Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 14
1.
Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatının (Divan Ed.) şiirlerini İstanbul Türkçesiyle yazmış aynı zamanda halk deyimlerini ve söyleyişlerini eserlerinde başarıyla kullanmış tasavvufi değil dünyevi aşkı işlemiş şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Bâki  
Soru Açıklaması

 Divan edebiyatının zirveye çıktığı en güzel eserlerin verildiği yüzyıl 16. Yüzyıldır. İran edebiyatının etkisinden uzaklaşan edebiyatımızın önemli şairlerinden biri de Bâki’dir. Bâki şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarılı bir şekilde kullanmıştır. 

2.

Mensur eserlerde asıl konu ile Hamdele ve salvele faslını ayırdığı için “ammâ ba‘dü” sözüne ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Faslu’l-hitâb  
Soru Açıklaması

Ammâ ba‘d: “Allah’a hamd, Peygambere salât ü selâm’dan sonra” anlamında bir deyimdir ki, bundan sonra asıl konuya geçilir. Asıl konu ile Hamdele ve salvele faslını ayırdığı için “ammâ ba‘dü” sözüne “faslu’l-hitâb” da denir. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi Türki^-i basit hareketinin öncülerindendir?
Doğru Cevap: "A" Tatavlalı Mahremi^
Soru Açıklaması
Tatavlalı Mahremi^ Türki basit (Basitname) denilen yalın anlatımılı akımın önemli öncülerindendir
4.
Şeyhoğlu Mustafa Îsâ Saruhânî Ahmed Şâkir Paşa İbrahim Cudî

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Esmâ-ı hüsna kaleme alan Türk şairlerdendir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen bütün isimler hangileri Esmâ-ı hüsna kaleme alan Türk şairlerdendir. 

5.

Na’t edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Na’tlar divan ve mesnevilerde genellikle tevhid ve münâcâtlardan önce yer almaktadır.  
Soru Açıklaması

 Na’tlar divan ve mesnevilerde genellikle tevhid ve münâcâtlardan önce yer almaktadır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’la ilgili edebî türlerden biridir?

 

Doğru Cevap: "B" Münâcât  
Soru Açıklaması

Allah’la ilgili edebî türleri şunlardır: Allah’ın Güzel İsimleri olan Esmâ-i Hüsnâlar, Allah’ın zatî ve sübûtî sıfatlarından bahseden Tevhidler ve kulun acziyetini dile getiren Münâcâtlar. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyılda Sebk-i Hindi akımının en önemli temsilcisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Şeyh Galib  
Soru Açıklaması

Sebk-i Hindi akımının XVIII. Yüzyıldaki temsilcisi şair Şeyh Galib’dir. 

8.
Allah’la ilgili nazım türleri Hz. Peygamber ile ilgili nazım türleri Dini-ahlaki diğer nazım türleri

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri edebiyatımızdaki dinî-edebî nazım türlerindendir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Belirtilen seçeneklerden hepsi wdebiyatımızdaki dinî-edebî nazım türlerindendir.

9.

 

Aşağıdakilerden hangisi Kırk hadis türündeki eserlerin yazılış sebeplerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Günahlarından kurtulmak  
Soru Açıklaması

 Günahlarından kurtulmak Kırk hadis türündeki eserlerin yazılış sebeplerinden birisi değildir. 

10.

Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Cenknâme  
Soru Açıklaması

Savaşma, vuruşma anlamına gelen cenk kelimesinden türetilen cenknâme, Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere verilen genel isimdir. 

11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in fiziki^ özelliklerini, vasışarını anlatan edebi^ eserlere verilen addır?
Doğru Cevap: "E" Hilye
Soru Açıklaması
Hilye, Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını
ve güzelliklerini anlatan edebî eserlerlerdir.
12.

Garibname kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Aşık Paşa  
Soru Açıklaması

 Gariname aşık Paşa tarafından yazılmıştır. 

13.

