Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 19
1.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "A" Kıdem  
Soru Açıklaması

 Kıdem Allah’ın zati sıfatlarındandır. 

2.

Etimolojik olarak, herhangi bir konuda hüküm vermek ve yargılamak anlamına gelen, Türkçede, mefhumları en iyi ve en doğru bilgiyle bilmek anlamına gelen tasavvufî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Hikmet  
Soru Açıklaması

Bu bilgi, tecrübe ve test edilen bir bilgidir. Daha doğrusu, varlığı, eşyayı olduğu gibi bilmektir. Diğer bir anlamı ise, düşünme melekesinin itidal hâlinde olmasıdır. Bu anlamda hikmet, daha önceleri felsefe kelimesinin yerinde kullanılmıştır. Filozofa ise, hakîm denmiştir. 

3.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "D" Kısas-ı Enbiyâ  
Soru Açıklaması

Kısas-ı Enbiyâ, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı eserlere verilen isimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi sekiz peygamberin adı geçmekte ve bunların kıssalarına yer verilmektedir. 

4.

Hadîkatü’s-süedâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Fuzuli  
Soru Açıklaması

 

Hadîkatü’s-süedâ Fuzuli tarafından yazılmıştır.

5.

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Gazavatname  
Soru Açıklaması

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere Gazavatname adı verilir. 

6.

I.Tasavvufî düşünceyi öğretmeyi amaçlayan eserlerII.Tasavvufî düşünceyi öğrenmeyi amaçlayan eserler

III. Hâl dilinin dışa yansıdığı eserlerIV.Hâl dilini açıklamaya çalışan eserler

Tasavvufî eserleri genel olarak iki gurupta tasnif etmek mümkündür. Yukarıdakilerden hangileri bu grupta yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "B" I, III  
Soru Açıklaması

Tasavvufî eserleri genel olarak iki gurupta tasnif etmek mümkündür. Bunlar: 1- Tasavvufî düşünceyi öğretmeyi amaçlayan eserler. 2- Hâl dilinin dışa yansıdığı eserlerdir. 

7.

 

Bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumeler hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Mersiye  
Soru Açıklaması

 Bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumeler mersiye adı verilir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyılda Sebk-i Hindi akımının en önemli temsilcisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Şeyh Galib  
Soru Açıklaması

 Sebk-i Hindi akımının XVIII. Yüzyıldaki temsilcisi şair Şeyh Galib’dir. 

9.

……………….. , soyu, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine’de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan vefâtına kadar Hz. Peygamber’in hayatını ele alan türe ve bu türde yazılan kitaplara verilen isimdir.

Yukarıdaki ifadeye göre boşluğa hangisi gelmelidir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Siyer / Siyer-i nebî  
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen ifadeye göre Siyer/ Siyer-I nebi hz. Peygamber’in hayatını ele alan türdür. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının temel özelliklerini gösteren türlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Kıt’a  
Soru Açıklaması

Hikmet, nefes, devriyye ve menakıbename tasavvuf edebiyatının temel özellikleri gösteren türleridir. Ancak, Kıt’a İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan bir nazım şeklidir. 

11.

Daha çok dinî ve tasavvufî düşünceyi telkin eden eserler içeren tasavvuf edebiyatı zümresi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Zühdî edebî zümre  
Soru Açıklaması

Zühdî edebi zümre, daha çok dinî ve tasavvufî düşünceyi telkin eden eserleri içerir. Bu zümrede, ne Melâmî-Hamzavî edebiyatındaki irfan, vahdet inancı, aşk ve cezbe; ne de Alevî-Bektaşî edebiyatının karakteri vardır. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi Şuara Tezkireleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "B" Siyer-i Veysî  
Soru Açıklaması

Siyer-i Veysî dönemin nesire örneklerindendir.

13.

Aşağıdaki şairlerden hangisi 20. Yüzyıl Divan şiiri geleneğini sürdürmüştür?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Mehmet Akif Ersoy  
Soru Açıklaması

 20. Yüzyıl Divan şiirinin yok olmaya başladığı bir dönemdir. Bu yüzyılda M. Akif, Yahya Kemal Beyatlı gibi şairler Divan şiiri geleneğini sürdürmüşlerdir. 

14.

Allah’ın birliği ve yüceliği konuş

unda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Tevhid  
Soru Açıklaması

  Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere tevhid denir. 

15.

I.Kelime olarak öğülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelir.II.Türkçede, mefhumları en iyi ve en doğru bilgiyle bilmek anlamına gelir.

III. Ahlâk ve değerleri telkin eden manzûmeleri ifade eder.

Hikmet ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "D" II, III  
Soru Açıklaması

Devriyye. kelime olarak öğülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelir. Dolayısıyla yanlıştır. Hikmet, Türkçede mrfhumları en iyi ve en doğru bilgiyle bilmek anlamına gelir ve ahlak ve değerleri telkin eden manzumeleri ifade eder. 

16.

 

 Edebiyat sözcüğünün bir kavram olarak dilimizde kullanılmaya başlaması hangi dönemden sonra başlamıştır?

 

 

Doğru Cevap: "C" Tanzimat
Soru Açıklaması

Cumhuriyet’in ilanı, Tevhidi Tedrisat kanunu, II. Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı gibi tarihsel gelişmeler 20. yy. içerisinde gerçekleşmiştir. Oysa bir kavram olarak edebiyat, 19. yy. ortalarından itibaren, Tanzimat sonrası kullanılmaya başlamıştır.

17.

İslâm ve Türk-İslâm devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihî eserlerin genel adı nedir?

 

Doğru Cevap: "B" Fetihname  
Soru Açıklaması

 İslâm ve Türk-İslâm devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihî eserlerin genel adı fetihname adı verilir. 

18.

Dini eserlerin bazılarında duadaki beklentinin karşılığı olan Allah’ın İsminin günde kaç kez okunacağı belirtilirken bazılarında da hangi vakitte okunması gerektiğine işaret edilmektedir. Bol rızık isteğinde bulunan bir Müslümanın günde 308 defa Allah’ın hangi isminin zikredilmesi istenmektedir?

 

Doğru Cevap: "D" Rezzak  
Soru Açıklaması

Bol rızık isteğinde bulunan bir Müslümanın günde 308 defa erRezzâk ismini, çocuğu olmayan birinin de yedi gün oruç tutup iftar vaktinde yirmi bir kez el-Musavvir ismini okuması tavsiye edilmektedir. 

19.

I.Allah’a şükretme” anlamına gelen “el-Hamdü li’llâh” cümlesinin kısaltılmış şeklidir

I9I.Delîli, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olan Fâtiha Sûresi-ilk âyetinin “Hamd” kelimesiyle başlamış olmasıdır

III. Bir diğer delil de Hz. Peygamber’in hutbelerinin Allah’a “Hamd ü senâ” ile başlamış olmasıdır

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hamdele ile ilgili doğru bilgilerdendir?

 

Doğru Cevap: "D" I,II, III  
Soru Açıklaması

 Hamdele; “Allah’a şükretme” anlamına gelen “el-Hamdü li’llâh” cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Hamdele’nin delîli, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olan Fâtiha Sûresi-ilk âyetinin “Hamd” kelimesiyle başlamış olması ve bir de

Hz. Peygamber’in hutbelerinin Allah’a “Hamd ü senâ” ile başlamış olmasıdır. 

20.

Hz. Peygamberin doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilmektedir?

 

Doğru Cevap: "D" Mevlid  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin doğumunu anlatan manzum eserlere Mevlid denmektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.