Türk İslam Edebiyatı
2018 - Final Soruları
1.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oyun
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî olmayan
kaynakları arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" Ahbârü’l-Arap
Soru Açıklaması
3.
Türk İslam Edebiyatında aruz vezniyle yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
4.
Resmî yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebî tür ve dil bilimine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" İnşâ
Soru Açıklaması
5.
Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan Atabetü’l-hakâyık'ın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlak
Soru Açıklaması
6.
XVIII. yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair öncülüğünde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nedim
Soru Açıklaması
7.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatının devrelerini konu alan 63 ayrı şiirden oluşan manzum siyer tarzındaki "Esselâm –Mukaddes Hayattan Levhalar-" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İbrahim Gülşeni
Soru Açıklaması
9.
Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı
olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir.

Yukarıda tanımı yapılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münâcât
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Esmâ-i Hüsna kaleme alan şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Abdurrahman Câmî
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisinde Allah Tealâ ile ilgili edebi türler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid - Münâcât - Esma-i Hüsna
Soru Açıklaması
12.
Süleymân Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı eseri hangi türde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mevlid
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Münâcat
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hilye
Soru Açıklaması
15.
Ramazaniyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mesnevi nazım biçiminde yazılır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî konularda yazılan eser türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ramazaniye
Soru Açıklaması
17.
Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen
şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Maktel
Soru Açıklaması
18.
Yapılacak işin hayırlı-uğurlu olması veya sağlık-esenlik dileği ile ve kalıplaşmış ifade tarzı ile Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinlerine ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "A" gülbank
Soru Açıklaması
19.
Ömer b. Fâriz’in tercüme, tahmis ve şerh olunarak tasavvuf edebiyatı içerisinde bir çığır açan eseri ------- ’dir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Kasîde-i Tâiyye
Soru Açıklaması
20.
Hemen her tekkede, aruz yahut hece vezni kullanılarak ilâhîler yazılmış ve besteli olarak okunmuştur. Bu eserler bazı tekkelerde farklı isimlerle anılsa da özü itibariyle ilâhîdir.

Aşağıdakilerden hangisi ilahî olan türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesnevî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.