Türk İslam Edebiyatı
2013 - Büt Soruları
1.
Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul
edilir?
Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
2.
İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği türlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyâsetnâme
Soru Açıklaması
4.
Türk-İslâm edebiyatında kaleme alınmış en ünlü Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi kime
aittir?
Doğru Cevap: "D" Hamdullah Hamdi
Soru Açıklaması
5.
Gazelin son beytine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Makta
Soru Açıklaması
6.
Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
7.
Kur’an veya hadisten alınmış bir ibareyi beyte yahut cümleye yerleştirme sanatına
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İktibas
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" Mecâzi ıtnâb
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi “ıtnâb”ın çeşitlerinden biri değildir?
9.
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hacı Bektaş-ı Velî - Mektûbât
Soru Açıklaması
10.
İslamî Türk Edebiyatına ait müstakil eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Karahanlılar Dönemi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl tezkirecilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Feridun Bey
Soru Açıklaması
12.
İstanbul ve taşrada yaşayan insanların görüş, düşünüş ve anlayışı ile ilgili önemli
bilgiler bulunan “Mihnet-keşan” isimli mesnevi kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Keçeci-zade İzzet Molla
Soru Açıklaması
13.
Kulun Rabbine hatasını, acziyetini bildirdiği tür aşağıdakilerden hangisidi?
Doğru Cevap: "C" Münacat
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
15.
Na’tler daha çok hangi nazım birimiyle yazılmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Kaside
Soru Açıklaması
16.
Güvercin, Deve, Geyik hikâyeleri ve Kesikbaş Destanı gibi eserler aşağıdaki
türlerin hangisine dâhil edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mu’cizât-ı Nebî
Soru Açıklaması
17.
Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-süedâ” isimli eseri hangi edebî türe ait bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Maktel
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mersiyelerin muhtevası arasında yer almaz?

 
Doğru Cevap: "E" Vefat edenin vasiyeti
Soru Açıklaması
19.
Tasavvufta elde edilmesi amaçlanan bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marifet
Soru Açıklaması
20.
Tekkelerde cemaat halinde okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cumhûr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.