Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 7
1.

Hangi seçenek iş görüşmesi öncesinde, sırasında vesonrasında yapılması gereken temel noktalar arasında yeralmaz?

Doğru Cevap: "E" Görüşme sonunda bir sonraki randevu içinsözleşilmelidir.
Soru Açıklaması

İş görüşmesi öncesinde, sırasında ve sonrasındayapılması gerekenler, yapıldığı takdirde iş görüşmesininbaşarılı olmasını sağlayabilecek bazı temel noktalar şöylesıralanabilir:- Görüşme her durumda bir programa, randevuya bağlıolarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresiteyit edilmeli, sonrasında da görüşmenin saatine uyulmalı,mümkün ise çok kısa bir süre önce belirlenen yerde hazırbulunulmalı, randevu saatini geçirmemeye özellikle dikkatedilmelidir.- Görüşme için ayrılan süre her iki taraf için de en etkinşekilde değerlendirilmeli, eğer belirlenen sürenin dışınaçıkılacaksa bunu, uygunluğu ölçüsünde, önce randevuveren kişi belirlemelidir.- Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile hem degörüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış,hazırlıklarını yapmış olmalıdır.- Görüşmede her iki taraf da not alabilmek için gerekliaraç ve gereci hazır bulundurmalı ve önemli görülenhususları not almalıdır.- Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakımkonularında hassas olmalıdır.- Taraflar yaptığı iş konusunda güven, işe hâkimiyet,ciddiyet gibi konularda birbirlerini tatmin etmeyeyardımcı olacak şekilde gerekli bilgi, belgeyi hazırbulundurmalı, buna uygun tutum ve davranış içindeolmalıdır.- Görüşmede açık, anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.- Görüşmenin sonunda, öncelikle vakit ayırdığı için eğeristekte bulunulan konularda beklentiye uygun sonuçlarortaya çıktıysa ayrıca bu durum için randevu veren kişiyeteşekkür ederek oradan ayrılmaya özen gösterilmelidir.

2.
Seçeneklerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sesli okuma
Soru Açıklaması
Sesli okuma eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler arasında yer almaz.
3.
7- Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı dinlemeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bir dinlemedir.
4.

Anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayıönleyen ayırıcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Virgül
Soru Açıklaması

Virgül, anlama doğrudan etki eden ve cümledekarışmayı önleyen ayırıcı işarettir. Okuyana ses tonunuayarlaması ve yazılanları doğru okuyabilmesi için yolgösterir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi, dinleme sürecini çevreden kaynaklanan koşullar nedeniyle etkilemez?
Doğru Cevap: "E" İlgi
Soru Açıklaması
6.

I- Vurgu: Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.II- Tını: Bir sesi başka sesleden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğine denir.III- Pes ve tiz ses: Özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessiziktir.IV- Tonlama: Titreşen ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur.Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin tanımı doğru yapılmıştır?

Doğru Cevap: "E" I-II-IV
Soru Açıklaması

Pes ve tiz ses kavramı seslerin, kulağa kalın veya ince, yavaş veya hızlı, alçak veya yüksek ulaşmasını ifade etmek için kullanılır. Soruda pes ve tiz ses kavramına yapılan tanım ise “duraklama” kavramına aittir. Diğer kavramlar için yapılan tanımlar doğrudur.

7.

Gerçek yaşamda tüm konularda hazırlanmış olan kitap, magazin, gazete ve diğer bilimsel alan dışı yayınlarda tercih edilen yazım stili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" CHICAGO
Soru Açıklaması

Gerçek yaşamda tüm konularda hazırlanmış olan kitap, magazin, gazete ve diğer bilimsel alan dışı yayınlarda tercih edilen bir yazım stili CHICAGO yazı stilidir.

8.

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korku gibianlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanındabulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun birtonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işaretiaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ünlem işareti
Soru Açıklaması

Eklendiği cümlede üzüntü, sevinç, kızma, korkugibi anlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanındabulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun birtonda okunması gerektiğini gösteren noktalama işaretiünlem işaretidir.

