Türk İslam Edebiyatı
2014 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ)
niyetiyle yazılan eserlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı
dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Pehlevîce
Soru Açıklaması
3.
İslam öncesi Türk edebiyatı yazılı metinler itibarıyla kaçıncı yüzyıldan itibaren başlar?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Aruz vezni
Soru Açıklaması
5.
Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şamanizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şâirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ahmedî
Soru Açıklaması
7.
Hz. İbrahim’in hayatını konu alan Halilnâme’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abdülvâsi Çelebi
Soru Açıklaması
8.
Bir şairin hayatı boyunca yazdığı şiirleri topladığı kitaba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Divan
Soru Açıklaması
9.
Günümüzde âşık edebiyatı, dinî-tasavvufî edebiyat ve birçok folklor örneklerinin
yazılı kaynaklarının başında gelen eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cönk
Soru Açıklaması
10.
İslâmî Türk Edebiyatı kavramı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Nihat Sami Banarlı
Soru Açıklaması
11.
Her bendi üçer mısradan oluşan musammat nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müselles
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi beş mısralı bendlerden oluşan nazım birimlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Müsemmen
Soru Açıklaması
13.
Gazelin son beytine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Makta
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Mâni
Soru Açıklaması
15.
Aruz vezniyle yazılan ilk Türk eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
16.
Kelimenin asıl ve yan anlamlarının dışında ilişki ve benzerlik yoluyla daha başka ve
farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni mânâya belagatte ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "E" Mecâz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi rubâileri ile meşhur olmuş şâirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması
18.
Âyetlerden, hadislerden ve edebî eserlerden örnekler aktarmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Şevâhid
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi belâgatin konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Makta
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.