Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 10
1.

 

“Kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumeler”e ne ad verilmektedir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Mesnevi  
Soru Açıklaması

Bir nazım şeklinin de adı olan mesnevi^, Türk-İsla^m edebiyatında “kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumeler” olarak tanımlanabilir

2.

Mensur eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göre, takip ettiği sıra nasıldır?

 

Doğru Cevap: "A" Besmele, hamdele, salvele, ammâ ba‘dü  
Soru Açıklaması

Mensur eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göre, takip ettiği sıra: “Besmele, hamdele, salvele, ammâ ba‘dü” sözleridir. 

3.
Hz. Peygamber’i methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Na’t 
Soru Açıklaması
Hz. Peygamber’i methetmek için yazılan şiirlere Na’t denir.
4.

Gülşenî tekkelerinde zikir esnasında mûsikî eşliğinde okunan ilâhîlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Tapuğ  
Soru Açıklaması

Gülşenî tekkelerinde zikir esnasında mûsikî eşliğinde okunan ilahilere tapuğ adı verilir. Diğerler şıklar diğer ilahi türlerini oluşturmaktadır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi 17. Yüzyıl Divan şairlerinden biri değildir? 

 

Doğru Cevap: "A" Fuzuli  
Soru Açıklaması

  Fuzuli Divan edebiyatının 16. Yüzyıl şairidir.

6.

Kenzü’l-Havass adlı eser kime aittir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Seyid Süleyman Hüseyni
Soru Açıklaması

 Kenzü’l-Havass Seyid Süleyman Hüseyni tarafından yazılmıştır. 

7.
Yüzyılda Türk-İslâm edebiyatında şiirlerde halkın âdetlerine, atasözlerine, deyimlerine ve kısmen de olsa konuşma diline yer verilmesi akımı göze çarpar. Bu akımın adı nedir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Mahallileşme  
Soru Açıklaması

 18. Yüzyıl edebiyatının önemli bir özelliği de yerel değerlere uygun bir yaklaşım içinde olmasıdır. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının temel özelliklerini gösteren türlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Kıt’a  
Soru Açıklaması

Hikmet, nefes, devriyye ve menakıbename tasavvuf edebiyatının temel özellikleri gösteren türleridir. Ancak, Kıt’a İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan bir nazım şeklidir. 

9.

Fusûsu’l-Hikem kim tarafından yazılmıştır?

 

 

Doğru Cevap: "B" İbnü’l Arabi  
Soru Açıklaması

 Fusûsu’l-Hikem  İbnü’l Arabi

tarafından yazılmıştır. 

10.

Hilyetü’l-envâr kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Nafihi  
Soru Açıklaması

 Hilyetü’l-envâr Nafihi tarafından yazılmıştır.

11.

Dini destani eserlerin en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Hamzanâmeler-Ebu Müslim Kitabı  
Soru Açıklaması

 Dini destani eserlerin en eskisi Hâricîlerin ünlü kahramanı Hamza’nın adı etrafında gelişen Hamzanâmeler ile Horasanlı Ebû Müslim’in destanî hayatını anlatan Ebu Müslim Kitabı’dır.

12.

Dürretü’t-tâc fî siret-i sahibi’l-mi’rac kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Veysi  
Soru Açıklaması

 Dürretü’t-tâc fî siret-i sahibi’l-mi’rac Veysi tarafından yazılmıştır. 

13.

Gazneli Mahmud’a sunulan Şehname adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "E" Firdevsi  
Soru Açıklaması

 Şehname adlı eser Firdevsi tarafından yazılmıştır. 

14.

İslâm ve Türk-İslâm devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihî eserlerin genel adı nedir?

 

Doğru Cevap: "B" Fetihname  
Soru Açıklaması

 İslâm ve Türk-İslâm devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihî eserlerin genel adı fetihname adı verilir.    

15.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ ın subuti sıfatlarından biridir?

 

Doğru Cevap: "E" Hayat
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde, öncelikle, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları yer almaktadır. Allah’ın zâtî sıfatları altı tanedir. Bunlar: Vücûd, kıdem, bekâ, vahdâ- niyet, muhâlefetün li’l-havâdis ve kıyâm bi-nefsih denilen sıfatlarıdır. Sübûtî sıfatlar ise sekiz tanedir. Bunlar da: Hayat, ilim, semî‘, basar, irâde, kudret, kelâm ve tekvîn, sıfatlarıdır. 

16.

Divan-ı Kebir adlı eser kime aittir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Mevlana  
Soru Açıklaması

 Divan-ı Kebir Mevlana tarafından yazılmıştır. 

17.

 Menâkıbü’l-Ârifîn kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Eflaki  
Soru Açıklaması

  Menâkıbü’l-Ârifîn Eflaki tarafından yazılmıştır. 

18.
Şeyhoğlu Mustafa Îsâ Saruhânî Ahmed Şâkir Paşa İbrahim Cudî

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Esmâ-ı hüsna kaleme alan Türk şairlerdendir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen bütün isimler hangileri Esmâ-ı hüsna kaleme alan Türk şairlerdendir. 

19.

Kelime anlamı “hal, gidişat, tavır “ olan Peygamberimizin hayatını anlatan eserler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Siyer  
Soru Açıklaması

Kelime anlamı “hal, gidişat, tavır “ olan Peygamberimizin hayatını anlatan eserler için kullanılan terim siyerdir. 

20.

Şemseddin Ahmed Sivâsi ‘nin Mir’âtü’l-ahlâk isimli eseri hangi edebi türe aittir?

 

Doğru Cevap: "B" Ahlâk ve Nasîhate Dair Eserler  
Soru Açıklaması

Şemseddin Ahmed Sivâsi ‘nin Mir’âtü’l-ahlâk isimli eseri ahlâk ile ilgili kavramları ve öğütler içerdiği için Ahlâk ve Nasîhate Dair Eserler sınıfına girmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.