Türk İslam Edebiyatı
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Telbiye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Siyâsetnâme
Soru Açıklaması
3.
En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazma kâidelerini inceleyen ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Belâgat
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslamî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sıhhatnâme
Soru Açıklaması
5.
Türk Edebiyatında “hilye şairi” olarak bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hakanî Mehmed Bey
Soru Açıklaması
6.
Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vesîletü’n-necât
Soru Açıklaması
7.
Türk İslam edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi XX.yüzyılda geleneksel edebiyatı temsil eden dergilerden
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fecr-i Ati
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde Allah Tealâ ile ilgili edebi türler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid - Münâcât - Esma-i Hüsna
Soru Açıklaması
10.
Na’t ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili yazılmış edebî türlerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Maktel
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mevlid
Soru Açıklaması
13.
Yalvarma ve yakarış ifadeleriyle başlayan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Münâcât
Soru Açıklaması
14.
Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
15.
Hemen her tekkede, aruz yahut hece vezni kullanılarak ilâhîler yazılmış ve besteli olarak okunmuştur. Bu eserler bazı tekkelerde farklı isimlerle anılsa da özü itibariyle ilâhîdir. Aşağıdakilerden hangisi ilahî olan türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mesnevî
Soru Açıklaması
16.
Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunan ilahi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nefes
Soru Açıklaması
17.
Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen
şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Maktel
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî-destani türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fetihnâme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fakrnâme
Soru Açıklaması
20.
Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gazavâtnâme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.