Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 8
1.

Türkçenin yazım kurallarının oluşması sürecinde basılan İmla Lügatı hangi yıl basılmıştır? 

Doğru Cevap: "D" 1928
Soru Açıklaması

Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci, Türk Yazı Devrimi ile başlamıştır. 12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir. Bu yazım kılavuzu 1941 yılına kadar basın-yayın ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır.

2.

Aşağıda verilen düşünce yazısı türlerinden hangisinin açıklamasında bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Anı; kişilerin yaşadıkları önemli olayları, duyguları ve düşüncelerini kendi bakış açısına göre günü gününe yazdıkları yazılardır.
Soru Açıklaması

Anı; bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin yaşadıkları olayları ya da yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine, izlenimlerine ve bilgi birikimlerine dayanarak anlattıkları yazılardır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi, metni yeniden yapılandırarak sorgulama, yorumlama vedeğerlendirme işlevini yerine getiren bir eylemdir?
Doğru Cevap: "B" Eleştirel okuma
Soru Açıklaması
4.

Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa hangi türün öncülerindendir?

Doğru Cevap: "D" Eleştiri
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı’nın klasik dönemi olarak adlandırılan 15. yüzyıldan 19. Yüzyıla kadarki sürecinde şiir önemli bir yer tuttuğu için bütün edebî türler şiirle ilgili kurallar çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemde divan şairlerinin övgü ve yergilerinde, toplumsal sorunlardan şikâyetlerinde eleştirel bir tutum olduğu görülür.Ancak eleştirinin kendine özgü kuralları olan bir anlatım türü olarak benimsenmesinin Tanzimat dönemiyle başladığını görmekteyiz. Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa bu türün öncüleridir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi okuma anlama sürecinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yazma süreci
Soru Açıklaması
İki ayrı kavram gibi görünen okuma ve anlama birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Okunan bir metnin anlaşılabilmesi iyi bir okuma becerisi, zihinsel süreçlerin aktif olarak kullanılması ve dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.
6.

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaret “^” yanlış yerde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" kâr tanesi
Soru Açıklaması

Türkçede k, g, l, gibi ünsüzlerin art damak mı yoksa ön damak mı olduğu esas olarak birlikte kullanıldığı ünlüye bağlıdır: kara, garip, alın, koku, gurbet, kol vb. sözcüklerde bu sesler art damak; kürek, gülücük, el, yelek gibi sözcüklerde ise ön damak ünsüzüdür. Ancak yazı dilinde kimi alıntı sözcüklerde, bu sesi gösteren harflerden önce veya sonra art damak ünlüleri - a ve u - geldiği halde, söz konusu ünsüzler ön damak ünsüzü olarak söylenir. Bu durumu yazıda belirtmek için, bu ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: â ve û. B seçeneğinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır. Doğru cevap B’dir.

7.
Adını bir enstrümandan alan , duyguları coşkulu bir dille anlatan şiir türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Lirik
Soru Açıklaması
Lirik sözcüğü Eski Yunan’da şairlerin şiirlerini telli bir çeşit saz olan “lir” ile birlikte söylemelerinden kaynaklanmış ve sonraları içe doğan duyguları dile getiren şiirlere lirik denmiştir.
8.

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Epik şiir
Soru Açıklaması

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan uzunca şiirlere epik şiir denir. Diğer türlere göre epik şiir daha toplumsal bir türdür.

9.
"Sesleri doğru çıkarmak, yine o sesleri sözcüklere dönüştürürken doğru boğumlamak, sözcükleri cümlelere dönüştürürken iletilmek istenen mesaja göre doğru vurguları yapmaktır. İletilmek istenen mesajın anlamı bakımından karmaşıklıktan kaçınılır."Yukarıdaki ifade doğru güzel ve etkili konuşmanın özellikleirnden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Açıklık
Soru Açıklaması
Açıklık karmaşıklık yaratmadan, net ve açık bir şekilde konuşmanın içeriği ve mesajını dinleyiciye aktarabilmektir. Dolayısıyla doğru seçenek E seçeneğidir.
10.

I- Özel mektupII- Kapalı mektupIII- Edebi mektupIV- Dilek mektubuYukarıdakilerden hangisi veya hangileri mektup grupları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Mektuplar işledikleri konuya göre özel mektup, edebi mektup, iş mektupları, resmi mektuplar ve açık mektup olmak üzere beş gruba ayrılırlar.

11.

