Türk İslam Edebiyatı
2017 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tezkiretü’ş-Şuarâ
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tabakât türünde bir eser değildir?
Doğru Cevap: "A" Şehnâme
Soru Açıklaması
3.
Divanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bütün şairler divanlarını kendileri tertip etmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslamlaşma öncesi dönemde şairlere verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sufi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tasavvufî edebiyatın türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Gülbank
Soru Açıklaması
6.
Dinin terim olarak pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyat açısından dinin iki tarifi yapılabilir: Birincisi din, edebiyatın kaynağıdır. İkincisi ise din; tanınmasında, yayılmasında ve kültürel değerlerin oluşmasında edebî eserin dil, ifade ve formlarından yararlanan sosyal bir kurumdur.

Yukarıdaki din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Edebiyatına ait dinî-edebî türler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Koşuklar
Soru Açıklaması
7.
Tanınmış müelliflerin eserlerinden yapılmış manzum-mensur derlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müntehabât
Soru Açıklaması
8.
Sehl-i münteni üslübu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur. Bu şair ve onun izinden gidenler dinî-tasavvufî düşüncenin Anadolu ve Rumeli’de yaygınlık kazanmasını sağlamışlardır.

Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yunus Emre
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşması ile birlikte Türk Edebiyatı’nda
meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Destanların sadece nazım biçimleri değişmiştir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sanatı önceleyip kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslam dinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hamza-nâme
Soru Açıklaması
11.
Manzum yahut mensur bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay
benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş bir başka sözü, özellikle atasözünü kullanma sanatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrsâl-i Mesel
Soru Açıklaması
12.
Bir şairin gazeline, aynı vezin ve kâfiyede benzer bir gazel söyleyerek meydana
getirilen şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nazîre
Soru Açıklaması
13.
Bir gazelin beyitleri arasına aynı vezinde ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde iki, üç veya dört mısra ilave edilerek oluşturulan nazım şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Taştîr
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi meânî ilminin konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstiâre
Soru Açıklaması
15.
Hikemî düşüncelerin, dinî-tasavvufî konuların ve toplumsal eleştirilerin ele alındığı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Terkîb-bend
Soru Açıklaması
16.
Kasidenin bölümlerinden biri olan “girizgâh”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şairin medhiyeye geçtiğini bildiren bölümdür
Soru Açıklaması
17.
Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan

Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" İstiâre-i mekniyye
Soru Açıklaması
18.
Mensur bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mısranın son kelimeleri olan ve kafiyesini meydana getiren iki fasılanın bir harfte birleşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Secî
Soru Açıklaması
19.
Divan edebiyatındaki “tuyuğ”un karşılığı olarak kabul edilen, başta aşk olmak üzere
hemen her konuda yazılabilen halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
20.
Başka bir şâire ait olan bir mısranın bir şiirde kullanılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tazmin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.