Türk İslam Edebiyatı
2014 - Final Soruları
1.
Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Edebiyat dinin temel kaynağıdır
Soru Açıklaması
2.
Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Cönk
Soru Açıklaması
4.
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan
nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koşma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi istiâre çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mücmel
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin mevlit olarak meşhur olan eserinin adıdır?
Doğru Cevap: "C" Vesîletü’n-necât
Soru Açıklaması
7.
Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Yunus Emre
Soru Açıklaması
8.
Edip Ahmet Yüknekî’nin “Atabetü’l-hakâyık” isimli eseri üslup özelliği bakımından
aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Nasîhatnâme
Soru Açıklaması
9.
Mahallileşme Akımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nedim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl tezkirecilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Feridun Bey
Soru Açıklaması
11.
XVIII. Yüzyıl tasavvuf şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sonraki dönem mutasavvıf şairleri etkileyen güçlü şairler yetişmiştir
Soru Açıklaması
12.
Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Yazıcıoğlu Mehmed
Soru Açıklaması
13.
Esmaü’l-hüsna ifadesinin geçtiği dört sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Araf-İsra-Tâhâ-Haşr
Soru Açıklaması
14.
Yazdığı Hicret-i Nebi adlı eseriyle tanınan şâir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Süleyman Nahîfi
Soru Açıklaması
15.
Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini
anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hilye
Soru Açıklaması
16.
Türk edebiyatındaki en eski Türkçe siyerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mustafa Darîr
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki dinî-destânî nitelikteki eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eski İran kahramanlarının destansı hikâyeleri örnek alınmış olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fakrnâme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
Soru Açıklaması
20.
İbnü’l-Arabi ve Mevlana’nın tasavvufî görüşlerine hakim olan düşünce sistemine
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Vahdet-i Vücûd
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.