Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 11
1.

Nur Harmanı adlı eser kime aittir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl  
Soru Açıklaması

 Nur Harmanı Necip Fazıl tarafından yazılmıştır. 

2.

………………., Allah’ın zât ve sıfatlarından, yüceliğinden ve kudretinden bahseder.

 

Yukarıdaki fiadeye göre, aşağıdaki şıkların hangisi boşluğu doğru olarak doldurmaktadır?

 

 

Doğru Cevap: "A" Tevhîd  
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde Allah’ın zât ve sıfatlarından, yüceliğinden ve kudretinden bahsedilir. 

3.

Yalnızca benzetilenle yapılan istiareye ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Açık İstiare    
Soru Açıklaması

Açık İstiare (istiare-i musarraha): Yalnızca benzetilenle yapılan istiaredir.  

4.

Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde dinî edebiyatımızın öğretici vasfı öne çıkmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Fıkıh Kitapları  
Soru Açıklaması

Akâid ve Fıkıh Kitapları, inanç ve ibadet hayatıyla ilgili eserler, bazı dinî kuralları halka öğretme ihtiyacından kaynaklanan, dinî edebiyatımızın öğretici vasfının öne çıktığı didaktik eserlerdir.

5.

Manzum eserlerde “Hamdele” yerine …………, “Salvele” yerine ise …….. takip edilmektedir. Boşluğa gelmesi gereken sıralı sözcükler aşağıdakilerden hangisidir

 

Doğru Cevap: "A" Tevhîd, Na‘t  
Soru Açıklaması

Manzum eserlerde geleneğe bağlı kalınarak, önce yine “Besmele”, sonra “Hamdele” yerine Tevhîd ve Münâcât, “Salvele” yerine ise Na‘t sıralamasına uyulur.

6.
Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatında (Divan Ed.) Hüsn isminde bir kız ile Aşk isminde bir erkeğin aşkının anlatıldığı tasavvuf tarzındaki bu mesneviyi aşağıdaki şairlerden hangisi yazmıştır?

 

 

Doğru Cevap: "E" Şeyh Galip 
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında Şeyh Galip’in tasavvuf tarzında yazdığı Hüsn-ü Aşk aynı zamanda felsefî ögeleri barındıran bir eserdir. Batı edebiyatında da yankı uyandırmıştır.

7.

Sözün açık-seçik, kolay ve anlaşılabilmesini temin etme yollarınane denir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "B" Beyan  
Soru Açıklaması

Beya^n, “sözün açık-seçik, kolay ve anlaşılabilmesini temin etme yollarıdır.

8.

Doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan bir inanç sisteme ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Şamanizm    
Soru Açıklaması

  Türklerin kabul ettikleri en eski din, Şamanizm’dir. Şamanizm, doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan bir inanç sistemidir.

9.

Mensur olarak yazılan Tevhidlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "D" Tazarru‘-nâme  
Soru Açıklaması

Tevhîdler, manzûm olarak yazıldığı gibi, mensûr olarak da yazılmıştır. Mensûr olanlarına “Tazarru‘-nâme” denilir. 

10.

Dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Mersiye  
Soru Açıklaması

Bu tip eserlere Mersiye ya da Maktel adı verilir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi 17. yy. şairlerinden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Zati    
Soru Açıklaması

 Divan edebiyatında, 1603 yılında klasik devir sona ermiş, onun yerine “Sebk-i Hindî” diye isimlendirilen yeni bir akım başlamıştır. Şiir, bir önceki yüzyılın sağlam temelleri üzerinde gelişmiştir. Türk edebiyatı, bu dönemde gazel ve kasîde alanında altın çağını yaşar. Bu yüzyılın temsilcileri olarak kaside ustası Nef‘î’yi, hikemiyât şairi Nâbî’yi, samîmî edâlı Şeyhülislâm Yahya ve Sebk-i Hindî akımının ilk temsilcileri olan Nâilî  ile Neşâtî bu yüzyılın usta şairleridir. Bunlardan ayrı Bahâî, Fehîm-i Kadîm, Sâbit ve Nâdirî de ilk akla gelen diğer şairlerdir. 

12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’le ilgili türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Na’t-ı çeha^r-ya^r
Soru Açıklaması
Na’t-ı çeha^r-ya^r Hz. Peygamberle ilgili bir tür değildir.
13.
Aşağıdaki eserlerden hangisi destansı mena^kıbna^melerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Velayetna^me
Soru Açıklaması
Velayetna^me destansı özellik taşımaz.
14.

Aşağıdakilerden hangisi 17. Yüzyıl Divan şairlerinden biri değildir? 

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Fuzuli    
Soru Açıklaması

  Fuzuli Divan edebiyatının 16. Yüzyıl şairidir. 

15.

Türk edebiyatındaki en önemli hilye kim tarafından yazılmıştır? 

 

Doğru Cevap: "E" Hakani Mehmed Bey  
Soru Açıklaması

Türk edebiyatındaki en önemli hilye Hakani Mehmed Bey tarafından yazılmıştır. 

16.

Klasik edebiyatımızda özellikle kasidelerin nesîb denilen giriş bölümlerinde bir mevsimin veya hususi ay ve günlerin gelmesiyle yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bahar mevsiminin gelmesi ile yazılan şiirlere verilen addır?

 

Doğru Cevap: "B" Bahâriye  
Soru Açıklaması

Klasik edebiyatımızda, dört mevsimin, belli ayların, bayramların, özel günlerin konu edildiği şiirler vardır. Bu şiirler, özellikle kasidelerin nesîb denilen giriş bölümlerinde bir mevsimin veya hususi ay ve günlerin gelmesiyle yazılır. Bahar mevsiminin gelmesiyle “bahâriye”ler, kışın gelmesiyle “şitâiyeler”, nevruz için “nevrûziye”ler, bayramları karşılamak için “ıydiye”ler yazıla gelmiştir. 

17.

Kişinin yüce Allah karşısında kulluğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf edip Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesine ne denilmektedir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Münâcât  
Soru Açıklaması

Münâcât, kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamları taşımaktadır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine münâcât denilmekle birlikte, edebiyâtımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir. Kelime anlamı olan “kulağa fısıldamak ve iki kişi arasındaki gizli konuş- ma” münacatı tam olarak karşılamamaktadır. Kulağa fısıldamak normal konuşmalarda hoş karşılanmayan bir iletişim şeklidir. Münâcât aslında kulun acziyetini ifade halidir. Kişinin yüce Allah karşısında kulluğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf edip Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesidir. 

18.

Aşağıdakilerin hangisi kırk hadisin yazılma sebeplerinden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Peygamber gibi bir insan olmak için  
Soru Açıklaması

Peygamber gibi bir insan olmak için kırk hadis yazılmamıştı; bu neden kırk hadisin yazılma nedenleri arasında gösterilemez. 

19.

Hadîs-i Erbaîn Tercümesi kim tarafından yazılmıştır?

 

 

Doğru Cevap: "D" Fuzuli  
Soru Açıklaması

 Hadîs-i Erbaîn Tercümesi Fuzuli tarafından yazılmıştır. 

20.
Aşağıdaki türlerden hangisi toplum hayatıyla diğerlerine göre daha çok ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Ramazâniye
Soru Açıklaması
Ramazâniyeler, özellikle Ramazan'da sosyal hayatın canlılığını dile getirirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.