Türk İslam Edebiyatı
2015 - Büt Soruları
1.
"Hadis"in doğrudan kaynaklık ettiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mi’râciye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Müekked
Soru Açıklaması
3.
Türk İslâm Edebiyatını başlatan Kutadgu Bilig’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yusuf Has Hacip
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid
Soru Açıklaması
5.
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan
nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koşma
Soru Açıklaması
6.
“Eski şiirimizden milli kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir
şiir sergilemek o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak” parolasıyla ilk sayısı 16 Mart 1950’de yayımlanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hisar
Soru Açıklaması
7.
Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vesîletü’n-necât
Soru Açıklaması
8.
Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
Doğru Cevap: "D" Nedim
Soru Açıklaması
9.
XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
10.
Mensur eserlerdeki “hamdele”nin şiirdeki karşılığı olan dinî-edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Münâcât
Soru Açıklaması
11.
Mevlanâ’nın “Mesnevî”si ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.
Soru Açıklaması
12.
Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Yunus Emre
Soru Açıklaması
13.
Türk İslam edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fetihnâme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Megazi
Soru Açıklaması
16.
Türk edebiyatında ilk na’t örneğine aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanır?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fakrnâme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Miracnâme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ‘ilahi’ olarak kabul edilen edebi türler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Devriye
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mevlid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.