Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 20
1.

Fetihname-i Sultan Mehmed kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Kıvami  
Soru Açıklaması

 Fetihname-i Sultan Mehmed Kıvami tarafından yazılmıştır . 

2.

I.ArafII.İsra

III. HaşrIV.Bakara

Esmâü’l-hüsna ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de dört ayrı surede yer almaktadır.  Yukarıdakilerden hangileri bu surelerden biridir?

 

Doğru Cevap: "D" I, II, III  
Soru Açıklaması

Esmâü’l-hüsna ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de dört ayrı surede yer alan birer ayette geçmektedir. Bunlar; Araf, Haşr, Taha, İsra sureleridir. 

3.

I.“Allah’ın varlığına ve birliğine dâir yazılan manzum ve mensur eserlerdir.II.Manzum tevhîdler, çoğunlukla kasîde, gazel, mesnevî nazım şekilleriyle yazılmıştır.

III. Tevhîdlerde, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları en sonda yer almaktadır.

Tevhid ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "B" I, II  
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde, öncelikle, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları yer almaktadır. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı metinlerinin başlıca kaynaklarından değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Nevruz iye
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı metinlerinin başlıca kaynakları divan, mesnevi, mecmua, cönk ve münteha^ba^t (seçki, antoloji), münşea^t gibi eserlerdir. 

5.

El Kamusu’l-muhit adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "A" Firuzabadi  
Soru Açıklaması

 ElKamusu’l-muhit Firuzabadi’ye aittir.

6.

İktibas edilen a^yet veya hadis arasındaki uygunluğun hoş bir tesir bırakması, muhatapta heyecan uyandırması ve anlamı güçlendirmesinin yanında öğüt özelliği de taşımasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Ahsen İktibas    
Soru Açıklaması

 Ahsen İktibas:İktibas edilen âyet veya hadis arasındaki uygunluğun hoş bir tesir bırakması, muhatapta heyecan uyandırması ve anlamı güçlendirmesinin yanında öğüt özelliği de taşımasıdır. 

7.

Nur Harmanı adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl    
Soru Açıklaması

 Nur Harmanı Necip Fazıl tarafından yazılmıştır. 

8.

I.“Allah’ın varlığına ve birliğine dâir yazılan manzum ve mensur eserlerdir.II.Manzum tevhîdler, çoğunlukla kasîde, gazel, mesnevî nazım şekilleriyle yazılmıştır.

III. Tevhîdlerde, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları en sonda yer almaktadır.

Tevhid ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

 

Doğru Cevap: "B" I, II  
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde, öncelikle, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları yer almaktadır

9.

Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarının başında ……. denilen şiir kitapları gelmektedir. Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Divan  
Soru Açıklaması

Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarının başında Divan denilen şiir kitapları gelmektedir. Bir divan, “bir şairin hayatı boyunca yazdığı şiirleri toplayan kitab” şeklinde tarif edilebilir. 

10.

Din uğruna savaşanların hayatlarını, maceralarını ve manevî kuvvetlerini konu edinen destansı eserler ve Zühd ve takvasıyla ünlenen velilerden söz eden eserler şeklinde iki çeşidi bulunan, bir velinin hayatının çevresinde oluşmuş menkabe veya kerametleri anlatan eserlerden oluşan tasavvufî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Menâkıbnâme  
Soru Açıklaması

Menâkıb, kelime olarak öğülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelir. Terim olarak, din büyüklerinin manevî hallerini ve durumlarını anlatan rivayetleri ifade eder. 

11.

Mahmûdü’s-siyer kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Eyüp Sabri Paşa  
Soru Açıklaması

Mahmûdü’s-siyer Eyüp Sabri Paşa tarafından yazılmıştır. 

12.

……………….. ,  “Allah’ın Güzel İsimleri” anlamıyla edebiyatımızda bir tür olarak kabul edilmiştir.

Yukarıdaki ifadeye göre boşluğa hangisi gelmelidir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Esmâ-ı hüsnâ  
Soru Açıklaması

Esmâ-ı hüsnâ “Allah’ın Güzel İsimleri” anlamıyla edebiyatımızda bir tür olarak kabul edilmiştir. 

13.

En tanınmış hilye örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Hilyetü’l-envâr  
Soru Açıklaması

 

 En tanınmış hilye örneği Hilyetü’l-envâr’dır.

14.

Daha çok nesre dayanan, tiyatro, hikâye, makale, fıkra gibi yeni edebî türlerle birlikte, dindışı temalara öncelik veren bir sanat anlayışına ne denir?

 

Doğru Cevap: "A" Yeni edebiyat    
Soru Açıklaması

Yeni edebiyat, klasik edebiyatın aksine, daha çok nesre dayanan, tiyatro, hikâye, makale, fıkra gibi yeni edebî türlerle birlikte, dindışı temalara öncelik veren bir sanat anlayışını ifade eder. Bu edebiyat, eskiye ait unsurların bir kısmını tasfiye eden, yaşatmak zorunda olduğu unsurları ise yaşanan sosyal ve kültürel değişmenin gerektirdiği dil, tema ve form yapısı ile kaynaştıran bir edebiyattır.

15.

Aşağıdakilerin hangisinde adet ve geleneğe göre mensur eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra doğru şekilde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "E" Besmele, hamdele, salvele, amma ba’dü  
Soru Açıklaması

 Adet ve geleneğe göre mensur eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra “Besmele, hamdele, salvele, amma ba’dü” şeklindedir.

16.

Şemseddin Ahmed Sivâsi ‘nin Mir’âtü’l-ahlâk isimli eseri hangi edebi türe aittir?

 

Doğru Cevap: "B" Ahlâk ve Nasîhate Dair Eserler  
Soru Açıklaması

Şemseddin Ahmed Sivâsi ‘nin Mir’âtü’l-ahlâk isimli eseri ahlâk ile ilgili kavramları ve öğütler içerdiği için Ahlâk ve Nasîhate Dair Eserler sınıfına girmektedir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi 17. yy. şairlerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Zati
Soru Açıklaması

Divan edebiyatında, 1603 yılında klasik devir sona ermiş, onun yerine “Sebk-i Hindî” diye isimlendirilen yeni bir akım başlamıştır. Şiir, bir önceki yüzyılın sağlam temelleri üzerinde gelişmiştir. Türk edebiyatı, bu dönemde gazel ve kasîde alanında altın çağını yaşar. Bu yüzyılın temsilcileri olarak kaside ustası Nef‘î’yi, hikemiyât şairi Nâbî’yi, samîmî edâlı Şeyhülislâm Yahya ve Sebk-i Hindî akımının ilk temsilcileri olan Nâilî  ile Neşâtî bu yüzyılın usta şairleridir. Bunlardan ayrı Bahâî, Fehîm-i Kadîm, Sâbit ve Nâdirî de ilk akla gelen diğer şairlerdir. 

18.

Malakat kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Hacı Bektaş-ı Veli  
Soru Açıklaması

 Malakat Hacı Bektaş-ı Veli tarafından yazılmıştır.

19.

İlk sufi adıyla anılan kişi kimdir?

 

Doğru Cevap: "A" Kufeli Ebu Haşim  
Soru Açıklaması

İlk sufi adıyla anılan kişi Kufeli Ebu Haşim’dir. 

20.

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Ahmed Cevdet Paşa .
Soru Açıklaması

 Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa Ahmed Cevdet Paşa tarafından yazılmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.