Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 9
1.

Duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yazı
Soru Açıklaması

Yazı en kısa tanımıyla duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Merak
Soru Açıklaması
Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman.
3.
İnsan dilinin toplumsal yönünü ifade eden dil (langue) ile bireysel yönünü ifade eden söz (parole) arasındaki farka ve aynı zamanda konuşan bireyin varolan dili özgün kullanımına işaret eden 19. yüzyılda yaşamış dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ferdinand de Saussure
Soru Açıklaması
4.
Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özgeçmiş
Soru Açıklaması
5.

Başarılı ve etkili bir sunum yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi/hangileri uygulanmalıdır?I- Sunum öncesinde dinleyici kitlesinin özellikleri hakkında bilgi alınarak, konuşmanın içeriği ve üslubu buna göre belirlenmelidir.II-Sunum sırasında dinleyicinin dikkatinin azalacağı süre gözetilerek, sunumun sonuna doğru dikkati toplamaya yönelik teknikler kullanılmalıdır.III- Sunum sırasında konuşmacı aynı ses tonunu kullanmalı ve aralıksız konuşmaya özen göstermelidir.IV- Sunum sırasında dinleyicilere sorular yöneltilmeli, dinleyicilerden gelebilecek sorular için de sunum öncesinde tahmin yürütülerek hazırlık yapılmalıdır.

Doğru Cevap: "A" I-II-IV
Soru Açıklaması

Konuşmacı sunumu içerik, ses, beden dili uyumuyla ve çeşitli görsel yardımcılarla zenginleştirerek, dinamik bir yapıda gerçekleştirmelidir. Yanlış olan tek önerme III numaralı maddededir.

6.
Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Araştırma tekniği
Soru Açıklaması
Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracına araştırma tekniği adı verilmektedir.
7.

I.Bireysel etkenlerII.ÇevreIII.AileIV.Okul

Okuma alışkanlığını etkileyen faktörler hangişıkta tam olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçolarak adlandırılan okuma alışkanlığını edinmede değişiketkenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Bu etkenler şuşekilde sıralanabilir:- Bireysel etkenler: Okuma alışkanlığını edinmededış etkenlerden çok kişinin içinden gelen istekve yönelim etkilidir.- Çevre: Fiziksel ve sosyal çevrenin birey üzerindeşekillendirici etkisi vardır.- Aile: Kişiliğin oluşumunda ilk adımların atıldığı,kişiliğin şekillendiği aile ortamının okumaalışkanlığının yerleşmesinde önemli bir payıvardır.- Okul: Okuma alışkanlığının kazandırılmasındaokulun özel bir önemi vardır. Bu nedenle okulsisteminin öğretmen, öğrenci, öğretimprogramları, ders kitapları, ders materyallerigibi bileşenlerinin okuma ilgisini pekiştirici,okumaya yönelik güdüyü destekleyici yöndeolması gerekmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Makale
Soru Açıklaması
Makale, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarıdır (Birinci, 2009: 368). Sanatsal bir yazı türü değildir.
9.

Özünde roman türünde yapısal bir değişim ve dönüşümle gerçekliği farklı bir biçimde oluşturmayı deneyen, neyin anlatıldığından çok anlatım şekline önem veren edebi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yeni Roman Akımı
Soru Açıklaması

Yeni roman akımı, özünde roman türünde yapısal bir değişim ve dönüşümle gerçekliği farklı bir biçimde oluşturmayı deneyen, neyin anlatıldığından çok anlatım şekline, tekniğine önem veren edebi harekettir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi okurda ya da izleyicide korku ya da acımaya yönelik hisler uyandırmayı amaçlayan kurallı bir anlatım türüdür?
Doğru Cevap: "A" Tragedya
Soru Açıklaması
11.
2- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma konusu seçerken dikkat edilmesi gereken ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Konunun sınırlı ve dar olması
Soru Açıklaması
12.

I- Bireysel etkenlerII- Eser türüIII- AileIV- ZamanYukarıdaki faktörlerden hangisi veya hangileri okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Okuma alışkanlığını etkileyen faktörler bireysel etkenler, çevre, aile ve okuldur.

13.

Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adlarıhangi noktalama işareti kullanılarak verilir?

Doğru Cevap: "A" Tırnak işareti
Soru Açıklaması

Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adlarıtırnak içinde verilir.Örnek olarak şu makale ismi gösterilebilir:Marcel Erdal, “Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar”, TDAY-Belleten1977, 87-119.

14.

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Satirik şiir
Soru Açıklaması

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiirlere satirik şiir denir. Yergide bir uyarı olduğu için didaktik bir yanı da bulunur.

15.
Aşağıdakilerden hangisi çenebaz üsluptur?
Doğru Cevap: "C" Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği üslup.
Soru Açıklaması
Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği üslup çenebaz üsluptur.
16.
Aşağıdaki şıklardan hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Ön yargı oluşturma
Soru Açıklaması
Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler şunlardır: • Tanımlama • Hipotez (Denence) kurma • Bilgi toplama • Yorumlama ve genelleme • Akıl yürütme • Değerlendirme • Uygulama
17.

Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle yazılmaz?

Doğru Cevap: "D" Cins isimler
Soru Açıklaması

Bütün özel isimler -kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mezhep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gazete, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim, (belirli bir tarih bildiren) ay vegün, bayram, toplantı vb. isimleri - büyük harfle başlatılır. Doğru cevap D seçeneğidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B"  Deneme 
Soru Açıklaması
19.
3- Bireyin akıcı ve hızlı okumasını sağlayan okuma türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sessiz okuma
Soru Açıklaması
Sessiz okuma, gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılmasıdır. Sesli okumadan daha sonra kazanılan bir beceri olmasına rağmen en çok kullanılan okuma türüdür.
20.
"insanoğlunun duygularını ve düşüncelerini, dürtülerini, tasarılarını kağıda dökme gereksiniminin yansımasıdır." tanımı hangi başlığa aittir.
Doğru Cevap: "A" yazı
Soru Açıklaması
Yazı, insanoğlunun duygularını ve düşüncelerini, dürtülerini, tasarılarını kağıda dökme gereksiniminin yansımasıdır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.