Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf şairlerden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Edirneli Nazmi
Soru Açıklaması

XX.yüzyılda az da olsa aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf şairler de bulunmaktadır. Avlarlı Efe olarak da tanınan Erzurumlu Muhammed Lutfî, Sivaslı Şeyh Halid, Osman Kemâlî, Mustafa Fehmi Gerçeker, Darendeli Osman Hulusî bunlardan bir kaçıdır.

2.

I.Bir dinî edebiyat terimi olarak gazavâtnâme, düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlerdir.

II.Manzum ya da mensur olarak yazılmamışlardır.

III. Tek bir savaş anlatılmışsa gazavâtname, birden fazla savaş anlatılmışsa gazânâme şeklinde isimlendirilmiştir.

 

Yukarıdaki Gazavâtnâme ile ilgili ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "A" I  
Soru Açıklaması

Bir dinî edebiyat terimi olarak gazavâtnâme, düş- manlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlerdir. Manzum ya da mensur olarak yazılmışlardır. Tek bir savaş anlatılmışsa gazânâme, birden fazla savaş anlatılmışsa gazavâtname şeklinde isimlendirilmiştir. 

3.

Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında Resmi yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebi tür ve dil bilimi için kullanılmış her türlü nesir ve düzyazıya ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "B" İnşa  
Soru Açıklaması

İnşa Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında “Resmi yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebi tür ve dil bilimi” için kullanılmış, zamanla genel olarak her türlü nesir ve düz yazı karşılığını da kazanmıştır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in hayatını anlatan eserler için kullanılır?

 

Doğru Cevap: "B" Siyer  
Soru Açıklaması

 Peygamberimiz’in hayatını anlatan eserlere siyer adı verilir. 

5.

Aşağıdaki şıkların hangisinde Türkçe ilk manzum Esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Serhu Esmai’l Hüsnanın yazarı doğru olarak verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" İbn İsa Saruhani  
Soru Açıklaması

Türkçe ilk manzum esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Şerhu Esmai’l Hüsra İbn İsa Saruhani tarafından yazılmıştır

6.

Din uğruna savaşanların hayatlarını, maceralarını ve manevî kuvvetlerini konu edinen destansı eserler ve Zühd ve takvasıyla ünlenen velilerden söz eden eserler şeklinde iki çeşidi bulunan, bir velinin hayatının çevresinde oluşmuş menkabe veya kerametleri anlatan eserlerden oluşan tasavvufî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Menâkıbnâme    
Soru Açıklaması

Menâkıb, kelime olarak öğülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelir. Terim olarak, din büyüklerinin manevî hallerini ve durumlarını anlatan rivayetleri ifade eder. 

7.

Türk edebiyatında en eski Türkçe siyer ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "A" Tercüme-i Siyer-i Nebî, Darîr  
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında en eski Türkçe siyer Darir tarafından yazılan Tercüme-i Siyer-i Nebî’dir. 

8.

 Tasavvuf ve tarikat anlayışının eski Türk boylarına girmesi ile şair-şamanların yerini bıraktığı Baba ve Atalardan bilinen ilk sûfî kimdir?

 

Doğru Cevap: "C" Korkut Ata  
Soru Açıklaması

Bu kesimlerde şair-şamanların yerini dolduran Baba ve Ataların ilk temsilcileri, Korkut Ata ve Çoban Ata isimleriyle tanınan sûfîlerdir.

9.
Dini^-desta^ni^ metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarih bilimi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
Soru Açıklaması
Destanlar tarih biliminden yararlanmıştır.
10.

Vesîletü’n-Necât şairi kimdir?

 

Doğru Cevap: "E" Süleyman Çelebi  
Soru Açıklaması

  Vesîletü’n-Necât şairi Süleyman çelebi’dir. 

11.

Devriye işledikleri konulara göre ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ikiliyi oluşturmaktadır?

 

Doğru Cevap: "A" Ferşiyye, Arşiyye  
Soru Açıklaması

Devriyeler işledikleri konulara göre ikiye ayrılmaktadır: Bunlardan dünyaya gelişi (kavs-i nüzûl) anlatanlara ferşiyye, insanın ahlâken olgunlaşarak hakîkate ermesini (kavs-i urûc) anlatanlara ise arşiyye adı verilmektedir. 

12.

 

Hz. Muhammed’in mübarek isimlerini konu alan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Esma-i Nebi  
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in mübarek isimlerini konu alan edebiyat türü Esma-I Nebi’dir. 

13.
Kısaca “erbai^n” adıyla da anılan Peygamberimiz’le ilgili tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kırk hadis
Soru Açıklaması
Kırk Hadis aynı zamanda erbain olarak anılır.
14.

Muhammediye adlı eser kime aittir?

 

Doğru Cevap: "C" Yazıcıoğlu Mehmed  
Soru Açıklaması

 Muhammediye adlı eser Yazıcıoğlu Mehmed’e aittir. 

15.

Hadîkatü’s-süedâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Fuzuli  
Soru Açıklaması

 Hadîkatü’s-süedâ Fuzuli tarafından yazılmıştır.

16.

 Tasavvuf ve tarikat anlayışının eski Türk boylarına girmesi ile şair-şamanların yerini bıraktığı Baba ve Atalardan bilinen ilk sûfî kimdir?

 

Doğru Cevap: "C" Korkut Ata  
Soru Açıklaması

Bu kesimlerde şair-şamanların yerini dolduran Baba ve Ataların ilk temsilcileri, Korkut Ata ve Çoban Ata isimleriyle tanınan sûfîlerdir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’le ilgili türlerden birisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Na’t  
Soru Açıklaması

Na’t Hz. Peygamber ile ilgili türlerden birisidir..

18.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’le ilgili türlerden birisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Na’t  
Soru Açıklaması

Na’t Hz. Peygamber ile ilgili türlerden birisidir..

19.

Eski Türk edebiyatında resmi yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden yazı türünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" İnşâ  
Soru Açıklaması

  Eski Türk edebiyatında yazılı anlatım şiir ve nesirdir. Resmi yazışmalarda nesrin adı inşâdır. 

20.

Tasavvuf’un vezin, şekil ve muhteva itibariyle İslâm kültür coğrafyasının bir eseri olan, özellikle XVI. ve XVII. yüzyıllarda gerçek anlamda hüviyetini kazanan hangi şiir türüne etkisi çok büyük olmuştur.

 

 

Doğru Cevap: "D" Divan Şiiri  
Soru Açıklaması

Tasavvufun divan şiirine etkisi, tasavvufî mesnevîler, menâkıbnâme ve tezkiretü’l-evliyâ gibi türlerin doğmasına sebep olmuştur. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.