9.
Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşlüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada kaç tür plan uygulanabilir?
Doğru Cevap: "C" Üç
Soru Açıklaması
Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşlüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan uygulanabilir: 1) Olaya dayalı plan 2) Düşünceye dayalı plan 3) Duyguya dayalı plan
10.
5- Aşağıdakilerden hangisi okuma sonrasında kullanılan stratejilerdendir?
Doğru Cevap: "A" Metinde yer alan bilgilerle önceden sahip olunan bilgileri birleştirmek
Soru Açıklaması
Metinle ilgili önceden yapılan tahminlerin doğru olup olmadığını kontrol etme, özetleme, metindeki düşünceler arasındaki ilişkiyi görmek için metni yeniden gözden geçirme gibi stratejiler sayılabilir
11.
I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olaylarıanlatır.II. Kişi zaman, yer ögelerini içerir.III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.6. Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı ebedîtür aşağıdakilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Roman
Soru Açıklaması
12.
10- APSA yazım stili aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ve politik bilimler
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf doğru kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Havacılık sertifikasını Türk Hava Kurumu'ndan alabilirsiniz.
Soru Açıklaması

Büyük Harf Kullanımı1. Bütün özel isimler -kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mezhep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gazete, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim, (belirli bir tarih bildiren) ay ve gün, bayram, toplantı vb. isimleri - büyük harfle başlatılır.

2. Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır.

3. Bütün cümleler ile şiirlerde dizeler büyük harfle başlar.

4. İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar ve sonuna ilgili noktalama işareti konur.

5. Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.

6. Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır.

7. Kitap, dergi, bildiri vb. gibi çalışmalarda, yazı başlıkları ve çizelge, şema vb. ile ilgili açıklamaların ilk harfleri büyük yazılır.

8. Tabela, levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır.

9. Özel adlardan türetilen bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır.

14.
5. Ağırlıkla duygulara yer veren üslup hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hissi üslup
Soru Açıklaması
Ağırlıkla duygulara yer veren üsluba hissi üslup denir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Anlatım
Soru Açıklaması

Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman.

16.

Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kalmışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Tanıtlama
Soru Açıklaması

Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek anlamında olan tanıtlama, yazıda sayısal verilerin, istatistiklerin, göstergelerin, tahminlerin tanıt olarak kullanılmasıdır. İleri sürdüğümüz düşüncelerin birtakım verilerle tanıtlanması gerekebilir. Bu durumda istatistiklere, deney sonuçlarına yer verilebilir. Yapılmış araştırmaların sonuçlarından yararlanılabilir.

17.
Araştırmacı yazının hangi bölümünde amacını açıkça belli etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Giriş
Soru Açıklaması
Araştırmacı yazının giriş bölümünde amacını açıkça belli etmelidir.
18.

Ünlü uzunluğunun veya inceliğinin anlam ayırıcı olduğu durumlarda yazıda bazı sözcüklerin ‘^’ işareti kullanılarak birbirinden farklı gösterildiği görülür. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin ince söylenişi yoktur?

Doğru Cevap: "B" Sayı
Soru Açıklaması

Verilen sözcüklerin ‘hâlâ’, ‘yâr’, ‘âşık’ ve ‘dâhi’ olarak ince söylenişleri vardır.

19.
I. Yeni ve orijinal olması II. Güncel bir problem olması III. Daha önce yapılmış bir çalışma olmaması Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/ hangileri bilimsel araştırma konusu seçilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
Bilimsel araştırma konusu seçilirken konunun, yeni ve orijinal olmasına, güncel bir problem olmasına, daha önce çalışılmamış olmasına dikkat edilir.
20.

Bilimsel bir yazıyı ortaya koyabilmek için gereken sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Bilimsel araştırma
Soru Açıklaması

Bilimsel bir yazı ortaya koyabilmek bir araştırma ve yazma safhasını içeren, ortaya konacak yazının uzunluğuna göre değişen, zaman alacak bir süreç gerektirmektedir. Böyle bir süreç de bilimsel araştırma olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel araştırma, bilimsel yöntemlerle ve bilimsel amaçla ortaya konan çabaların bütünüdür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.