Türk İslam Edebiyatı
2018 - Vize Soruları
1.
Türk İslâm edebiyatı şiire dayalı bir edebiyattır.
II. Türk İslâm edebiyatının ilk eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
III. Türk İslâm edebiyatı ürünlerine muallakat denir.
IV. Türk İslâm edebiyatına ait ilk eser Kutadgu Bilig’tir.

Türk İslam edebiyatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
2.
Yazılı edebiyatı bulunan ilk devlet olan Köktürkler’den geriye kalan en önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orhon Abideleri
Soru Açıklaması
3.
Yunus Emre’nin ------- üslûbu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" sehl-i mümtenî
Soru Açıklaması
4.
Tanzimat döneminde uygulanan değişim politikaları sonucu Türk edebiyatı Batı kökenli türler kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Destan
Soru Açıklaması
5.
Aşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cönk
Soru Açıklaması
6.
Günümüzde “seçki, şiir seçkisi ve antoloji” kelimeleriyle karşılanan müntehebâtın Türk edebiyatında en tanınmış örneği olan Harâbât adlı eser ------- tarafından kaleme alınmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Ziyâ Paşa
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mesnevi tarzında bir eser değildir?
Doğru Cevap: "D" Envârü’l-âşıkîn
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî kaynaklarından
biridir?
Doğru Cevap: "B" Tasavvuf
Soru Açıklaması
9.
Bir şairin gazeline her beytin mısraları arasına iki ya da üç mısra konulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Taştir
Soru Açıklaması
10.
Divanındaki şiirlerin tamamını na’t türüne ayıran ve pek çoğunu kaside nazım şekliyle kaleme alan XVIII. asır divan şairi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Yahyâ Nazîm
Soru Açıklaması
11.
Arapça’da ikişerli anlamına gelen ve Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle
kafiyeli beyitlerden oluşan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mesnevi
Soru Açıklaması
12.
Dinle neyden kim hikâyet etmede
Ayrılıklardan şikâyet etmede

Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fâilâtün fâilâtün fâilün
Soru Açıklaması
13.
Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı
Gülün güzelliği dillerde destân olalı

Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Açık istiâre
Soru Açıklaması
14.
Arap, Fars, Türk kültür ve edebiyatına ait bir metinde bu kültürlerin örnek gösterilecek değerlerine sahip kişi ve olaylarla âyet, hadis,kelâm-ı kibar, atasözü vb. kalıplaşmış ibarelere gönderme yapma sanatıdır.

Yukarıda tanımı verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Telmih
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi teşbihin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Beliğ teşbih
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân ve hadisten alınmış bir ibareyi beyte/mısraa/cümleye yerleştirme sanatına
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İktibâs
Soru Açıklaması
17.
Hacı Bektaş Velî’nin “Makâlât” isimli eserini manzum olarak Türkçe'ye çeviren şair
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hatiboğlu Muhammed
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk İslam Edebiyatının Orta Asya sahasındaki
eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Garibnâme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre etkisinde şiirler yazan mutasavvıf şairlerden
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yazıcıoğlu Mehmed
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeşi
tarafından temsil edilen kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kahramanlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.