Türk Islam Edebiyati
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Esas olarak hecelerin uzunluğu ve kısalığı temeline dayanan bir şiir ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aruz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şairlerden hangisi doğrudan İsla^m’ı yayma niyetiyle hikmetler yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hakim Süleyman Ata
Soru Açıklaması
3.

Semâvî dinlerin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" İslam        
Soru Açıklaması

 Türk Edebiyatı, İslâmiyet’le birlikte yenilenmiş ve gelişmiştir. İslâm, semâvî

dinlerin sonuncusudur. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi müntehabât ile ilgili ifadelerden biridir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Seçilmiş, seçilerek bir araya getirilmiş” anlamındaki kelimenin çoğulu anlamına gelmektedir.  
Soru Açıklaması

Müntehabât, seçilmiş, seçilerek bir araya getirilmiş” anlamındaki kelimenin çoğulu anlamına gelmektedir. 

5.

 Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig hakkında doğru bir bilgidir?

 

Doğru Cevap: "E" Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.
Soru Açıklaması

 Kutadgu Bilig devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.

6.

Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Şamanizm  
Soru Açıklaması

Türklerin kabul ettikleri en eski din, Şamanizm’dir. Şamanizm, doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan bir inanç sistemidir. Şaman yahut kam, bu dinin rehberidir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Türk Edebiyatı’nda şairlere verilen adlardan bir değildir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Uluğ  
Soru Açıklaması

Uluğ Eski Türklerde saygın, bilge özelliklere sahip olan kişilere verilen bir unvandır. Eski Türklerde şairlere “Kam, Oyun, Bahşi ve Ozan gibi adlar verilirdi. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının ana kaynaklarından biri değildir? 

 

 

Doğru Cevap: "E" Mersiye    
Soru Açıklaması

Mersiye, Türk-İslâm edebiyatı ana kaynaklarından biri değildir. Mersiye, sevilen bir kişinin ölümünden sonra duyulan üzüntüyü anlatan şiirlerdir. 

9.
Genellikle a^şık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad veri- lir?
Doğru Cevap: "A" Cönk
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Divanu Lügati’t Türk hakkında yanlış bir bilgidir?

 

Doğru Cevap: "B" Hakîkatler eşiği anlamına gelen eser, Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır.  
Soru Açıklaması

Hakîkatler eşiği anlamına gelen Atabetü’l-hakayık Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi Mevlananın eserleri arasında değildir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Kitâbü’l-fevâid    
Soru Açıklaması

Mevlâna’nın üçü mensur beş adet eseri bulunmaktadır. Hepsi de dönemin edebî geleneğine uygun olarak Farsça yazılmıştır. Mevlâna’nın sanatçı kişiliğini ortaya koyan ve lirik şiirlerini ihtiva eden eseri Divân-ı Kebir’dir. Divandaki şiirlerinde Şems mahlasını kullanmıştır. Bu yüzden esere Divânı-ı Şems-i Tebrizi de denilmiştir. Diğerlerinden bazıları da Mesnevi, Fihi Ma fih, Mecalis-i Seb’a dır. 

12.
I- Mecaz II- Tenasüp III- İrsa^l-i mesel IV- Teşbih İsla^m O¨ncesi Türk Edebiyatında bir tür olan sav, yukarıdakilerden hangi edebi^ sanatın oluşmuna katkı sağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
13.
Bir gazelin beyitleri önüne aynı vezinde dörder mısra ila^vesiyle tanzim edilen nazım şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ta’şir
Soru Açıklaması
14.

. “Zaman o gül gibi görmemiş zaman oldu

Gülün güzelliği dillerde destan olalı”

Yahya Kemal Beyatlı

Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatı vardır?

 

Doğru Cevap: "A" Teşbih  
Soru Açıklaması

 Bu beyitte şair, Hz. Muhammed’i güle benzetmiştir. Açık istiare söz sanatında yalnızca kendisine benzetilen vardır. Burada da kendisine benzetilen gül ’dür. 

15.

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan iki satırlık nazım parçalarından her birine ne denir?

Doğru Cevap: "B" Mısra
Soru Açıklaması

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan iki satırlık nazım parçalarından her biri demektir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Edebiyatı türlerinden biri değildir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Münacaat  
Soru Açıklaması

 Münacaat Türk İslam Edebiyatı türlerinden biridir. Şarkı, Terkib-i Bend, Gazel ve Rubai ise İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı türlerindendir. 

17.

Edebiyatımızın 14. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden olan Âşık Paşa’nın Allah aşkı, peygamber sevgisi, aile, toplum hayatı gibi konularda yazdığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "B" Garipnâme  
Soru Açıklaması

Menakıbu’l kudsiyye adlı eser Elvan Çelebi’nindir. İskenderrnâme Ahmedi’nin bir eseridir. Nasihatnâme Abdal Musa’nın eseridir. Hamzavî Hamznâme’nin bir eseridir. 

18.

Bir kavim, kabile, şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise hakkında naklolunan bilgilere ve sözlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Kıssa  
Soru Açıklaması

Araplarla ilgili olarak “Bir kavim, kabile, şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise hakkında naklolunan bilgiler ve sözler” şeklinde tanımlanabilecek bu malzeme kıssa diye adlandırılmıştır. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi  Beyan’ın konularından değildir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Bağlama  
Soru Açıklaması

 Beya^n konuları ise şöylece sıralanabilir: Lafzın manaya dela^leti, hakikat, mecaz, kina^ye, teşbih, istia^re, meca^z-ı mürsel, ta’riz vb.

20.

 

İslam öncesi ve sonrası Fars kültüründen gelen kaynaklara  ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Şehname  
Soru Açıklaması

Türk-İsla^m edebiyatına Fars kültüründen gelen malzemenin de önemli bir bir kısmı İranlılar’ın İsla^m öncesi devirlerinden gelen dini^ (ateş-perest) ve milli^ rivayetlerinden kaynaklanmaktadır. Bunların tamamına yakın kısmını, Gazneli Mahmud adlı bir Türk hükümdarının desteğiyle yazılması yanında, pek erken zamanlarda Türkçe’ye de tercüme edilmiş bulunan ve Türk kültürü üzerinde çok etkili olmuş bulunan İran milli destanı olan S¸ehna^me’de bulmak mümkündür. S¸ehna^me aslında İran’ın Pişda^di^ler, Keyani^ler, Eşka^ni^ler, Sasani^ler gibi eski devirlerinin tarihini ve bu devirlerde hüküm sürmüş sülalelerine ait padişahların efsanevi^ hayatlarını Farslar’ın gelenek, mitoloji, ma- sal ve menkıbeleriyle kaynaşmış kahramanlarını ve kahramanlık hikayelerini, milli^ kimliklerini her şeyden üstün tutan bir anlayışla anlatan bir destandır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.