Türk İslam Edebiyatı
2013 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi düşünceyi geliştiren ve halk irfânını besleyen eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Telhisu’l-edille
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki edebî türlerden hangisi doğrudan doğruya dinî, ahlâkî ve tasavvuf konuları ele alır?
Doğru Cevap: "A" Pendnâmeler
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oyun
Soru Açıklaması
4.
Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı
dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Pehlevîce
Soru Açıklaması
6.
Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî,
din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mecmua
Soru Açıklaması
7.
Eski Araplar’da, cahiliye döneminde iyi ahlâk iyi davranışlar telkin eden, kötülüklerden korunmayı öğreten veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ahbar ve kısaslar anlatan meslek erbaplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kass
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî kaynakları
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân-ı Kerîm
Soru Açıklaması
9.
Hz. Mevlana’nın mesnevisinden esinlenerek yazılmış Miskinlik-nâme adlı eser
aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Aydınlı Dede Ömer Rûşeni
Soru Açıklaması
10.
İslâm öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifade ile zenginleşen dinî
kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kısas-ı enbiyâ
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Telbiye
Soru Açıklaması
12.
Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "C" Mısra
Soru Açıklaması
13.
Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış
birer kısa mısra bulunan manzumelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Müstezad
Soru Açıklaması
14.
XIX. yüzyılda mahalli hayata ait bilgilerle mesnevi şekline Türk edebiyatına has bir mahiyet kazandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Endurunlu Fâzıl
Soru Açıklaması
15.
Kasidede şâirin kendini övdüğü kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fahriyye
Soru Açıklaması
16.
Arap alfabesinin ilk tertibi ve bu harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap
sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ebced
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi belâgat ilminin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Lugat
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi fesâhati bozan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" Lüknet
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi fesâhati bozan unsurlardandır?
19.
Bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hüsn-i ta’lil
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi teşbîhin çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Müekked
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.