Türk İslam Edebiyatı
2016 - Büt Soruları
1.
Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mısra
Soru Açıklaması
2.
En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazma kâidelerini inceleyen ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Belâgat
Soru Açıklaması
3.
Türk İslam Edebiyatının aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tuyuğ
Soru Açıklaması
5.
Türk Edebiyatında “hilye şairi” olarak bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hakanî Mehmed Bey
Soru Açıklaması
6.
Bir nazım türü olan münacatın mensur eserlerdeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hamdele
Soru Açıklaması
7.
Allah’ın varlığı ve birliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
8.
Süleyman Çelebi'nin "Mevlid" olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vesîletü’n-necât
Soru Açıklaması
9.
Allah’ın güzel isimlerini konu alan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Esmâ-ı hüsnâ
Soru Açıklaması
10.
Dîvânü Lügati’t-Türk'ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Araplara Türkçeyi öğretmek
Soru Açıklaması
11.
Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
12.
Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Nedim
Soru Açıklaması
13.
Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunan ilahi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nefes
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Dinî-destânî metinlerin muhtevasında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Ganimet arzusu
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber’i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Na’t
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mevlid
Soru Açıklaması
18.
Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in (s.a.s) fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hilye
Soru Açıklaması
19.
Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hikmet
Soru Açıklaması
20.
Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.