Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Esma^-ı hüsna kaleme alan Türk şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Abdurrahman Ca^mi^
Soru Açıklaması
Abdurrahman Cami Türk şair değildir. Farsça yazmıştır.
2.

Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirler aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A"   Maktel  
Soru Açıklaması

Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirlere maktel adı verilir.

3.

Aşağıdakilerin hangisi dini edebiyatımızda bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek için yazılan manzumelere verilen addır?

 

Doğru Cevap: "A" Mersiye  
Soru Açıklaması

Dini edebiyatımızda bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmekiçin yazılan manzumelere mersiye denir. 

4.

Garibname kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Aşık Paşa  
Soru Açıklaması

 Garibname aşık Paşa tarafından yazılmıştır. 

5.

Kitâbu Kısası’l-enbiyâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Kısai  
Soru Açıklaması

 Kitabu Kısası’l-enbiya Kısai tarafından yazılmıştır. 

6.

I.ArafII.İsra

III. HaşrIV.Bakara

Esmâü’l-hüsna ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de dört ayrı surede yer almaktadır.  Yukarıdakilerden hangileri bu surelerden biridir?

 

 

Doğru Cevap: "D" I, II, III  
Soru Açıklaması

Esmâü’l-hüsna ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de dört ayrı surede yer alan birer ayette geçmektedir. Bunlar; Araf, Haşr, Taha, İsra sureleridir. 

7.

 

Dört halife için yazılan na’tlara verilen isim hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Na’t-ı çehâr-yâr-ı güzin  
Soru Açıklaması

Dört halife için yazılan na’tlara Na’t-ı çehâr-yâr-ı güzin adı verilir.

8.

Dürretü’t-tâc fî siret-i sahibi’l-mi’rac kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Veysi  
Soru Açıklaması

 Dürretü’t-tâc fî siret-i sahibi’l-mi’rac Veysi tarafından yazılmıştır. 

9.

Dinî-tasavvufî edebiyatın ilk temsilcisi kimdir?

 

Doğru Cevap: "A" Hoca Ahmet Yesevi  
Soru Açıklaması

Dinî-tasavvufî edebiyatın ilk temsilcisi olarak görülen Hoca Ahmet Yesevî’nin hikmet adını verdiği şiirleri, dinî ve tasavvuf yolunu öğretmeyi amaçlayan manzumelerdir. 

10.

Dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Mersiye  
Soru Açıklaması

 

“Mersiye”, dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere denir. Mersiye daha çok bir yakının, sevilen bir şahsın, şair ile maddi manevi bir bağı bulunan kişinin ölümü üzerine yazılır.

11.

Bazı meslek sahipleri için yazılan biyografik edebi eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Tezkire  
Soru Açıklaması

 

Bazı meslek sahipleri için yazılan biyografik edebi eserlere tezkire denir. 

12.

İlk kez “sûfî” adı ile anılan sahabe kimdir?

 

Doğru Cevap: "E" Kûfeli Ebû Hâşim  
Soru Açıklaması

Bu sûfîler arasında ilk bu ünvanı alan 150/768 yılında vefat eden Kûfeli Ebû Hâşim’dir. 

13.

Devriye işledikleri konulara göre ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ikiliyi oluşturmaktadır?

 

Doğru Cevap: "A" Ferşiyye, Arşiyye  
Soru Açıklaması

Devriyeler işledikleri konulara göre ikiye ayrılmaktadır: Bunlardan dünyaya gelişi (kavs-i nüzûl) anlatanlara ferşiyye, insanın ahlâken olgunlaşarak hakîkate ermesini (kavs-i urûc) anlatanlara ise arşiyye adı verilmektedir. 

14.

Muhammediye adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "C" Yazıcıoğlu Mehmed  
Soru Açıklaması

 Muhammediye adlı eser Yazıcıoğlu Mehmed’e aittir. 

15.

.Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

Doğru Cevap: "E" Hayreti-Risale-i Tasavvuf
Soru Açıklaması

Risale-i Tasavvuf adlı eser Lamii Çelebi’ye aittir. 

16.

Etimolojik olarak, herhangi bir konuda hüküm vermek ve yargılamak anlamına gelen, Türkçede, mefhumları en iyi ve en doğru bilgiyle bilmek anlamına gelen tasavvufî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Hikmet  
Soru Açıklaması

Bu bilgi, tecrübe ve test edilen bir bilgidir. Daha doğrusu, varlığı, eşyayı olduğu gibi bilmektir. Diğer bir anlamı ise, düşünme melekesinin itidal hâlinde olmasıdır. Bu anlamda hikmet, daha önceleri felsefe kelimesinin yerinde kullanılmıştır. Filozofa ise, hakîm denmiştir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi Gazavâtnâmelerin yazıldığı başlıca konulardan değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Sultanları tanıtmak    
Soru Açıklaması

Sultanları tanıtmak gazavatnamelerin yazıldığı konulardan birisi değildir

18.

Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "D" İbrahim Cudi- Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ  
Soru Açıklaması

 Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ Mir Hüseyin eş-Şirazi’ye aittir. 

19.

Hadîkatü’s-süedâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Fuzuli  
Soru Açıklaması

 Hadîkatü’s-süedâ Fuzuli tarafından yazılmıştır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki kalan Türk Edebiyatı’nın adıdır?

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Tanzimat Edebiyatı  
Soru Açıklaması

 Batı’yla ilişkilerini geliştiren Osmanlı Devleti Batı’nın pek çok özelliklerinden etkilendi. Etkilendiği özelliklerden biri de Batı’nın edebiyatıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.