Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda yaşayan şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nedim
Soru Açıklaması
Nedim XVIII. yüzyıl şairidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi dini^-edebi^ türde yazılan eserlerin konusu olamaz?
Doğru Cevap: "D" Düğün törenleri
Soru Açıklaması
Düğün törenleri dini-edebi türde yazılmaz.
3.

Hz. Peygamberin fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzellilerini anlatan edebi eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Hilye  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzellilerini anlatan edebi eserlere hilye denir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi 16. yy. şairlerinden değildir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Nef’i
Soru Açıklaması

Yüzyılın başta gelen şairleri, başta Âzerî lehçesiyle şiir yazmakla beraber, yüzyıllar boyunca bütün Türk ülkesinde tanınan, sevilen ve okunan, şiirdeki kudret ve şöhretleriyle yaşadıkları çağı aşan Fuzûlî ve gazelde ileri giden ve İstanbul Türkçesi’ni genel bir şiir dili hâline getirerek yüzyıllar boyunca unutulmayan Bâki olmak üzere, geniş hayal gücüne sahip olan Zâtî , aşk ve rindâne hayatın usta sözcüsü Hayâlî, sâde diliyle Nev‘î, insan ruhunu tahlilde gerçekten başarılı olan tenkitçi ve terkîb-i bendleriyle isim yapmış olan Rûhî-i Bağdâdî bu yüzyılın usta şairleridir.  

5.

 Yüzyılda Türk-İslâm edebiyatında şiirlerde halkın âdetlerine, atasözlerine, deyimlerine ve kısmen de olsa konuşma diline yer verilmesi akımı göze çarpar. Bu akımın adı nedir?

 

Doğru Cevap: "D" Mahallileşme  
Soru Açıklaması

  18. Yüzyıl edebiyatının önemli bir özelliği de yerel değerlere uygun bir yaklaşım içinde olmasıdır.  

6.

Aşağıdakilerin hangisinde adet ve geleneğe göre mensur eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra doğru şekilde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "E" Besmele, hamdele, salvele, amma ba’dü
Soru Açıklaması

 Adet ve geleneğe göre mensur eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra “Besmele, hamdele, salvele, amma ba’dü” şeklindedir. 

7.

Divan edebiyatı ve şiiri için bir ihtişam dönemi bir altın çağı olarak nitelendirilen dönem hangi yüzyıldır?

 

Doğru Cevap: "C" 16.yy.  
Soru Açıklaması

 Divan edebiyatı ve şiiri için XVI. yüzyıl bir ihtişam dönemi, bir altın çağı mesâbesindedir. Bu yüzyıl, aynı zamanda Divan şairlerinin istiklâllerine kavuştuklar bir yüzyıldır. 

8.

 I.Meani

II.Beyan

III. Bedi

 

Yukarıdakilerden hangileri Belagat’ın konularındandır?

 

 

Doğru Cevap: "A" I,II,II  
Soru Açıklaması

 Müslü- manların kullandığı hemen bütün dillerde aynı adı taşıyan bu ilim, eski adıyla ilm-i Bela^gat üç ana konudan meydana gelir. Bunlar Mea^ni^, Beyan ve Bedi^’dir. İlerleyen zamanlarda, fesa^hat, aruz ve kafiye, lügaz ve muamma^, ebcedle tarih düşürme gibi “leva^hik/mülha^ka^t” denilen ek konularla tamamlanan bela^gat, İsla^mi^ ilimler arasında bağımsızlığına en geç kavuşan ve en sonra teşekkül etmiş bir disiplindir. 

9.
Tevhi^dlerde işlenen “varlığın birliği” esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vahdet-i vücu^d
Soru Açıklaması
Vahdet-i vücûd, aynı zamanda Allah’ın bir olduğuna inanma, kâil olma, birleme” demektir.
10.

Anadolu’da 13. Yüzyılda başlayıp klâsik dönemin sona erdiği Tanzimat’a kadar gelen edebiyatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Türk-İslâm Edebiyatı  
Soru Açıklaması

  Türk edebiyatı üç döneme ayrılır. İslâmiyet Öncesi, İslâmiyet’in Etkisinde Türk Edebiyat ve Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı. İslamiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadar devam eden edebiyat Türk-İslâm edebiyatıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.