Türk İslam Edebiyatı
2013 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde düz yazıda kullanılmaya
başlanan yeni türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mektup
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ)
niyetiyle yazılan eserlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
3.
Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tezkire
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Mâni
Soru Açıklaması
5.
En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme/yazma kâidelerini inceleyen
ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Belâgat
Soru Açıklaması
6.
Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Mevlana
Soru Açıklaması
7.
“Garibnâme” isimli eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Manzum siyer özelliği taşımaktadır
Soru Açıklaması
8.
Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Yunus Emre
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zâtî
Soru Açıklaması
10.
Türkî-i basit hareketinin öncüsü kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tatavlılı Mahremî
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İbrahim Gülşenî
Soru Açıklaması
12.
Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
13.
Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arapça
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tevhîdlerde yer alan Allah’ın zâtî sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Vahdâniyet
Soru Açıklaması
15.
Yalnızca Nat’lardan oluşan divanlar kaçıncı yüz yıldan itibaren tertip edilmeye
başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" XVII.
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber’i methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Na’t
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüz yıldan itibaren görülmeye başlanan cenknâmelerin önemli temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hafız Osman
Soru Açıklaması
18.
Dinî-destânî metinlerin muhtevasında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Ganimet arzusu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran manzum ve mensur
eserler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İhlâsnâme
Soru Açıklaması
20.
Tekkelerde cemaat halinde okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cumhûr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.