Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 12
1.

Sûfî hâl sahibidir. Aşağıdakilerden hangisi hâl sahibinin özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Naif  
Soru Açıklaması

. Hâl sahibi, gönlü zengin, ruhu temiz, ahlâkı düzgün, manevi yaşayışı güzel, Hakk’ın rızasını ve sevgisini kazanan kişidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda geleneğe uygun ve tasavvufi^ neş’eyle eser veren şairlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed Lutfi^
Soru Açıklaması
Tasavvuf özellikleri olan şairlerdendir
3.

 

Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirler aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Maktel  
Soru Açıklaması

 Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirlere maktel adı verilir.

4.

Çarhname kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Ahmed Fakih  
Soru Açıklaması

 Çarhname Ahmed Fakih tarafından yazılmıştır. 

5.

Türk-İslâm edebiyatında en tanınmış miraciye ……………… tarafından kaleme alınmıştır.

Yukarıda belirtilen ifadeye göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Ganizâde Nadirî  
Soru Açıklaması

Türk-İslâm edebiyatında en tanınmış miraciye Ganizâde Nadirî tarafından kaleme alınmıştır.

6.

Akaid alanda yazılan eserlerin en meşhuru aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Mehmed İlmî Efendi’nin Manzum Akâid’idi    
Soru Açıklaması

 Akaid alanda yazılan eserlerin en meşhuru Mehmed İlmî Efendi’nin Manzum Akâid’dir.

7.

Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatının (Divan Ed.) şiirlerini İstanbul Türkçesiyle yazmış aynı zamanda halk deyimlerini ve söyleyişlerini eserlerinde başarıyla kullanmış tasavvufi değil dünyevi aşkı işlemiş şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Bâki  
Soru Açıklaması

 Divan edebiyatının zirveye çıktığı en güzel eserlerin verildiği yüzyıl 16. Yüzyıldır. İran edebiyatının etkisinden uzaklaşan edebiyatımızın önemli şairlerinden biri de Bâki’dir. Bâki şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarılı bir şekilde kullanmıştır. 

8.

Kenzü’l – Havass adlı eserin yazarı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak yer almıştır?

 

Doğru Cevap: "E" Seyid Süleyman Hüseyni      
Soru Açıklaması

Kenzü’l-Havass Seyid Süleyman Hüseyni tarafından yazılmıştır. 

9.

Maktelin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi  
Soru Açıklaması

Maktel sadece Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilmesini konu edinir. Dinî edebiyatımızda “maktel” ya da “maktel-i Hüseyin” denildiğinde Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirler anlaşılmalıdır. 

10.

Aşağıdaki şairlerden hangisinin Ramazâniye türünde şiirler yazmamıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Ahmed Paşa  
Soru Açıklaması

Klasik edebiyatımızda Ramazâniye türünün en güzel örneklerini, Sâbit (öl.1712), Nazîm (öl.1726), Nedim (öl.1730), Enderunlu Fâzıl (ö.1810) ve Enderunlu Vâsıf (ö.1824) vermişlerdir. 

11.

Vesîletü’n-Necât şairi kimdir?

 

Doğru Cevap: "E" Süleyman Çelebi    
Soru Açıklaması

  Vesîletü’n-Necât şairi Süleyman çelebi’dir. 

12.

Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eser aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Gülşehrî’nin Manzum Kudûrî Tercümesi  
Soru Açıklaması

 Gülşehrî’nin Manzum Kudûrî Tercümesi Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eserdir.

13.

Makterl-i Hüseyin kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Lamii Çelebi  
Soru Açıklaması

Maktel-i Hüseyin Lamii Çelebi tarafından yazılmıştır. 

14.

 

Genel olarak, bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yöntemi anlamına gelen, kelime anlamlarından bir kaçı sof giymek, saf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Tasavvuf  
Soru Açıklaması

Tasavvuf,  kelime olarak sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak ve suffa ashabı gibi yaşamak anlamlarına gelir. 

15.

Mesnevi Tercümesi kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Süleyman Nafihi  
Soru Açıklaması

 Mesnevi Tercümesi Süleyman Nafihi tarafından yazılmıştır. 

16.

 

Fetihname-i Sultan Mehmed kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Kıvami  
Soru Açıklaması

 

Fetihname-i Sultan Mehmed Kıvami tarafından yazılmıştır .

17.

I.Terim olarak, tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara denir.II.Yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah'a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinleridir.

III. Tekkelerde doğum, ad koyma, sünnet olma, mektebe başlama, tarikata giren yeni dervişe arakıyye giydirme, evlenme gibi törenlerde ve cenazelerde bir şeyh veya hoca efendi tarafından okunurdu.

 

Yukarıdaki özellikler hangi tasavvufi türlerden biridir?

 

Doğru Cevap: "A" Gülbank  
Soru Açıklaması

Terim olarak, tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara, yapılacak işin hayırlı uğurlu olması ve tekkelerde doğum, ad koyma faaliyetlerindeki dualara gülbank adı verilir. 

18.

Kişinin yüce Allah karşısında kulluğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf edip Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesine ne denilmektedir?

 

Doğru Cevap: "B" Münâcât  
Soru Açıklaması

Münâcât, bir kişinin yüce Allah karşısında kulluğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf edip Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesidir. 

19.

 

Kuran ve hadisten alınmış bir sözü beyte/mısraya/cümleye yerleştirmek şeklinde tanımlanabilecek bu sanata ne denir?

 

 

Doğru Cevap: "E" İktibas 
Soru Açıklaması

 Türk-İslâm edebiyatındaki eserlere kuran ve hadisten bazı sözler alınırdı. Bu yapılan sanatın adı iktibastır. 

20.

Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Gülbank  
Soru Açıklaması

Gülbanklar, yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah'a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinleridir. Tekkelerde ayinlerde okunur. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.