Türk İslam Edebiyatı
2016 - Final Soruları
1.
Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
Soru Açıklaması
2.
Kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumelere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mesnevi
Soru Açıklaması
3.
Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Itnâb
Soru Açıklaması
4.
Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mısra
Soru Açıklaması
5.
Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesîletü’n-necât” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sultan l.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
6.
"Dîvânu Lügati’t-Türk"ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Araplara Türkçeyi öğretmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XX.yüzyılda geleneksel edebiyatı temsil eden dergilerden
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fecr-i Ati
Soru Açıklaması
8.
Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Türk İslam edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ile ilgili edebi türlerden "siyer"in kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ahbârü’l-Arab
Soru Açıklaması
11.
Na’t ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.
Soru Açıklaması
12.
Edebiyatımızda kırk hadis geleneğinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nehcü’l-ferâdîs
Soru Açıklaması
13.
Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid
Soru Açıklaması
14.
Müslüman bir müellifin manzum eserine başlarken adet ve geleneğe uygun olarak
takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Besmele, Tevhid, Münâcât, Na’t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
Soru Açıklaması
15.
İslam’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkan münâcât türü hangi yüzyıldan itibaren Türk şiirinde kullanılmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" XII
Soru Açıklaması
16.
“Mevlevi tekkelerinde zikir ve semâ sırasında okunmak üzere çeşitli makamlarda bestelenen şiirlerdir.”

Yukarıda tanımı verilen ilahî türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Âyin
Soru Açıklaması
17.
Sûfi düşünürlere göre varoluşun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güzelliğin kendini gösterme arzusu
Soru Açıklaması
18.
Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gazavâtnâme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Risâletü’n-Nushiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.