I.Tasavvufî düşünceyi öğretmeyi amaçlayan eserlerII.Tasavvufî düşünceyi öğrenmeyi amaçlayan eserler

III. Hâl dilinin dışa yansıdığı eserler

IV.Hâl dilini açıklamaya çalışan eserler

Tasavvufî eserleri genel olarak iki gurupta tasnif etmek mümkündür. Yukarıdakilerden hangileri bu grupta yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "B" I, III  
Soru Açıklaması

Tasavvufî eserleri genel olarak iki gurupta tasnif etmek mümkündür. Bunlar: 1- Tasavvufî düşünceyi öğretmeyi amaçlayan eserler. 2- Hâl dilinin dışa yansıdığı eserlerdir. 

14.

Hz. Peygamberin doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilmektedir?

 

Doğru Cevap: "D" Mevlid  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin doğumunu anlatan manzum eserlere Mevlid denmektedir. 

15.

Aşağıdaki şairlerden hangisi 20. Yüzyıl Divan şiiri geleneğini sürdürmüştür?

 

Doğru Cevap: "C" Mehmet Akif Ersoy  
Soru Açıklaması

 20. Yüzyıl Divan şiirinin yok olmaya başladığı bir dönemdir. Bu yüzyılda M. Akif, Yahya Kemal Beyatlı gibi şairler Divan şiiri geleneğini sürdürmüşlerdir. 

16.

I.Divan şiirine etkisiII.Halk şiirine etkisi

III. Modern şiire etkisiIV.Klasik şiire etkisi

 

Tasavvufun Türk edebiyatına iki şekilde etkisinden söz edilmektedir. Yukarıdakilerden hangi ikisi tasavvufun Türk edebiyatına etkilerindendir?

 

Doğru Cevap: "C" I, II  
Soru Açıklaması

Tasavvufun Türk edebiyatına iki şekilde etkisinden söz edilmektedir. Bunlar, divan şiirine etkisi ve halk şiirine etkisi şeklindedir. 

17.

Tekkelerde cemaat hâlinde okunan ilâhîlere ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Cumhûr  
Soru Açıklaması

 a. Âyin: Genel olarak dinî tören anlamına gelen âyin, Mevlevi tekkelerinde zikir ve semâ sırasında okunmak üzere çeşitli makamlarda bestelenen şiirlerdir. Âyinleri okuyan kişilere âyinhan adı verilir. Tapuğ: Gülşenî tekkelerinde zikir esnasında mûsikî eşliğinde okunan ilâhîlerdir. Nefes: Alevî-Bektaşî ve Melâmî şairlerin vahdet telkin eden ilâhîlerine verilen addır. Bunlar vücûdun birliği ilkesini (vahdet-i vücûd) nefeslerle telkin ederler. Bektâşiler, na’t ve Hz. Ali medhiyesini de nefes olarak isimlendirirler. Nefesler, gazel ve koşma tarzında heceyle yazıldığı gibi, aruzla yazılanları da vardır. Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunur. Duraklar: Ekseriyetle Halvetî tekkelerinde ve zikrin iki faslı arasında bir veya iki zâkir tarafından okunan ilahîlerdir.

18.

Türk-İslâm edebiyatında dinî türlere bakıldığında en çok türün ………. ile ilgili olarak geliştiği görülür. Boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

 

Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber  
Soru Açıklaması

Türk-İslâm edebiyatında dinî türlere baktığımızda en çok türün Hz. Peygamber ile ilgili olarak geliştiği görülür. Allah ile ilgili daha az tür gelişmiştir. Hz. Peygamber’in bir beşer olması sebebiyle kendisini hiç görmeyenler tarafından dahi kolayca anlatılabilmesine karşılık Allah’ın yüceliği ve varlığının insan idrakini aşması, ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin O’nun hakkıyla anlatılmasını imkânsız kılmıştır. Dolayısıyla bu alanda gelişen edebî türler, O’nun vahdâniyeti, esma ve sıfatları ile O’na karşı sığınmayı, af dilemeyi içeren edebî ürünlerle sınırlı kalmıştır. 

19.

İlk sufi adıyla anılan kişi kimdir?

 

Doğru Cevap: "A" Kufeli Ebu Haşim  
Soru Açıklaması

 İlk sufi adıyla anılan kişi Kufeli Ebu Haşim’dir. 

20.

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserler aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Gazavatname  
Soru Açıklaması

Gazavatnameler düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlerdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.