Türk İslam Edebiyatı
2017 - Büt Soruları
1.
Yazılı edebiyatı bulunan ilk devlet olan Köktürkler’den geriye kalan en önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Orhon Abideleri
Soru Açıklaması
2.
Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mısra
Soru Açıklaması
3.
İslamî Türk Edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân-ı Kerim
Soru Açıklaması
4.
En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Belâgat
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk İslam Edebiyatının Orta Asya sahasındaki
eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Garibnâme
Soru Açıklaması
6.
Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
Soru Açıklaması
7.
XVIII. yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair öncülüğünde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nedim
Soru Açıklaması
8.
XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
9.
Allah’ın güzel isimlerini konu alan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Esmâ-ı hüsnâ
Soru Açıklaması
10.
Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
11.
Bir nazım türü olan münacatın mensur eserlerdeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hamdele
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Münâcat
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mevlid
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber'i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Na't
Soru Açıklaması
15.
Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gazavâtnâme
Soru Açıklaması
16.
Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen
şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Maktel
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gülbank
Soru Açıklaması
19.
Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hikmet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Risâletü’n-Nushiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.