Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 5
1.
Yüzyılın en önemli gelişmesi hangi alanda olmuştur?

 

Doğru Cevap: "D" Musiki    
Soru Açıklaması

17.Yüzyılın en önemli gelişmesi musiki alanda olmuştur. Bu yüzyıl Türk mûsikîsi açısından çok önemli bir zaman dilimi ve aşamasıdır. Genişleyen mûsikî hayatı yalnız sarayla sınırlı kalmamış, devlet adamları ve sultanların saraylarına, varlıklı kimselerin konaklarına kadar girmiştir. Mûsikî, en parlak yıllarından birini Sultan IV. Murad’ın saltanatı sırasında yaşamıştır. 

2.

I. Şeyhoğlu Mustafa

II. Îsâ Saruhânî

III. Ahmed Şâkir Paşa

IV. İbrahim Cudî

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Esmâ-ı hüsnayı kaleme alan Türk şairlerdendir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Hepsi      
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen bütün isimler hangileri Esmâ-ı hüsnayı kaleme alan Türk şairlerdendir.

3.
Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-süedâ”  isimli eseri hangi edebî türe ait bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Maktel 
Soru Açıklaması
Maktel Hz. Hüseyin için yazılmış eserlerdir.
4.

Türk edebiyatında ilk na‘t örneğine hangi eserde rastlanmaktadır?

 

Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig  
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında ilk na‘t örneğine Kutadgu Bilig’de rastlanmaktadır. Yûsuf Has Hâcib ile başlayan bu gelenek Edib Ahmed Yüknekî’nin Atebetü'l-hakåyık ve Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’inden sonra Anadolu sahası dışında pek çok şair tarafından devam ettirilmiştir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi 16. yy. şairlerinden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Nef’i  
Soru Açıklaması

  yüzyılın başta gelen şairleri, başta Âzerî lehçesiyle şiir yazmakla beraber, yüzyıllar boyunca bütün Türk ülkesinde tanınan, sevilen ve okunan, şiirdeki kudret ve şöhretleriyle yaşadıkları çağı aşan Fuzûlî ve gazelde ileri giden ve İstanbul Türkçesi’ni genel bir şiir dili hâline getirerek yüzyıllar boyunca unutulmayan Bâki olmak üzere, geniş hayal gücüne sahip olan Zâtî , aşk ve rindâne hayatın usta sözcüsü

Hayâlî, sâde diliyle Nev‘î, insan ruhunu tahlilde gerçekten başarılı olan tenkitçi ve terkîb-i bendleriyle isim yapmış olan Rûhî-i Bağdâdî bu yüzyılın usta şairleridir.

6.
Lamiî Çelebi’nin Molla Camî’den yaptığı “Nefehâtü’l-üns” çevirisi hangi tür eserlere bir örnektir? 
Doğru Cevap: "A" Tezkiretü’l-evliyalar 
Soru Açıklaması
Tezkiretü’l-Evliyâlar İslâm velilerinin hayat hikâyelerinin yazıldığı eserlerdir. “Nefehâtü’l-üns” çevirisi buna örnektir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek ilimler arasında yer almaz?

 

 

Doğru Cevap: "D" Simya  
Soru Açıklaması

Gerçek İlimler: Bu tabirin içine felsefe, matematik (riyaziye), mu^sıki^, astronomi, fizik, kimya, tıp vs. gerçek ilimler girmektedir. Burada zikredilen ve edilmeyen bütün ilimler yanında özellikle sayılan alanların, önde gelen isimleri, eserleri ve kavramlarına manzum-mensur metinlerde sıkça rastlanmaktadır. 

8.

Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi cenknâmelerin önemli temsilcilerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Enderunlu Fâzıl  
Soru Açıklaması

Cenknâmelerin önemli temsilcileri bu yüzyılda yüzyılda yaşamış olan Yusufı Meddah, Tursun Fakih, Kirdeci Ali ve Begpazarlı Maazoğlu Hasan isimli müelliflerdir. 

9.

I.Zühdî edebî zümre

II.Vahdetçi aşkın zümre edebiyatı

III. Bektâşî zümre edebiyatı

Konuları ele alış biçimlerine göre de üç temel zümreden bahsetmek mümkündür. Yukarıdakilerden hangisi /hangileri bu zümrelerden biridir?

