Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi mensur eserlerin adet ve geleneğe göre yazılmasının doğru bir şekilde sıralanmış halidir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Besmele-Hamdele-Salvele- Amma Ba’dü  
Soru Açıklaması

 Her şeyden önce eserlerin, mensûr ve manzûm olmak üzere iki tarz ve şekilde yazılmaları usûldendir. Müslüman bir müellif ve şâirin eserine “Besmele” ile başlayarak “Hamdele” ve “Salvele” ile devam etmesi ve “ammâ ba‘dü” sözü ile de asıl konuya geçmesi “âdet ve gelenek” idi. 

2.
En önemli örneklerini Dari^r, Yazıcıoğlu Mehmed, Altıparmak ve Veysi’nin verdiği Peygamberimiz’le ilgili tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Siyer
Soru Açıklaması
Siyer, peygamberin hayatından söz eden kitaptır.
3.

Türkçe ilk manzum Esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Şerhu Esmai’l Hüsna kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" İbn İsa Saruhani  
Soru Açıklaması

 Türkçe ilk manzum Esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Şerhu Esmai’l Hüsna İbn İsa Saruhani tarafından yazılmıştır.

4.
Yüzyılın en önemli gelişmesi hangi alanda olmuştur?

 

Doğru Cevap: "D" Musiki  
Soru Açıklaması

 17. Yüzyılın en önemli gelişmesi musiki alanda olmuştur. Bu yüzyıl Türk mûsikîsi açısından çok önemli bir zaman dilimi ve aşamasıdır. Genişleyen mûsikî hayatı yalnız sarayla sınırlı kalmamış, devlet adamları ve sultanların saraylarına, varlıklı kimselerin konaklarına kadar girmiştir. Mûsikî, en parlak yıllarından birini Sultan IV. Murad’ın saltanatı sırasında yaşamıştır. 

5.

Semâvî dinlerin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" İslam
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı, İslâmiyet’le birlikte yenilenmiş ve gelişmiştir. İslâm, semâvî dinlerin sonuncusudur. 

6.

I. EmriII.Figani

III. Hayreti

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri XVI. Yüzyıl dönemi şairlerindendir ?

 

Doğru Cevap: "D" I,II, III  
Soru Açıklaması

Emri, Figani, hayreti XVI: yüzyıl şairlerindendir. 

7.
Peygamberimiz’in hayatını anlatan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Siyer 
Soru Açıklaması
Peygamberimiz’in hayatını anlatan eserlere Siyer denir.
8.

Aşağıdakilerin hangisi peygamber sevgisini anlatan türlerden biri değildir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Gazel  
Soru Açıklaması

  Gazelin konusu; aşk, kadın, şarap ve güzelliktir. Na’at, Mevlid, Miraciye ve Hilye peygamber sevgisini anlatan türlerdir.

9.

 

Türkçenin ilk sözlüğü olan Divan-ı Lugatı’t Türk’ü kim yazmıştır? 

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Kaşgarlı Mahmut  
Soru Açıklaması

  Türk edebiyatının ilk sözlüğü kabul edilen Divan- Lugatı’t Türk isimli sözlüğü Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Kaşgarlı Mahmut bu eserini Araplara Türkçeyi öğretmek için yazmıştır. 

10.

I.Münâcât, kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamları taşır.II.Hemen her şairin divan ve mesnevisinde ya ilk ya da ikinci şiir olarak yerini alır.

III. Halk ve Yeni Türk edebiyatı şairleri tarafından da hece ve serbest vezinle verilen yüzlerce güzel örnekleri vardır.

Yukarıdaki Münâcât ile ilgili ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "C" I, II, III  
Soru Açıklaması

Münâcât, kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamları taşımaktadır. Hemen her şairin divan ve mesnevisinde ya ilk ya da ikinci şiir olarak yerini alır. Halk ve Yeni Türk edebiyatı şairleri tarafından da hece ve serbest vezinle verilen yüzlerce güzel örnekleri de vardır. 

11.

 Aşağıdakilerden hangisi eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şeklidir?

Doğru Cevap: "A" Gazel
Soru Açıklaması

Eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli, gazeldir. 

12.

I.Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Türkleri’ in özel bir ezgiyle söyledikleri türkülerden gelişmiş bir şekildir.II.Dörtlük sayısı ve kafiye düzeni “Semâi” gibidir.III.Yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir.Yukarıdaki özellikleri sağlayan edebi dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Varsağı
Soru Açıklaması

Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türkleri’nin özel bir ezgiyle söyledikleri türkülerden gelişmiş bir şekildir. Dörtlük sayısı ve kafiye düzeni “Semâi” gibidir. Varsağılar yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir. 

13.

 

Sözlükte bir şeyin sıfatlarını saymak,bir kişiyi vasıflandırmak, medhederek anlatmak mânâlarına gelen ……………….., edebiyatta Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir.

Yukarıdaki ifadeye göre boşluğa hangisi gelmelidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Na’t    
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen ifadeye göre na’t Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir.

14.

 

Manzum yahut mensur bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş bir başka sözü, özellikle “atasözünü kullanma” olarak tanımlanan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "D" İrsâl-i Mesel  
Soru Açıklaması

“Îrâd-ı mesel” diye de adlandırılan bu sanat manzum yahut mensur bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş bir başka sözü, özellikle “atasözünü kullanma” olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan iktibasa, kullanılan sözle asıl anlatımdaki mana benzerliği dolayısıyla teşbihe ve anlatımla örnek gösterilen öğelerin denkliği yönünden leff ü neşre benzer. 

15.

Daha çok dinî ve tasavvufî düşünceyi telkin eden eserler içeren tasavvuf edebiyatı zümresi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Zühdî edebî zümre  
Soru Açıklaması

Zühdî edebi zümre, daha çok dinî ve tasavvufî düşünceyi telkin eden eserleri içerir. Bu zümrede, ne Melâmî-Hamzavî edebiyatındaki irfan, vahdet inancı, aşk ve cezbe; ne de Alevî-Bektaşî edebiyatının karakteri vardır. 

16.

Türk sûfîliğinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Ahmed Yesevî  
Soru Açıklaması

Türk sûfîliğinin en önemli temsilcisi Hoca Ahmed Yesevî (ö. 1167)’dir. Ahmed Yesevî’nin tasavvufî anlayışıyla kurumsallaşarak bir tarikat hüviyetini kazanan Yesevîlik, her bakımdan bir Türk tarikatıdır.

17.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki kalan Türk Edebiyatı’nın adıdır?

 

 

Doğru Cevap: "D" Tanzimat Edebiyatı  
Soru Açıklaması

 Batı’yla ilişkilerini geliştiren Osmanlı Devleti Batı’nın pek çok özelliklerinden etkilendi. Etkilendiği özelliklerden biri de Batı’nın edebiyatıdır. 

18.

Anlamı “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Münacat
Soru Açıklaması

 Anlamı“fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” olan kelime münacattır. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

 

Doğru Cevap: "C" Mûsikî  
Soru Açıklaması

Plastik sanatlar, heykel ve dekoratif sanatlar, mimari ve resimdir. Fonetik sanat, mûsikî; söz sanatı ise, edebiyattır. 

20.

En tanınmış hilye örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Hilyetü’l-envâr  
Soru Açıklaması

 En tanınmış hilye örneği Hilyetü’l-envâr’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.