Türk İslam Edebiyatı
2015 - Vize Soruları
1.
Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi muallakât kavramı için kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Kâbe duvarına asılmaya layık görülen şiirler.
Soru Açıklaması
3.
“Edebiyat sanatı, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışlarını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır.”

Bu paragrafa göre Türk İslam Edebiyatı aşağıdaki bilim dallarından hangisine
katkıda bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Coğrafya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Aruz vezni
Soru Açıklaması
5.
Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şamanizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği türlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyâsetnâme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şâirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ahmedî
Soru Açıklaması
8.
Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tezkire
Soru Açıklaması
Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türk İslâm Edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında
yer almaz?

 
Doğru Cevap: "D" Koşma
Soru Açıklaması
10.
Türk edebiyatının en büyük kaside şâiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nef’î
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hece vezninin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rahat kullanılabilmesi için büyük ölçüde uzun heceye ihtiyacı olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi rubâileri ile meşhur olmuş şâirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması
13.
Bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede benzer bir gazel söylemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nazire
Soru Açıklaması
14.
Gazelin ilk beytine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Matla
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi çok bendli nazım şekilleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tuyuğ
Soru Açıklaması
16.
Sözün maksadı en güzel şekilde ifade edebilme özelliğini anlatan ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Belâgat
Soru Açıklaması
17.
Bir ibarenin teşbihi kuvvetlendirmek, onu abartarak muhataba daha güçlü yorum
imkânı sağlamak için benzeşme ilgisiyle gerçek anlamı dışında kullanılmasına
belâgatte ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İstiâre
Soru Açıklaması
18.
Sinan Paşa tarafından kaleme alınan secî sanatının Türk dilindeki en mükemmel
örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tazarrunâme
Soru Açıklaması
19.
Arap alfabesinin ilk tertibi ve bu harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap
sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ebced
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Müekked
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.