 

Doğru Cevap: "D" I, II, III  
Soru Açıklaması

Konuları ele alış biçimlerine göre de üç temel zümreden bahsetmek mümkündür. Bunlar; 1. Zühdî edebî zümre 2. Vahdetçi aşkın zümre edebiyatı 3. Bektâşî zümre edebiyatıdır. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l-hakayık hakkında yanlış bir bilgidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.
Soru Açıklaması

Kutadgu Bilig devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir. 

11.

Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde dinî edebiyatımızın öğretici vasfı öne çıkmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Fıkıh Kitapları  
Soru Açıklaması

Akâid ve Fıkıh Kitapları, inanç ve ibadet hayatıyla ilgili eserler, bazı dinî kuralları halka öğretme ihtiyacından kaynaklanan, dinî edebiyatımızın öğretici vasfının öne çıktığı didaktik eserlerdir. 

12.

Hz. Muhammed’in mübarek isimlerini konu alan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Esma-i Nebi  
Soru Açıklaması

 Hz. Muhammed’in mübarek isimlerini konu alan edebiyat türü Esma-I Nebi’dir.

13.

Makterl-i Hüseyin kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Lamii Çelebi  
Soru Açıklaması

 

Maktel-i Hüseyin Lamii Çelebi tarafından yazılmıştır. 

14.
Güvercin, Deve, Geyik hikâyeleri ve Kesikbaş Destanı gibi eserler aşağıdaki türlerin hangisine dâhil edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Mu’cizât-ı Nebî 
Soru Açıklaması
Mu’cizât-ı Nebî, Güvercin, Deve, Geyik hikâyeleri ve Kesikbaş Destanı gibi eserlerin bulunduğu edebi türdür.
15.

Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "E" Hayreti-Risale-i Tasavvuf  
Soru Açıklaması

 Risale-i Tasavvuf adlı eser Lamii Çelebi’ye aittir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l-hakayık hakkında yanlış bir bilgidir?

 

Doğru Cevap: "E" Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.  
Soru Açıklaması

 Kutadgu Bilig devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf şairlerden değildir?

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Edirneli Nazmi
Soru Açıklaması

XX. yüzyılda az da olsa aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf şairler de bulunmaktadır. Avlarlı Efe olarak da tanınan Erzurumlu Muhammed Lutfî, Sivaslı Şeyh Halid, Osman Kemâlî, Mustafa Fehmi Gerçeker, Darendeli Osman Hulusî bunlardan bir kaçıdır. 

18.

Edebiyatımızda Türkçe tasavvuf terim dilinin kurucusu sayılan Yunus Emre’nin altı yüz beyitlik didaktik mesnevisinin adı nedir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Risalet’ un Nushiyye  
Soru Açıklaması

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli şairlerinden olan Yunus Emre, Türkçeyi çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. Onun ilahîlerinde Türkçe kelimeler Arapça ve Farsça kelimelere göre daha fazladır. 

19.

 

Mesnevi Tercümesi kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Süleyman Nafihi  
Soru Açıklaması

 Mesnevi Tercümesi Süleyman Nafihi tarafından yazılmıştır

20.

Aşağıdakilerden hangisi biyografik bilgi ihtiva eden ve yaşam öyküleri etrafında gelişen dini türlerden biridir?

 

Doğru Cevap: "E" Menâkıbnâme  
Soru Açıklaması

Dini tür ve konuları üç başlık halinde tasnif etmek mümkündür. Birincisi, Mersiye, Maktel, Ramazâniye gibi ortak bir ad altında anılan türler; ikincisi, Kısas-ı enbiyâ, Tezkiretü’l-evliyâ ve Menâkıbnâme gibi biyografik bilgi ihtiva eden yaşam öyküleri etrafında gelişen türler ile Kur’ân-ı Kerîm’in tercüme ve tefsiri, itikat, ibadet, ahlâk vb. konularında yazılan eserler; üçüncüsü de destânî anlatım tarzının benimsendiği dinî konulu eserlerdir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.