Türk Islam Edebiyati
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Mevlana 
Soru Açıklaması
“Yedi meclis” anlamına gelen Mecalis-i Seb’a Mevlâna’nın gençlik dönemi eserlerindendir.
2.
Aşağıdakilerden hanğisi Türk-İsla^m edebiyatını tanımak, öğrenmek ve doğru biçimde günümüze aktarmak için yapılacak araştırma ve çalışma- larda başvurulacak klasik kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Haraba^t
Soru Açıklaması
3.

I. Ortak şuurII. Ortak menfaatIII. VicdanIV. Mukaddes duyguV. ŞiddetYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinin bireye doğrudan yönelttiği, birleştirici unsurlar arasındadır? 

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Din bireye doğrudan menfaat (çıkar) ve şiddet odaklı olarak yaklaşmaz. Din bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir; ahlâkî bir kurum olarak insanlara yön verir, bireyi içten kuşatarak yönlendirir. 

4.

I.“Sıra”, “düzen”, “sıraya koyma” demektir.

II.Nazım dendiğinde vezinli, kafiyeli söz yani şiir anlaşılır.

III. Şiirinde nazım birimi genellikle bendtir.

Yukarıdaki nazım birimleri ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

 

Doğru Cevap: "B" I, II  
Soru Açıklaması

Nazım, sözlük anlamıyla “sıra”, “düzen”, “sıraya koyma “demektir. Ama Divan Edebiyatı’nda nazım dendiğinde vezinli, kafiyeli söz yani şiir anlaşılır. Divan şiirinde nazım birimi genellikle beyit olup şiirler, çeşitli nazım şekilleri içinde kurallarını Arap ve Fars Edebiyatı’ndan alan aruz vezniyle yazılmıştır.

5.
Yüzyılın en büyük tasavvuf şairlerinden olan eserlerini Farsça yazmış Mesnevi eseriyle dünya çapında ün kazanmış bu şair kimdir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Mevlâna  
Soru Açıklaması

 Anadolu coğrafyasında ahlak öğretisiyle toplumları etkilemiş, yazdığı Mesnevi’siyle ünü bütün dünyada bilinen bu kişi Mevlâna’dır.

6.

“Zaman o gül gibi görmemiş zaman oldu

Gülün güzelliği dillerde destan olalı”

Yahya Kemal Beyatlı

Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatı vardır?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Teşbih  
Soru Açıklaması

Bu beyitte şair, Hz. Muhammed’i güle benzetmiştir. Açık istiare söz sanatında yalnızca kendisine benzetilen vardır. Burada da kendisine benzetilen gül ’dür. 

7.

Edebiyat sanatının yegâne malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Kelime    
Soru Açıklaması

Edebiyat sanatının yegâne malzemesi sözdür, kelimelerdir ve dile bağlı bir sanattır.

8.

Türk-İslâm edebiyatının ilk ürünlerinden olan devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi amaçlayan bu eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

İlk İslâm edebiyatının ürünlerinden olan Kutadgu Bilig kelime anlamı olarak mutlu olma bilgisidir. Şair, ülkenin mutlu olması için bu eserinde yöneticilere ve yönetilenlere öğütler vermektedir. 

9.

13. Yüzyılın en büyük tasavvuf şairlerinden olan eserlerini Farsça yazmış Mesnevi eseriyle dünya çapında ün kazanmış bu şair kimdir?

Doğru Cevap: "C" Mevlâna
Soru Açıklaması

Anadolu coğrafyasında ahlak öğretisiyle toplumları etkilemiş, yazdığı Mesnevi’siyle ünü bütün dünyada bilinen bu kişi Mevlâna’dır.  

10.

“Yılın ilk karı yağdı

İyice kısaldı günler

Ölülerimiz üşür mü ki?

Ahmet Erhan

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı vardır?

 

Doğru Cevap: "A" Tecahül-Ârif  
Soru Açıklaması

  Şair, son dizede ölülerin üşümediğini bildiği halde anlamı kuvvetlendirmek için soru soruyor. 

11.

Şiir ve nesirde, “bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesi” şeklinde tarif edilebilen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Tecâhül-i ârifâne  
Soru Açıklaması

Osmanlı edebiyat çevrelerinda kısaca “tecâhül” veya “tecâhül-i ârifâne” şeklinde anılan tecâhül-i ârif sanatı, şiir ve nesirde, “bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesi”şeklinde tarif edilebilir. Batı retoriğindeki karşılığı ironidir. Şair bunun için muhatabına aslında cevabını bildiği sorular sorar. Böylece hem maksadı doğrudan söylemenin basitliği yahut yeknesaklığı kırılmış olur, hem de söze nükte ve zarâfet kazandırılır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.