Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 3
1.

I. İslâm Öncesi Türk EdebiyatıII. İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk EdebiyatıIII. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk EdebiyatıTürk Edebiyatının, tarihi sosyal değişmeye göre ele alınıp incelediği aşamalar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

 

 

Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı, tarihi sosyal değişmeye göre üç aşamada ele alınıp incelenmektedir. Bunlar: 1.İslâm Öncesi Türk Edebiyatı 2.İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 3.Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Bu üç dönem, sanat anlayışı, formları, malzemesi, kaynakları ve dili itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. 

2.

Dört halife için yazılan na’tlara verilen isim hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Na’t-ı çehâr-yâr-ı güzin  
Soru Açıklaması

 Dört halife için yazılan na’tlara Na’t-ı çehâr-yâr-ı güzin adı verilir. r

3.

Hz. Peygamberin fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzellilerini anlatan edebi eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Hilye  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzellilerini anlatan edebi eserlere hilye denir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "D" Kelam  
Soru Açıklaması

Kelam Allah’ın sübuti sıfatlarındandır. 

5.

I.Emri

II.Figani

III. Hayreti

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri XVI. Yüzyıl dönemi şairlerindendir?

 

Doğru Cevap: "D" I,II, III  
Soru Açıklaması

 Emri, Figani, hayreti XVI: yüzyıl şairlerindendir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi Şuara Tezkireleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "B" Siyer-i Veysî  
Soru Açıklaması

 Siyer-i Veysî dönemin nesire örneklerindendir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi XVI.yüzyıl Türk İslam Edebiyatının mutasavvıf şairlerindendir?

 

Doğru Cevap: "E" Vahib Ümmi
Soru Açıklaması

 Vahib Ümmi XVI.yüzyıl Türk İslam Edebiyatının mutasavvıf şairlerindendir. 

8.

I.Padişahlardan birinin hayatını esas alan gazavâtnâmelerII.Vezirlerin veya ünlü komutanların gazalarını tasvir eden gazavâtnâmeler

III. Bir seferi ya da bir kalenin fethedilmesini konu edinen gazavâtnâmeler

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri gazavâtnâmenin konularından biridir?

 

Doğru Cevap: "E" I, II, III  
Soru Açıklaması

Gazavâtnâmeler başlıca şu konularda yazılmıştır: 1. Padişahlardan birinin hayatını esas alarak onun zamanında meydana gelen olayları mensur ya da manzum olarak anlatan Selimnâme, Süleymannâme gibi eserler. 2. Vezirlerin veya ünlü komutanların gazalarını tasvir eden gazavâtnâmeler. Bu eserlerde çoğunlukla Barboros Hayrettin, Köprülü Fâzıl Ahmed, Özdemiroğlu Osman gibi bazı paşaların şahsiyetleri ele alınmıştır. 3. Bir seferi ya da bir kalenin fethedilmesini konu edinen gazavâtnâme, fetihnâme ve zafernâmelerdir.

9.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Kısas-ı enbiyâ  
Soru Açıklaması

Bu tip eserlere Kısas-ı Enbiyâ adı verilir. 

10.

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserler aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Gazavatname  
Soru Açıklaması

 

 Gazavatnameler düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlerdir.

11.

Na’t edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Na’tlar divan ve mesnevilerde genellikle tevhid ve münâcâtlardan önce yer almaktadır.  
Soru Açıklaması

 Na’tlar divan ve mesnevilerde genellikle tevhid ve münâcâtlardan önce yer almaktadır.

12.

I.ŞeyhiII.Ahmed Paşa

III. NecâtiIV.Zâtî BakîV.Fuzûlî

Yukarıda verilen şairlerden hangileri Mersiye türünde eserler vermiştirler?

 

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V  
Soru Açıklaması

Klasik edebiyatımızın Şeyhî,Ahmed Paşa, Necâtî, Zâtî Bakî, Fuzûlî, Hayâlî, Taşlıcalı Yahyâ, Nev’î, Nâilî, Şeyh Gâlib gibi önde gelen şairleri mersiyeler yazmışlardır. 

13.

I.Dinî metinleri açıklamayı ve öğretmeyi amaçlayan edebî eserler

II.Dinî duyguyu ve tecrübeyi aktaran edebî eserler

III. Dinî öğretilerin diğer medeniyetlere etkisini anlatan eserler

Türkler İslâmlaşma süreci ile bu dönemde doğrudan doğruya dinî kaynaktan beslenen edebî eserlerin iki koldan gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri bu gelişimlerden biridir?

 

Doğru Cevap: "B" I, II  
Soru Açıklaması

Bu dönemde doğrudan doğruya dinî kaynaktan beslenen edebî eserlerin iki koldan gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür: 1. Dinî metinleri açıklamayı ve öğretmeyi amaçlayan edebî eserler. 2. Dinî duyguyu ve tecrübeyi aktaran edebî eserler. 

14.

Kuran ve hadisten alınmış bir sözü beyte/mısraya/cümleye yerleştirmek şeklinde tanımlanabilecek bu sanata ne denir?

 

Doğru Cevap: "E" İktibas     
Soru Açıklaması

  Türk-İslâm edebiyatındaki eserlere kuran ve hadisten bazı sözler alınırdı. Bu yapılan sanatın adı iktibastır. 

15.

Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Cenknâme  
Soru Açıklaması

Savaşma, vuruşma anlamına gelen cenk kelimesinden türetilen cenknâme, Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere verilen genel isimdir. 

16.

İlk kez “sûfî” adı ile anılan sahabe kimdir?

 

Doğru Cevap: "E" Kûfeli Ebû Hâşim    
Soru Açıklaması

Bu sûfîler arasında ilk bu ünvanı alan 150/768 yılında vefat eden Kûfeli Ebû Hâşim’dir. 

17.
Edebiyatımız ve kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Seya^hat-na^me, Siyer-i Veysi^ ve Keşfü’z-zunu^n isimli eserler hangi yüzyılda kaleme alın- mışlardır?
Doğru Cevap: "C" XVII. yüzyıl
Soru Açıklaması
Seya^hat-na^me, Siyer-i Veysi^ ve Keşfü’z-zunu^n isimli eserler XVII. yüzyıl nesir alanında sâde ve süslü eserlerdir.
18.

Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "B" Hoca Ahmed Yesevi  
Soru Açıklaması

 Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevi tarafından yazılmıştır. 

19.

 

 Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatı geleneği dışında kalan bir sanatçıdır?

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Ahmet Muhip Dranas    
Soru Açıklaması

20. Yüzyıl edebiyatında yukarıdaki soruda adı geçen sanatçılardan yalnızca Ahmet Muhip Dranas Türk-İslam edebiyatı dışında kalan eserler vermiştir. 

20.

I.“Allah’ın Güzel İsimleri” anlamıyla edebiyatımızda bir tür olarak kabul edilmiştir.II.Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil Türkçedir.

III. Türkçe kaleme alınan Esmâ-ı hüsna sayısı elliye yakındır.

Yukarıdaki Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

Doğru Cevap: "C" I, III  
Soru Açıklaması

Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil Arapçadır. Bunu sırasıyla Türkçe ve Farsça izler. Ayrıca İngilizce olarak da yazılan biri manzum diğeri mensur iki eser vardır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.