Türk İslam Edebiyatı
2014 - Büt Soruları
1.
Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul
edilir?
Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
2.
Eski Araplar’da, cahiliye döneminde iyi ahlâk iyi davranışlar telkin eden, kötülüklerden korunmayı öğreten veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ahbar ve kısaslar anlatan meslek erbaplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kass
Soru Açıklaması
3.
Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Mısra
Soru Açıklaması
4.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oyun
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi teşbîhin çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Müekked
Soru Açıklaması
6.
Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî,
din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mecmua
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Telbiye
Soru Açıklaması
8.
Bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana
çıkarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hüsn-i ta’lil
Soru Açıklaması
9.
“İskendernâme” isimli eserine müstakil bir mevlid manzumesi ekleyen ünlü şair
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmedî
Soru Açıklaması
10.
Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
Doğru Cevap: "A" Mevlana
Soru Açıklaması
11.
Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Yazıcıoğlu Mehmed
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sun’ullah Gaybî
Soru Açıklaması
13.
Mahallileşme Akımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nedim
Soru Açıklaması
14.
Türk İslam edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan
eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Fetihnâme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Tevhidlerde işlenen konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kulun Rabbine dileğini bildirmesi
Soru Açıklaması
16.
Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-süedâ” isimli eseri hangi edebî türe ait bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Maktel
Soru Açıklaması
17.
Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini
anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hilye
Soru Açıklaması
18.
Türk edebiyatındaki en eski Türkçe siyerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mustafa Darîr
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilahi türü içinde değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Tesbîh
Soru Açıklaması
20.
Tasavvufta elde edilmesi amaçlanan bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Marifet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.