmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.