Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 18
1.

Aşağıdakilerin hangisinde tevhid türleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Dinî-tasavvufî  
Soru Açıklaması

Tevhidler Dinî-tasavvufi bilgiyi, duyguyu ve düşünceyi öğretmek amacıyla yazılan eserlerdir. 

2.

Anadolu’da 13. Yüzyılda başlayıp klâsik dönemin sona erdiği Tanzimat’a kadar gelen edebiyatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "B" Türk-İslâm Edebiyatı  
Soru Açıklaması

 Türk edebiyatı üç döneme ayrılır. İslâmiyet Öncesi, İslâmiyet’in Etkisinde Türk Edebiyat ve Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı. İslamiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadar devam eden edebiyat Türk-İslâm edebiyatıdır.  

3.

Mensur eserlerde “Allah’a hamd, Peygambere salât ü selâm’dan sonra” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Ammâ ba‘d  
Soru Açıklaması

Ammâ ba‘d: “Allah’a hamd, Peygambere salât ü selâm’dan sonra” anlamında bir deyimdir ki, bundan sonra asıl konuya geçilir. 

4.

Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi cenknâmelerin önemli temsilcilerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Enderunlu Fâzıl  
Soru Açıklaması

Cenknâmelerin önemli temsilcileri bu yüzyılda yüzyılda yaşamış olan Yusufı Meddah, Tursun Fakih, Kirdeci Ali ve Begpazarlı Maazoğlu Hasan isimli müelliflerdir. 

5.

Kenzü’l-Havass adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "E" Seyid Süleyman Hüseyni  
Soru Açıklaması

 Kenzü’l-Havass Seyid Süleyman Hüseyni tarafından yazılmıştır. 

6.

Tasavvufun yaygınlaşmasıyla birlikte tarikat pîrlerinin hayat hikâyelerini ve kerametlerini müridlere anlatma ihtiyacından doğmuş olan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Menâkıbnâmeler  
Soru Açıklaması

Menâkıbnâmeler genellikle mensur olarak yazılmış olmakla birlikte bazılarında manzum parçalar da bulunmaktadır. Bu türdeki eserler, tarikat müntesibi kimselerin kolayca anlayabilmeleri için sade bir dille yazılmışlardır. 

7.

Hz.Peygamberi öven, üstünlüklerini anlatan türler nelerdir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Na’t
Soru Açıklaması

Hz.Peygamberi öven, üstünlüklerini anlatan türlere Na’t denir. 

8.

Daha çok tercüme ile edebiyatımızda yer alan İslâmî edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Kırk Hadis  
Soru Açıklaması

(VIII.) asrın sonlarında derlemeler halinde ilk basit örneklerini veren, “kırk hadis”, “hadîs-i erbaîn”, “tercüme-i hadîs-i erbaîn”, “şerh-i hadîs-i erba- în”, “çihl hadis”, “hadîsü’l-erbaîn”, “erbaîn” gibi adlarla anılan kırk hadis türü dinî, ahlaki, toplumsal ve edebî özellikleri ile hem Arap ve Fars hem de Türk edebiyatında önemli bir tür halini almıştır. Arapça’da “erbaûn hadîs”, Farsça’da ise “çihl hadis” denilmektedir. 

9.

İlk Tezkiretü’l-evliyâ örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 

.

Doğru Cevap: "B" Feridüddîn-i Attâr’ın Tezkiretü’l-evliyâsı  
Soru Açıklaması

 Feridüddîn-i Attâr’ın Tezkiretü’l-evliyâsı İlk Tezkiretü’l-evliyâ örneğidir

10.

1992 Münâcât Antolojisi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Cemal Kurnaz  
Soru Açıklaması

 Çok sayıda örneği bulunan münacatlarla ilgili Prof. Dr. Cemal Kurnaz tarafından hazırlanan Münâcât Antolojisi (Ankara 1992)’nde türün güzel örnekleri bir araya getirilmiştir. 

11.

Hz. Peygamber’in fizikî özellikleriyle ruhî portresinin tasvir edildiği edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Hilye  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in fizikî özellikleriyle ruhî portresinin tasvir edildiği edebiyat türü hilyedir.

12.

Bir kavim, kabile, şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise hakkında nakil olunan bilgilere ve sözlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Kıssa  
Soru Açıklaması

Araplarla ilgili olarak “Bir kavim, kabile, şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise hakkında nakil olunan bilgiler ve sözler” şeklinde tanımlanabilecek bu malzeme kıssa diye adlandırılmıştır. .

13.

 

Türk edebiyatında diğer türlere göre örnekleri en bol ve yaygın olan edebiyat türü hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Na’t  
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında diğer türlere göre örnekleri en bol ve yaygın olan edebiyat türü na’t’tır.

14.

I.Divan Edebiyatı Türkler ‘in İslâm dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır.

II.Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altında gelişmiştir.

III. Divan edebiyatının adı padişah divanından gelmektedir.

Yukarıdaki divan edebiyatı ile ilgili özelliklerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "B" I, II    
Soru Açıklaması

Divan Edebiyatı Türkler ’in İslâm dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altında gelişmiştir. Bu akımın “Divan Edebiyatı” olarak adlandırılmasının sebebi, şairlerin, şiirlerini divan denen kitaplarda toplamış olmalarıdır. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi yazılan mensur edebî eserlerin başındaki “Şuarâ Tezkireleri” arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Siyeri Veysi
Soru Açıklaması

Yazılan mensur edebî eserlerin başında “Şuarâ Tezkireleri” yer almaktadır. Tamamı yedi adet olan bu tezkireler şunlardır: Sadıkî’nin Mecmau’l-Havâs, Riyâzî’nin Riyâzu’ş-Şuarâ, Kaf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr, Rızâ’nın Tezkire-i Şuarâ, Yümnî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ, Âsım’ın Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr ve Güftî’nin Teşrifâtü’ş-Şuarâ’sıdır.

16.

Aşağıdakilerin hangisi kırk hadisin yazılma sebeplerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Peygamber gibi bir insan olmak için  
Soru Açıklaması

Peygamber gibi bir insan olmak için kırk hadis yazılmamıştı; bu neden kırk hadisin yazılma nedenleri arasında gösterilemez. 

17.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’la ilgili edebi^ türlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tevhi^d
Soru Açıklaması
Tevhidlerde Allah’ın büyüklüğü, isimleri, sıfatları, kuvvet ve kudretinin
sonsuzluğu, hiçbir şeyin ona eş ve benzer olmayışı, kâinâtta ondan başka müessir bulunmaması, bütün kudret ve ilimlerin ona âit oluşu gibi konular, sanatlı bir uslupla işlenir.
18.
Esmâü’l-hüsna ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de kaç ayrı surede yer alır? 
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
Allah'ın güzel isimleri dört sure'de yer almıştır.
19.

Dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Mersiye  
Soru Açıklaması

“Mersiye”, dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere denir. Mersiye daha çok bir yakının, sevilen bir şahsın, şair ile maddi manevi bir bağı bulunan kişinin ölümü üzerine yazılır. 

20.

.Aşağıdakilerin hangisi Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir?

 

Doğru Cevap: "B" Na’t  
Soru Açıklaması

 Na’t Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.