Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 2
1.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı eserlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Kısas-ı Enbiya    
Soru Açıklaması

 Kısas-I Enbiya Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı eserlerdir.

2.

Kelime anlamı “hal, gidişat, tavır “ olan Peygamberimizin hayatını anlatan eserler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Siyer  
Soru Açıklaması

 Kelime anlamı “hal, gidişat, tavır “ olan Peygamberimizin hayatını anlatan eserler için kullanılan terim siyerdir. 

3.

Türk edebiyatında ilk Na’t örneğine hangi eserde rastlanmaktadır?

 

Doğru Cevap: "A" Kutadgu Bilig  
Soru Açıklaması

 Türk edebiyatında ilk na’t örneğine Kutadgu Bilig adlı eserde rastlanmaktadır. 

4.
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi^-edebi^ zümreler içerisinde değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Ta^hiri^lik
Soru Açıklaması
Ta^hiri^lik edebi zümre olarak değerlendirilemez.
5.

Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Cenknâme  
Soru Açıklaması

Doğru cevap savaşma, vuruşma anlamına gelen cenk kelimesinden türetilen cenknâmedir. 

6.

Maktelin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi  
Soru Açıklaması

Maktel sadece Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilmesini konu edinir. Dinî edebiyatımızda “maktel” ya da “maktel-i Hüseyin” denildiğinde Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbelâ’da hunharca şehid edilmesini acıklı bir biçimde anlatan şiirler anlaşılmalıdır.  

7.

Edebiyatımızdaki bir dinî-edebî nazım türlerinden bahsedebilmek mümkündür. Bu tasnif kullanıldığında kaç ana başlık karşımıza çıkmaktadır?

 

 

Doğru Cevap: "C" 3  
Soru Açıklaması

Edebiyatımızdaki bir dinî-edebî nazım türlerinden bahsedebilmek mümkündür. Bu tasnif kullanıldığında 3 ana başlık karşımıza çıkmaktadır 

8.
Hz. Peygamber medhetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Na’t
Soru Açıklaması
Na’t edebiyatta Hz. Peygamber için yazılan medih (mehdetme) şiirleridir.
9.

Mi’raciyye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Konuyla ilgili kaynakların bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz bu gece dört vasıta kullanmıştır.  
Soru Açıklaması

 Konuyla ilgili kaynakların bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz bu gece beş vasıta kullanmıştır.

10.

 Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatı geleneği dışında kalan bir sanatçıdır?

 

Doğru Cevap: "A" Ahmet Muhip Dranas  
Soru Açıklaması

 20. Yüzyıl edebiyatında yukarıdaki soruda adı geçen sanatçılardan yalnızca Ahmet Muhip Dranas Türk-İslam edebiyatı dışında kalan eserler vermiştir.

11.

Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Tevhid  
Soru Açıklaması

 Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere tevhid denir. 

12.

1. Allah’la ilgili nazım türleri2. Hz. Peygamber ile ilgili nazım türleri3. Dini-ahlaki diğer nazım türleriYukarıdakilerden hangisi veya hangileri edebiyatımızdaki dinî-edebî nazım türlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Belirtilen seçeneklerden hepsi ebiyatımızdaki dinî-edebî nazım türlerindendir. 

13.

Âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı kitaba ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Cönk  
Soru Açıklaması

Türk halk edebiyatında, özellikle anonim eserlerin toplandığı kitabın adı Cönk’tür. 

14.

.Hadîkatü’s-süedâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Fuzuli  
Soru Açıklaması

 Hadîkatü’s-süedâ Fuzuli tarafından yazılmıştır. 

15.
Tekkede cemaat ha^linde okunan ila^hi^lere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cumhur
Soru Açıklaması
Tekkede cemaat ha^linde okunan ila^hi^lere Cumhur denir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi Divanu Lügati’t Türk hakkında yanlış bir bilgidir?

 

Doğru Cevap: "B" Hakîkatler eşiği anlamına gelen eser, Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır.  
Soru Açıklaması

Hakîkatler eşiği anlamına gelen Atabetü’l-hakayık Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır. 

17.

Türk-İslâm edebiyatında en tanınmış miraciye ……………… tarafından kaleme alınmıştır.

Yukarıda belirtilen ifadeye göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

Doğru Cevap: "E" Ganizâde Nadirî    
Soru Açıklaması

Türk-İslâm edebiyatında en tanınmış miraciye Ganizâde Nadirî tarafından kaleme alınmıştır.

18.

El Kamusu’l-muhit adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "A" Firuzabadi .
Soru Açıklaması

 ElKamusu’l-muhit Firuzabadi’ye aittir. 

19.

 

Klasik edebiyatımızda özellikle kasidelerin nesîb denilen giriş bölümlerinde bir mevsimin veya hususi ay ve günlerin gelmesiyle yazılır. Aşağıdakilerden hangisi bahar mevsiminin gelmesi ile yazılan şiirlere verilen addır?

 

Doğru Cevap: "B" Bahâriye  
Soru Açıklaması

Klasik edebiyatımızda, dört mevsimin, belli ayların, bayramların, özel günlerin konu edildiği şiirler vardır. Bu şiirler, özellikle kasidelerin nesîb denilen giriş bölümlerinde bir mevsimin veya hususi ay ve günlerin gelmesiyle yazılır. Bahar mevsiminin gelmesiyle “bahâriye”ler, kışın gelmesiyle “şitâiyeler”, nevruz için “nevrûziye”ler, bayramları karşılamak için “ıydiye”ler yazıla gelmiştir.

20.

Fusûsu’l-Hikem kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" İbnü’l Arabi  
Soru Açıklaması

 Fusûsu’l-Hikem  İbnü’l Arabi tarafından yazılmıştır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.