Türk Islam Edebiyati
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Eski Türk edebiyatında resmi yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden yazı türünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "D" İnşâ  
Soru Açıklaması

  Eski Türk edebiyatında yazılı anlatım şiir ve nesirdir. Resmi yazışmalarda nesrin adı inşâdır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’na ait olmayan bir destandır?

 

 

Doğru Cevap: "D" Satuk Buğra Han  
Soru Açıklaması

Satuk Buğra Han destanı, İslamiyet Sonrası Türk Destanıdır. 

3.

Divan-ı Kebir adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "D" Mevlana  
Soru Açıklaması

Divan-ı Kebir Mevlana tarafından yazılmıştır. 

4.

Aşağıdakilerin hangisi Divan edebiyatında nazım parçasını oluşturan her bir satıra verilen addır?

Doğru Cevap: "B" Mısra
Soru Açıklaması

Beyit iki satırdan meydana gelir. Bend, Kıta ve Dörtlük, dört satırdan meydana gelir. Divan edebiyatında nazım parçasını oluşturan her bir satıra mısra denir. 

5.

Türk tarihinde yazılı edebiyat hangi Türk devletinde başlamıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Göktürk  
Soru Açıklaması

 Türk tarihinde ilk olarak yazının kullanılmaya başladığı devlet Göktürk devletidir. 

6.
Aşağıdakilerden hangisi İsla^mlaşma O¨ncesi Türk Edebiyatında şair kavramını karşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Uluğ
Soru Açıklaması
7.

Atabetü’l-hakâyık aşağıdakilerden hangisinin eseridir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Edip Ahmet Yüknekî  
Soru Açıklaması

Türk İslâm edebiyatının üçüncü önemli eseri manzum bir ahlâk kitabı olan Atabetü’l-hakâyık’tır. Hakîkatler eşiği anlamına gelen eser, Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır. 

8.
XV. Yüzyıl Türk İslam edebiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Arapça ve Farsça’dan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
Soru Açıklaması
Arapça ve Farsça çeviriler bu yüzyılda artmıştır.
9.

Türk-İslâm Edebiyatı, İslâmlaşma sonrası edebî hayatı ifade eder. Bu edebiyat hangi eserle başlamıştır?

.

Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig  
Soru Açıklaması

Türk-İslâm Edebiyatı, İslâmlaşma sonrası edebî hayatı ifade eder. Bu edebiyat, Karahanlılar devrinde Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig ile başlamıştır. 

10.

 

Aşağıdaki Türk aruzunda kullanılan bahirlerden değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün    
Soru Açıklaması

 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün Türk aruzunda kullanılan bahirlerden değildir. Diğerleri örnek olarak verilebilecek bahirlerdendir. 

11.

Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında Resmi^ yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebi^ tür ve dil bilimi için kullanılmış her türlü nesir ve düzyazıya ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "B" İnşa    
Soru Açıklaması

İnşa^ Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında “Resmi^ yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebi^ tür ve dil bilimi” için kullanılmış, zamanla genel olarak her türlü nesir ve düz yazı karşılığını da kazanmıştır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig hakkında doğru bir bilgidir?

 

Doğru Cevap: "E" Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.  
Soru Açıklaması

Kutadgu Bilig devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir. 

13.

 Divan edebiyatında kullanılan Gazel nazım şeklinin Halk edebiyatındaki karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "C" Koşma
Soru Açıklaması

Gazel nazım şekli, Divan edebiyatında aşkı, sevgilinin güzelliğini ve ona duyulan hayranlığı konu alan bir nazım şeklidir. Gazelin bu konularını Halk edebiyatında Koşma’ da görüyoruz. 

 

14.

Kasidenin en uzun bölümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Methiye
Soru Açıklaması

Methiye;Kasidenin en uzun bölümü denilebilir. Kasidenin maksadına uygun olarak övülen kişi veya şeyden bahseden asıl bölümüdür. Kasidenin en sanatka^rane bölümü olup uzunluğu konuya ve şaire göre değişir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek olmayan ilimler arasında yer almaz?

 

 

Doğru Cevap: "A"   Astronomi  
Soru Açıklaması

 Gerçek olmayan ilimler: Bunlar astroloji (ilm-i tencim), simya, büyü (sihir) vs. gibi havas yahut gizli ilimler denen alanlara ait bilgilerdir. Devrinde avam-havas ayırımı yapmadan Padişahından sade vatandaşa kadar hemen herkesi ilgilendiren bu ilimler de edebiyatımıza, alanlarının önde gelen isimleri, eserleri ve kavramlarıyla girmiş¸ bulunmaktadır. Bu alanların çoğunu beraberce ilgilendiren ve kabaca gelecekten haber vermeye yönelik bir alan olan fal ve bunun edebiyata aksi olan falname karakteristik bir örnektir. 

16.

İslamiyet’i kabul eden İlk Türk devleti hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Karahanlılar  
Soru Açıklaması

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. 

17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İsla^m edebiyatının doğrudan dini^ kaynaklarından sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Ahba^rü’l-Arab
Soru Açıklaması
18.

Klasik İslâm belâgatıyla Batı retoriğinde, mecazla birlikte ele alınmış bir sanat olarak üzerinde çok geniş bir şekilde durulan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "A"  Teşbih    
Soru Açıklaması

Klasik İslâm belâgatıyla Batı retoriğinde, mecazla birlikte ele alınmış bir sanat olarak üzerinde çok geniş bir şekilde durulmuştur. Teşbihle mecazın esas farkı kelimelerin gerçek anlamıyla kullanılmasıdır. Türkçe’de teşbih edatı günümüzde kullanılan “gibi” takısıdır. Ancak eski edebî metinlerde bunun yanında “tek, sanki, nitekim, çün, güya, gûne, mânend, kadar, sıfat, misal” kelimeleriyle “-casına, -cılayın, -âsâ, -veş, -vâr” ekleri de çokça kullanılmıştır. 

19.

I.Kutadgu BiligII.Divanu Lügati’t Türk

III. Atabetü’l-hakayık

Yukarıdaki eserlerden hangisi/hangileri Yusuf Has Hacib’e aittir?

 

Doğru Cevap: "A" Yalnız I  
Soru Açıklaması

 Divanu Lügati’t Türk Kaşgarlı Mahmut, Atabetü’l-hakayık ise Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatında kullanılan nazım şekillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Koşma
Soru Açıklaması

 Koşma Halk edebiyatı nazım şeklidir. Mesnevi, Gazel, Kaside ve Tuyuğ ise Divan edebiyatı nazım şeklidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.