Türk Islam Edebiyati
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Türk Edebiyatı’nın türlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Semai
Soru Açıklaması

Koşuk, Sagu, Destan, Sav türleri İslamiyet Öncesi türlerdir. Semai ise İslamiyet Sonrası Türk Halk Edebiyatı türüdür.

2.

 

Sözün açık-seçik, kolay ve anlaşılabilmesini temin etme yollarına denir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Beyan  
Soru Açıklaması

Beyan, “sözün açık-seçik, kolay ve anlaşılabilmesini temin etme yollarıdır. 

3.

Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarının başında ……. denilen şiir kitapları gelmektedir. Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Divan  
Soru Açıklaması

Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarının başında Divan denilen şiir kitapları gelmektedir. Bir divan, “bir şairin hayatı boyunca yazdığı şiirleri toplayan kitab” şeklinde tarif edilebilir.

4.
Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış birer kısa mısra bulunan manzumelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Müstezad
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda ismi verilen mutasavvıf şairlerden hangisinde Ahmed Yesevi^’nin etkisi görülmez?
Doğru Cevap: "B" Nesi^mi^
Soru Açıklaması
XIV. yüzyılda Azeri kökenli önemli şair. Hurifilik inancı ile ilişkisi.
6.

Aşağıdakilerin hangisi İslâm din biliminde peygamberlerin, din büyüklerinin hayat hikâyelerinin anlatıldığı türün adıdır?

 

 

Doğru Cevap: "A" Siyer  
Soru Açıklaması

 Peygamberlerin ve din büyüklerinin hayatlarının anlatıldığı türün adı Siyer’dir. Kaside, Terkib-i Bend, Rubâi ve Gazel Divan edebiyatı nazım şekilleridir. 

7.

Koşma, Türkü ve Şarkı gibi edebî eserlerin öncüllerine ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Koşuk  
Soru Açıklaması

 Şaman şairin söylediği Sagu, Ağıt ve Mersiyelere ilham teşkil eder. Koşuklar ise, Koşma, Türkü ve Şarkı gibi edebî eserlerin öncülleri olarak kabul edilebilir. 

8.
Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ziya Gökalp 
Soru Açıklaması
9.

Yaklaşık dokuz asırlık bir gelenek kırılarak, telif tercüme belâgat kitaplarının hazırlanmasında batılı eserlerden faydalanma adımı hangi yüzyılda atılmıştır?

 

 

Doğru Cevap: "E" 13
Soru Açıklaması

Tanzimattan sonra yaklaşık dokuz asırlık bir gelenek kırılarak, telif tercüme belâgat kitaplarının hazırlanmasında batılı eserlerden faydalanma adımı atılmıştır. Süleyman Paşa Mebâni’l-inşâ’yı klasik belâgat kitapları yanında, Fransız yazar Emil Lefranc’dan faydalanarak kaleme alırken batı retoriğinin birçok konusunu Türk belâgatına sokmuştur. Ayrıca nesir örnekleri de önceki anlayışın aksine bu kitapta hatırı sayılır derecede yer bulmuş olur.

10.

Koşma, Türkü ve Şarkı gibi edebî eserlerin öncüllerine ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Koşuk  
Soru Açıklaması

Şaman şairin söylediği Sagu, Ağıt ve Mersiyelere ilham teşkil eder. Koşuklar ise, Koşma, Türkü ve Şarkı gibi edebî eserlerin öncülleri olarak kabul edilebilir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin en eski ilk dinidir? 

 

 

Doğru Cevap: "D" Şamanizm  
Soru Açıklaması

Eski Türkler ilk olarak doğaya, gök tanrıya inanmışlardır. Bu dinin adı da Şamanizm’dir. 

12.

Hz. Peygamberin hayatı demek olan kaynaklara ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Siyer-i Nebi    
Soru Açıklaması

Hadis yanında Hz. Peygamberin hayatı demek olan Siyer-i Nebi’yi de önemli kaynaklardır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Türk Edebiyatı’nın türlerinden biri değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Semai    
Soru Açıklaması

Koşuk, Sagu, Destan, Sav türleri İslamiyet Öncesi türlerdir. Semai ise İslamiyet Sonrası Türk Halk Edebiyatı türüdür.

 

14.
Aşağıdakilerin hangisi beyân ilminin konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tevriye
Soru Açıklaması
Sözün açık-seçik, kolay ve anlaşılabilmesini temin etme yolları olarak Beyan ve beyan konuları
15.

I. Devam eden klasik edebiyatII. Yeni edebiyatIII. Serbest edebiyatBatı kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı iki koldan gelişme gösterir. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri bunlardan biridir?

 

 

Doğru Cevap: "B" I, II
Soru Açıklaması

Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı iki koldan gelişme gösterir: 1.Devam eden klasik edebiyat, 2.Yeni edebiyat. 

16.

Arap kültüründen gelen malzemeyi İslâm öncesinden intikal edenlerle başlatmak bazı cahiliye devri şahıs ve olaylarının Müslüman olan diğer milletler gibi müşterek kültürümüz üzerindeki etkilerine ve yerine işaret etmek içindir. Türk-İslâm edebiyatına da kaynaklık yapmış bu malzeme kısaca ……. adıyla anılır. Boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Ahbari
Soru Açıklaması

Arap kültüründen gelen malzemeyi İslâm öncesinden intikal edenlerle başlatmak bazı cahiliye devri şahıs ve olaylarının müslüman olan diğer milletler gibi müşterek kültürümüz üzerindeki etkilerine ve yerine işaret etmek içindir. Türk-İslâm edebiyatına da kaynaklık yapmış bu malzeme kısaca Ahbâr veya Ahbarü’l-Arap, Eyyâmü’l-Arap adlarıyla anılır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi Kaside’nin bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Matla
Soru Açıklaması

 Nesib, Girizgâh, Methiye, Tegazzül Kaside’nin bölümleridir. Matla ise Gazel’in kafiyeli ilk beytidir. 

18.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın türlerinden olan “Sagu” nun Türk Halk Edebiyatı’ndaki karşılığı hangisidir? 

 

 

Doğru Cevap: "C" Ağıt  
Soru Açıklaması

 Sagu’nun İslâmiyet Sonrası Türk Halk Edebiyatı’ndaki karşılığı Ağıt ‘tır. 

19.

Doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan inanç sisteme ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "D" Şamanizm  
Soru Açıklaması

Türklerin kabul ettikleri en eski din, Şamanizm’dir. Şamanizm, doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan bir inanç sistemidir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra meydana getirdikleri ilk müstakil eserlerden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Dânişmendnâme    
Soru Açıklaması

Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra meydana getirdikleri ilk müstakil eserler, Orta Asya’da Karahanlılar döneminde Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu eserler, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Atabetü’l-hakâyık ve Dîvân-ı Hikmet’tir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.