Türk İslam Edebiyatı
2015 - Final Soruları
1.
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ahmed Yesevi- Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
2.
İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür
Soru Açıklaması
3.
Yunus Emre’nin mesnevi tarzında yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Risâletü’n-nushiyye
Soru Açıklaması
4.
İslâm öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifade ile zenginleşen dinî
kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kısas-ı enbiya
Soru Açıklaması
5.
Talim-i edebiyât aşağıdaki edebiyatçılardan hangisinin eseridir?
Doğru Cevap: "B" Recâizâde Mahmud Ekrem
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı şair ve yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Feridüddin Attar
Soru Açıklaması
7.
“Yusuf u Züleyha”, “Mevlid-i Nebi”, “Leyla ile Mecnûn”, “Tuhfetü’l-uşşâk” ve
“Kıyâfetnâme” isimli mesnevileriyle Anadolu’da “Hamse” geleneğinin temsilcisi
olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hamdullah Hamdî
Soru Açıklaması
8.
Edip Ahmet Yüknekî’nin “Atabetü’l-hakâyık” isimli eseri üslup özelliği bakımından
aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Nasîhatnâme
Soru Açıklaması
9.
XX. Yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "A" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
10.
XVIII. Yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi
şair öncülüğünde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Nedim
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki gruplandırmalardan hangisinin tamamı Allah temasıyla ilgili edebî
türlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Esmâ-i Hüsnâ-Tevhid-Münâcât
Soru Açıklaması
12.
Mensur eserlerde müellifin takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Besmele-Hamdele-Salvele-Ammâ Ba’dü
Soru Açıklaması
13.
Bir nazım türü olan münacatın aynı zamanda mensur eserlerde karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hamdele
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Megazi
Soru Açıklaması
15.
Vesîletü’n-necât adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Süleyman Çelebi
Soru Açıklaması
16.
Divanlarda tevhid ve münâcatlardan sonra genellikle aşağıdaki türlerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "C" Na’t
Soru Açıklaması
17.
Fetihnâmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Fetihnâmelerde sade, külfetsiz bir dil kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Kâtib Çelebi’nin, dönemin tartışmalarını ele alarak yorumladığı ünlü eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mizânü’l-Hakk
Soru Açıklaması
19.
Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunan ilahi çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nefes
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kasîde-i Tâiyye isimli eseri tercüme, tahmis ve şerh
edilerek tasavvuf edebiyatı içerisinde bir çığır açan meşhur Arap şairidir?
Doğru Cevap: "D" Ömer b. Fâriz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.