Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 6
1.

Nefehatü’l-Üns adlı eser kimindir?

 

Doğru Cevap: "C" Lamii Çelebi  
Soru Açıklaması

 Nefehatü’l-Üns adlı eser Lamii Çelebi’ye aittir. 

2.

İslâm’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkmış olan münâcât türünün Türk şiirinde kullanılması kaçıncı yüzyılda görülür?

Doğru Cevap: "A" yüzyıl  
Soru Açıklaması

İslâm’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkmış olan münâcât türünün, X-XI. yüzyıllarda İran edebiyatında; XII. yüzyıldan itibaren de Türk şiirinde kullanılır olduğu görülür. 

3.

Aşağıdaki şıkların  hangisinde  dini edebiyatımızda bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek için yazılan manzumelere verilen ad doğru olarak yer almıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Mersiye  
Soru Açıklaması

 

Dini edebiyatımızda bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmekiçin yazılan manzumelere mersiye denir. 

4.

Divan edebiyatı en büyük üstadlarını hangi yüzyılda vermiştir?

 

Doğru Cevap: "C" Yy
Soru Açıklaması

 

 XVIII. yüzyılda divan edebiyatı en büyük üstadlarını vermişti. Şeyh Gâlib, İran’ın neo-klâsik şiirini Türkçe’de örneği görülmemiş bir tarzda kullanmış ve başarıya da ulaşmıştır. Kasîde, gazel, mesnevî nazım şekilleri bütünüyle işlenmişti. Nedîm ise, daha önce en ince hayalleri örmüş, en şuh şarkıları söylemişti. 

5.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Kısas-ı enbiyâ  
Soru Açıklaması

Bu tip eserlere Kısas-ı Enbiyâ adı verilir. 

6.

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir?

 

Doğru Cevap: "B" Na’t  
Soru Açıklaması

 Na’t Hz. Peygamber için yazılan medih şiirleridir. 

7.

Edebiyatımızdaki bir dinî-edebî nazım türlerinden bahsedebilmek mümkündür. Bu tasnif kullanıldığında kaç ana başlık karşımıza çıkmaktadır?

 

 

Doğru Cevap: "C" 3  
Soru Açıklaması

Edebiyatımızdaki bir dinî-edebî nazım türlerinden bahsedebilmek mümkündür. Bu tasnif kullanıldığında 3 ana başlık karşımıza çıkmaktadır 

8.

 

 

Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Gülbank  
Soru Açıklaması

Gülbanklar, yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah'a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinleridir. Tekkelerde ayinlerde okunur. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Kırk hadis türündeki eserlerin yazılış sebeplerinden değildir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Günahlarından kurtulmak
Soru Açıklaması

 Günahlarından kurtulmak Kırk hadis türündeki eserlerin yazılış sebeplerinden birisi değildir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi manilerin çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Semai mani
Soru Açıklaması

Ma^niler çok çeşitlidir. En çok kullanılanları düz ya da tam ma^ni, kesik ma^ni, cinaslı (kesik) ma^ni, yedekli ma^ni, artık ma^ni’dir

11.

Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Tevhîd  
Soru Açıklaması

Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere tevhîd denir. Kök itibâriyle vahdet kelimesinden gelen ve tef‘il kalıbıyla ifâde edilen Tevhîd, kelime olarak birlemek anlamına gelmektedir. 

12.

Çarhname kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Ahmed Fakih  
Soru Açıklaması

 Çarhname Ahmed Fakih tarafından yazılmıştır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "D" Kelam  
Soru Açıklaması

Kelam Allah’ın sübuti sıfatlarındandır. 

14.

İlk Tezkiretü’l-evliyâ örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Feridüddîn-i Attâr’ın Tezkiretü’l-evliyâsı  
Soru Açıklaması

 Feridüddîn-i Attâr’ın Tezkiretü’l-evliyâsı İlk Tezkiretü’l-evliyâ örneğidir.

15.

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Gazavatname  
Soru Açıklaması

 

Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere Gazavatname adı verilir. 

16.

I.Müslüman toplumlarda derin tesirler yaratmış bir düşünme ve yaşama biçimidirII.Genel olarak, bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yöntemidir.

III. Tasavvuf, tefsir, hadis ve kelâm gibi dinî bir ilim olarak kabul edilmez.

 

Yukarıda bulunan tasavvufla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "B" I, II, III  
Soru Açıklaması

Tasavvuf müslüman toplumlarda derin tesirler yaratmış bir düşünme ve yaşama biçimidir ve genel olarak, bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yöntemidir.Ayrıca tasavvuf, tefsir, hadis ve kelâm gibi dinî bir ilim olarak kabul edilir. Dolayısıyla III. Ifade yanlıştır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi XVI.yüzyıl Türk İslam Edebiyatının mutasavvıf şairlerindendir?

 

Doğru Cevap: "E" Vahib Ümmi  
Soru Açıklaması

 Vahib Ümmi XVI.yüzyıl Türk İslam Edebiyatının mutasavvıf şairlerindendir. 

18.

Menâkıbü’l-Ârifîn kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Eflaki  
Soru Açıklaması

  Menâkıbü’l-Ârifîn Eflaki tarafından yazılmıştır. 

19.

 

Dini ayini idare edenlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Rakkas  
Soru Açıklaması

Dinî ayini idare eden şaman adı verilir. Bu görevinin yanında, şifacı, büyücü, musikişinas, rakkas ve şairdir. Toplumun en önemli aktörü olan şaman, söylediği şiirlerle sözlü kültüre, sanata ve edebiyata hayat vermiştir. 

20.
Aşağıdaki eserlerin hangisi tasavvuf ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Garibna^me
Soru Açıklaması
Garibnâme: Sanat düşüncesinden ziyade okuyanları bilgilendirme
amacına yönelik olarak yazılır. Şairin samimi üslubu
okuyucularda tesir uyandıracak niteliktedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.