Yazarın metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade etmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Dolaylı aktarım
Soru Açıklaması

Yazarın metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade etmesine Dolaylı aktarım denir.

12.
I. Konuşma sırasında diğer bireyleri küçümseyen, küçük düşüren söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.II. Sözlü iletişimin her aşamasında; sorulan sorularda veya sorulara verilen cevaplarda, üzüntünün veya mutluluğun paylaşıldığı durumlarda içten olunmalıdır.III. Konuşma sırasında diğer bireylerin yaşı, cinsiyeti, statüsü gözetilmeli, seçilen ifadelere, üsluba ve iletişimde çok önemli yeri olan beden dilinin kullanımına özen gösterilmelidir. IV. Diğer bireylerin hatalarını gözeten ve her fırsatta dile getiren, buna bağlı olarak da diğer bireyleri daima uyarma eğilimde olan söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Yukarıdaki tanımların hepsi sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gereken kurallardandır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.
13.

I. İşitilebilirlikII. EsneklikIII. AkıcılıkIV. HoşagiderlikHangi seçenekte doğru, güzel iyi bir sesin sahip olması gereken temel özelliklerin tamamı verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özellikler şöyle sıralanabilir:- İşitilebilirlik: Konuşmanın sıklığı, tonu, yeğinliği ve tınısı dinleyicinin rahatça işitebileceği nitelikte olmalıdır.- Esneklik: Esneklik, ses hacminin değişikliğe bağlı olan ses tonunu ya da perde değişikliğini ifade eder.- Akıcılık: Konuşma sırasında sesin boğumlanarak sözcüklere dönüştürülmesi ve boğumlanma hızı, iletilmek istenen mesajın hedefe en doğru şekilde ulaşması için iyi ayarlanmalıdır.- Hoşagiderlik: Kişi doğru, güzel ve etkili iletişim kurabilmek için ses aralığını, perde genişliğini, tonlamayla sesine katabileceği tınıları, ifadesine katabileceği ezgiyi, sözcükleri söyleyiş hızını öncelikle tanımalı ardından da doğru şekillerde bunlardan yararlanmalıdır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada geçerliliği olan yazım stillerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" APA
Soru Açıklaması
Dünyada geçerliliği olan yazım stillerinden bir tanesi APA dır.
15.

Aşağıda verilen üslup çeşitlerinden hangisinde cümleler uzun olup içeriğinde eğlenceli unsurlar barındırmaz?

Doğru Cevap: "B" Ağır üslup
Soru Açıklaması

Kişinin kendisine duyduğu güvenin ve kendisine dair övgülerin dinleyicinin hürmetini kazanmaya engel oluşturmaması gereken üslup övünme üslubudur. Hissi üslupta ağırlıkla duygulara yer verilir. Ziyafet üslubu eğlenceli, nazik ve original özellikleriyle ayırt edilir. Çekingen üslupta ise konuşmacı sıklıkla duraklar, kendisini ifade etmekte zorlanır.

16.
Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel nitelik nedir?
Doğru Cevap: "B" Tını/Renk
Soru Açıklaması
Tını/Renk Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe tını yada renk denir.
17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’de’’ nin yanlış yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Yurtta öğrencilerle birlikte birkaç öğretmende varmış.
Soru Açıklaması

Hal eki olarak bulunma anlamı veren ‘’ de’’ bitişik yazılırken, bağlaç olan ‘’de’’ ayrı yazılır. Bunu uygulamanın en kısa yolu hal ekini cümleden çıkardığımızda anlam bozulurken bağlaç olanı çıkardığımızda anlam bozulmamaktadır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada kabul görmüş yazım stillerinden olan Amerikan Psikoloji Birliği'nin kısaltmasıdır?
Doğru Cevap: "D" APA
Soru Açıklaması
Amerikan psikoloji birliğinin kısaltması APA dır.
19.

Yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kalemealdığı izlenimi yaratan, içten bir söyleyişin hakim olduğudeneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Klasik Deneme
Soru Açıklaması

Klasik deneme; yazarın konuyu hoşça vakitgeçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan içten birsöyleyişin hâkim olduğu deneme türüdür. Yazar, içdünyasını içtenlikle gözler önüne sererken özdeyişlerden,şiirden, deneyimlerden bol bol yararlanır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dünya romanına yön veren Amerikan edebiyatçılarındandır? 1. James Joyce 2. Mark Twain 3. John Steinbeck 4. Jack London
Doğru Cevap: "B" 2,3,4
Soru Açıklaması
James Joyce İralndalı bir yazardır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.