Türk İslam Edebiyatı
2019 - Vize Soruları
1.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ozan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanatı önceleyip kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslamdinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Menâkıbnâme
Soru Açıklaması
3.
Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
4.
Türk İslâm Edebiyatı'nı başlatan eser olan Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Has Hacip
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tabakât türünde bir eser değildir?
Doğru Cevap: "D" Harâbât
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şairler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ahmedî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tabakat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Heşt Bihişt
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Rubâi
Soru Açıklaması
10.
Yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan, mısra sonlarındaki ses benzerliğine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "B" kafiye
Soru Açıklaması
11.
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çâre su

Yukarıdaki Fuzulî’ye ait beytin vezni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
tespit edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Soru Açıklaması
12.
Bir nazım parçasındaki en küçük nazım birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mısra
Soru Açıklaması
13.
Mensur bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mısranın son kelimeleri olan ve kafiyesini meydana getiren iki fâsılanın tek bir harfte birleşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Secî
Soru Açıklaması
14.
Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İktibâs
Soru Açıklaması
15.
Başka bir şâire ait olan bir mısranın bir şiirde kullanılmasına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" tazmin
Soru Açıklaması
16.
Kelimenin asıl ve yan anlamlarının dışında ilişki ve benzerlik yoluyla daha başka ve
farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni mânâya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mecâz
Soru Açıklaması
17.
Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
18.
Mevlanâ’nın "Mesnevî"si ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.
Soru Açıklaması
 
19.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinin ana konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Devlet yönetimi
Soru Açıklaması
20.
Süleyman Çelebi’nin yazdığı, Hz. Peygamber’in doğum hadisesini konu edinen
“mevlid” türünün en meşhur örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vesîletü’n-necât
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.