Türk İslam Edebiyatı - Büt - 2019
2019 - Büt Soruları
1.
İslamî Türk Edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân-ı Kerim
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Koşma
Soru Açıklaması
4.
Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Muallakât
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gazel
Soru Açıklaması
6.
Bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i ta’lil
Soru Açıklaması
7.
Yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan, mısra sonlarındaki ses benzerliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kafiye
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân ve hadisten alınmış bir ibareyi beyte/mısraa/cümleye yerleştirme sanatına
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İktibâs
Soru Açıklaması
9.
Hacı Bektaş-ı Veli'nin ''dört kapı, kırk makam” öğretisini temellendirdiği eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makâlât
Soru Açıklaması
10.
"Mecalis-i Seb’a" adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Mevlana
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Aziz Mahmud Hüdâyî
Soru Açıklaması
12.
XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "E" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimiz’in (s.a.v) hayatını anlatan eserler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Siyer
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Na’t
Soru Açıklaması
15.
Yalvarma ve yakarış ifadeleriyle başlayan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münâcât
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
17.
Bir şehrin veya kalenin alınışı, bir savaşın kazanılması üzerine yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fetihnâme
Soru Açıklaması
18.
Yapılacak işin hayırlı-uğurlu olması veya sağlık-esenlik dileği ile ve kalıplaşmış ifade tarzı ile Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinlerine ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" gülbank
Soru Açıklaması
19.
“Mevlevi tekkelerinde zikir ve semâ sırasında okunmak üzere çeşitli makamlarda bestelenen şiirlerdir.”

Yukarıda tanımı verilen ilahî türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Âyin
Soru Açıklaması
20.
Dinî-destânî metinlerin muhtevasında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Ganimet arzusu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.