Türk İslam Edebiyatı
2016 - Vize Soruları
1.
Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Muallakât
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslamî Türk edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Ahbâru’l-Arab
Soru Açıklaması
3.
İslamî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân-ı Kerim
Soru Açıklaması
4.
İslam öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifadeyle zenginleşen dinî
kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kısas-ı Enbiyâ
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslamî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sıhhatnâme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyâsetnâme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tuyuğ
Soru Açıklaması
9.
Türk İslam edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi "İslam Öncesi Türk Edebiyatı"nda şairlere verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ata
Soru Açıklaması
11.
En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Belâgat
Soru Açıklaması
12.
Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İktibâs
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Telbiye
Soru Açıklaması
14.
Secîli üslubuyla tanınmış "Tazarru’nâme" adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sinan Paşa
Soru Açıklaması
15.
Hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Aruz
Soru Açıklaması
16.
Mısra sonlarındaki, yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan ses benzerliğine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Kafiye
Soru Açıklaması
17.
Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılması sanatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tazmin
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi edebî sanatlardan teşbihin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Müstahsen
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gazel
Soru Açıklaması
20.
Divan edebiyatındaki "tuyuğ"un halk edebiyatındaki karşılığı olan nazım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mani
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.