Türk İslam Edebiyatı
2017 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Surnâme
Soru Açıklaması
2.
Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim
mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cönk
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Rubâi
Soru Açıklaması
4.
Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Itnâb
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de temsilî karakterler ile sembolize edilen
değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İtaat
Soru Açıklaması
6.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin “dört kapı, kırk makam” öğretisini temellendirdiği eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Makâlât
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Aziz Mahmud Hüdâyî
Soru Açıklaması
8.
XV. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
Soru Açıklaması
9.
XX. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Türk İslam Edebiyatı Tanzimat sonrasında hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Mensur olarak yazılan münâcâtlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tazarru'-nâme
Soru Açıklaması
11.
Münâcâtlar ile Tevhidler arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevhîdlerde Allah’ın varlığı ve birliği ele alınırken münâcâtlarda kulun kusuru, acziyeti vurgulanarak Allah’tan yardım istenir.
Soru Açıklaması
12.
Hilye türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" En meşhur örneği Ganizâde Nâdirî tarafından kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber'i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Na't
Soru Açıklaması
14.
Kırk hadis türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu türe Fars edebiyatında rastlanmaz.
Soru Açıklaması
15.
Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gülbank
Soru Açıklaması
16.
İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsen yâ nice okumakdur

Yukarıdaki dizeler tür bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" İlâhî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî-destani türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fetihnâme
Soru Açıklaması
18.
Dinî destanî metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tarih bilmi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi menakıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Arapça ya da Farsçadan tercüme edilen eserler olması
Soru Açıklaması
20.
Bir velînin hayatı çerçevesinde oluşmuş menkıbe veya kerametlerin anlatıldığı eserlere “Menâkıbnâme” denir.

Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi din uğruna savaşanların hayatlarını ve manevî kuvvetlerini anlatan menâkıbnamelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Menâkıbü’l- Cevâhir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.